ОьрчIангу ххирасса, щарнингу бусравсса

laks_26Дяъвилия махъсса шиннардий кьянатсса зунттавун зун бувкIун, шиккува ташулулгу хьуну, лакку хъамитайпалул багьу-бизугу лавхьхьуну, лакрал аьдатругу кьамул дурну, ШавкIуллал жяматрангу хъинну бусрав хьуссар Жалаева (Ситникова) Роза Михайловна.ШавкIуллал школалул 100 шин хъанахъисса гьантрай дакIнийн къабувтун къабучIир, дяъвилия махъсса шиннардий кьянатсса зунттавун зунбувкIун, шиккува ташулулгу хьуну, лакку хъамитайпалул багьу-бизугу лавхьхьуну, лакрал аьдатругу кьамул дурну, ШавкIуллал жяматрангу хъинну бусрав хьусса Жалаева (Ситникова) Роза Михайловна. ШавкIуллал школалий зий ванил хьуну дур 45 шин.

Зулайхат Тахакьаева
Роза Михайловна Дагъусттаннайн бувкIун бур 1946 шинал Мичуринскалия, тийх педагогикалул институт къуртал байхтува, цаппарасса жагьилсса оьрус учительтуращал. Къуртал географиялул факультет барчагу, ШавкIрав оьрус маз дишайсса учительтал бакъашиврийн бувну, ва тIайла бувккун бивкIун бур оьус мазрал учительтурал курсирдайн. Курсру бувккуну махъ зана хьуну ШавкIрав, дихьлай бивкIун бур оьрус мазрал ва литературалул дарсру. laks_25
Кьуния цара шинал оьрмулувусса партиялул зузалал душ Да­гъусттаннайн бучIан цуппа хьхьичIун хьуну бур, цуксса нитти-буттал махъаллил буллай бивкIхьурчагу. Розал ивкIун ур мукьа уссугу. Ца бакъа-бакъасса душ архну лагаврия хажалатрай бивкIун бур щалва кулпат. ЦIубутIуй Роза Михайловнан цинмагу захIматну бивкIун бур шяраваллил шартIирдайнгу вардиш хьун, аьзизминная ят буцавугу духIан. Тай шиннардий шяраву чанигу къабивкIун бур. Амма, гьантта бувккуну, зунттал кьянатсса шартIирдайн аьдат хьуну, пач ла­хъангу, захIматсса ххуллурдайх неххайн щинав гьангу ванин буруккин къабивкIун бур. ХьхьичIун бурувгсса, муницIунма вардишсса зунттал хъаннищал архIал бавцIуну зузисса оьрус учительница шяраваллил агьулданул ччяни дакIнил лавсун бур. ВаничIан хъамалу дуркIсса ниттил душ, му ялапар хъанахъисса шартIру ккаккайхту ццахханнарал хьуну, махъунмай буцин хIарачат бувну бур. Амма Роза Михайловнан ШавкIуллал агьлу хъинну ххира хьуну бивкIун бур, цуппа шяравун бучIаврия цалагу пашман хьунугу къабивкIун бур, махъунмай гьан дакIни-мазрайгу къабивкIун бур. ДакIнил ларсъсса даврицIун ва оьрчIру ххирашивруцIун Роза Михайловна шяраву байгьинсса савав цамургу диркIун дур. Ванин ччан хьуну ивкIун ур шяравусса жагьил Ибрагьим. Школалий зий ца шинава ташу бувну бур. Вайннал дянив хьуну бур ряхва оьрчI – кIива душ ва мукьа арс. Амма ласнащалсса талихI лахъи къалавгун бур. Дурагу 25 шин цачIу дурну, лас дунияллия лавгун ур. Роза Михайловнал нину-ппу цIунилгу байбивхьуну бур щащарну ливчIсса душ — оьрчIащал махъунмай буцин маз-кьаз бихьлай. Амма ласнал кюру ва гьав кьадиртун нитти-буттачIанмай зана хьун ванил яхIлил кьамул бувну ба­къар. ЛивчIмур оьрмугу хас бувну бур цила кIилчинмур ватандалий оьрчIан кIулшиву дуллай. Муниннин вания хьуну бур хIакьсса зунттал хъамитайпа, шяраваллил хъаннияр ссалчIав личIи бакъасса. «БакIрай лачак дакъа Роза Михайловна дакIний бакъар», — учай шавкIуллал. Давривугу щиярчIав махъун къабагьайва тIар.
КутIасса чIумул мутталий лакку маз лахьхьирчагу, гъалгъа тIуннив сислай къабивкIун бур. БивчIан хьхьичI тIурча лархьхьуну дур Кьуръандалувасса цаппарасса дуаьр­тту. Учин бучIир ванил бусурманшиву кьамул дурну дур куну.
Хъуна-хъунама арс Роман чIун дакъа дунияллия лагайхту, Роза Михайловна захIматну къашай хьуну бур. ДакIнил ларсъсса давугу кьаритан багьну бур.
Ахиратрахьхьун лавгун бур Роза Михайловна 1993 шинал оьрмулул 78 шинаву.
Роза Михайловна школалул коллективрал дянивгу хъинну бусравну бивкIун бур, дуклаки оьрчIангу ххирасса бивкIун бур. ХIакьинусса кьинигу хъинсса му­къуйну дакIнийн бутай ва жагьилминналгу, бугьараминналгу.
Роза Михайловна дакIнийн бутлатийни гьарцаннал кIицI бай ва Занналва учительну ляхъан бувсса инсан бивкIшиву. Дуклаки оьрчIащалгу, миннал нитти-буттащалгу бигьану маз лякъин бюхъайсса бивкIшиву. Гьамин, Роза Михайловнал дарсирдай тарбия шайсса диркIшиву лагма-ялттуминнахсса ччавугу, хIурматгу, куннан ку бувчIавугу, цIимилул ка тIитIавугу, дакI тIайлашиву ва ватан ххирашивугу.
Роза Михайловная хъунмасса кумаг шайсса бивкIун бур даврил уртакьтурангу. «Ци иширай, ци чIумал цичIанма гъан хьурчагу, ссавурданий вичIигу дирхьуну, адаврай насихIат бусайва, къаччан къабикIанну аьй-бювкьугу дайва», — учай вайннал.
Роза Михайловна чIя­ву­ссалила лайкь хьуну бур райондалул ва рес­публикалул чулухасса ХIурматрал грамотардан. ЧIявуссалийла ма­хъаллилгу хьуну бур, жагьилсса пишакартуран дулуншиврул. Роза Михайловна цимилвагу ккаккан бувну бивкIун бур «Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель» тIисса бусравсса цIанин. Амма му цIа къаларсна дунияллия лавгун бур.
Роза Михайловна хъиннува жагьилсса оьрмулий, архсса, кьянатсса зунттал шяравун цавагу махъ къакIулсса оьрчIан оьрус маз лахьхьин бан бучIавура хIисавссар хъуннасса виричушиврун. Амма цуксса хIайпнугу, мукунсса виричушивурттахлу наградартту къадулай. ХIатта ванил хIалал дурссар цикссагу ттуршлийсса оьрчIал ччаву, вайннал нитти-буттал, щалва шяраваллил агьулданул хIурмат.
Зунттаву, бугу-бувну, хъуни хьусса душругума циняв хьхьичIун шайсса къабивкIун бур дурккуну махъ шяравун, буттал ужагърайн, зана хьун. Архсса Аьрасатнал шагьрурдая цивппа рязину зунттавун бугу-бувкIун, шийх кIанттулгу хьуну, зунттал аьдатру ва багьу-бизу цалану кьамул бувну, миннуйн абадлий хаин къавхьуну, зунттал хъаннил кунма яхI бу­рувччусса оьрус учительницахъал мусил гьайкал хIалал дурссар.