Жижара

sult_17Магьдинал арс Магьдиев Аьлил
Вай гьантрай цIуцIи шаний лахъигу къалавгун, оьрмулул 89 шинаву аьпалухьхьун лавгунни захIматрал ветеран, чIявучин бусравсса шяраваллил хъуначу, маслихIатчи ЧIурттащатусса Магьдинал арс Магьдиев Аьлил.
Увну ур Аьлил мартрал 12-нний 1924 шинал ЧIурттащиял шяраву Магьдинал ва Саэдатлул кулпатраву.
Гъумуксса педучилище був­ккуну махъ, зий уссия цал ЧIурттахь яла Ккулув дарсру дихьлай.
Дяъвилул шиннардий гьуртту хьуссар захIматрал фронтрай.
1953-1955 шиннардий Щурагьсса кIира шинайсса торгово-кооперативный школагу къуртал бувну, гания махъ пенсиялийн укканцIа бухгалтернал даврий зий уссия ЦIуссалаккуй , Ппаласмав, Гъумук яла Хасаврай «Дагсоюзрал» Межрайбазалул хъунама бухгалтерну. Зий унува 1961 шинал увххун 1966 шинал къуртал бувну Москавуллал Центрсоюзрал кооперативный институт, лавайсса даражалул бухгалтер-экономист хьуссар.
Давриву, дуккавриву итххявхсса Аьлил 1966 шинал цIакь увссар «Дагпотребсоюзрал» Центральный бухгалтериялий хъунама бухгалтерну. 1981-1989 шиннардий зий уссия КIанттул промышленностьрал министерствалий ревизиярду байсса отделениялул хъунаману. Ва чIумуву ревизиярду буллай Аьлил икъавсса кIану бакъар Ухссавнил Ккавкказуллал респуб­ликарттай.
ДакIнихтуну марцIну бивхьусса захIматран хIукуматралгу лайкьсса кьимат бивщуну Аьлил лайкь хьуну ур «Отличник потребкооперации» тIисса цIанин, чIярусса арцуйнусса бахшиширттан, ХIурматрал грамотар­ттан, Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву ххув хьуну 50 шин, 60 шин шаврил байраннан хас дурсса медаллан. Гьашину Ххувшаврил байрандалун хасну Путиннул цIаниясса барчаллагьрал чагъаргу бувкIссар.
Пенсиялийн увккун махъгу Аьлил оьна къаацIайва. Чивчуна шяраваллил тарихрая, цанма кIулминная, бавминная, цалла сипталийну итабавкьунни кIива лу: «ЧIурттащиял лачIун буккулт», «ЧIурттащиял тарих». Чивчуссар шяраваллин хас бувсса балайрду, ччаврихасса шаммарду. Ухшяралу, ПартIу ПатIима ЧIурттащатусса бусса тасттикьгу бувну, хъун кьунттуй аьпалул ула лачIун дан сававчигу Аьлилъя. «Илчилул» дусъя. «Илчи» буккултран ххуйну кIулссар Магьдихъал Аьлиллул цIанилусса чIярусса ххуй-ххуйсса макьалартту.
Аьлил ия аькьлу-кIулшилул увччусса, яхI-къирият дусса, гьарцанналагу чIарав ацIайсса, тIайламунил чул бугьайсса щалла щарнил ттарцI кунасса инсан. КIурукъатлуйн бавтIми бия ваксса хьуннин битаннав, ванануксса къаккакканнав тIий. Ванал жагьилнува кулпат, кIия арс, ца 17 шинавусса арснал арс аьпалухьхьун лавгссия.
Аьлил ахиратрал шаврил кьурчIишиву кIи­дачIлай, жижара буллай буру арснахь Жамалуттиннухь, душваврахь Саидахь ва Светахь, миннал оьрчIахь, уссурссуннахь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу. Цал гьав нурданул дуцIиннав, пирдавс алжан нясив баннав. Имандалий лавгун лякъиннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
ЧIурттащиял жямат

 

sult_19ХIажимирзахъал Имангъазалил душ ХIусайнова Зина
Ва мубараксса Зумаритавал зурул кIинний оьрмулул 76 шинаву ахиратрал хьунни имандалул бувччусса зунттал хъамитайпа, ГьунчIукьатIусса ХIусайнова Зина.
1959 шинал ХIусайнов Аьбдуллун щаргу хьуну, Зина лавгун бур Москавуллал областьрайсса Королев шагьрулийн. Гикку ва зий бивкIун бур цал детсадрай тарбиячийну яла ракетарду дувайсса заводрай монтажницану. МахIачкъалалив бивзун махъ зун бувххун бур Приборду дай­сса заводрайн. МахIачкъалалив Дагъусттаннал политехнический институт тIивтIуну махъ Зина кьамул бувну бур приборостроительный факультетрал кафедралийн. Ва кафедралий зий дурну дур 33 шин.
Зина цилла даву ххуйну кIул­сса, архIал зузиминнащал хIал бавкьусса, инсаннал чIарав бацIан чялишсса, аьчух­сса дакIнил заллу бия. Ванил чIярусса хIурматрал грамотар­тту ва барчаллагьрал чагъарду бур.
Махъсса шиннардий дин-чаклихун багьсса Зинал цила дакIнил мурад щаллу хьунни, хIажлив лавгун.
Жижара буллай, кьурчIишиву кIидачIлай буру ванил оьрчIахь ва гъан-маччаминнахь.
Гьав нурданул дуцIиннав, имандалий лавгун лякъиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

 

sult_18МахIаммадлул душ Кьибидова Басират
Июльданул 23-нний оьр­мулул 73 шинаву захIматсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, дунияллия лавгунни 1-мур ЦIувкIуллал шяраватусса ххаллилсса хъамитайпа, Мажидов МахIаммадлул душ Кьибидова Басират.
ЧIяйннал школа къуртал байхту, Басират дуклан бувхссар Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул техникумравун. Му къуртал байхту зий буссия Ваччав райондалул ветлечебницалий заведующийну, ветеринар аптекалий. ЧIярусса шиннардий дакI марцIну зузисса Басират коллективраву хъинну хIурматрай буссия, чIярусса хIурматрал лишаннан лайкь хьуссия.
Басират бия дакI-аьмал хъинсса, инсантуращал хIал бавкьусса, учайсса махъ пасихIсса хъамитайпа. Шеърирду чичаврил гьунар бусса Басиратлул шеърирду бувкссия «Илчи» кказитрайгу.
Лас Шамсуттиннущал ххуй­сса тарбиягу дуллуну, чивун буккан бувссар арсгу, шанма душгу. Миннаяту ххуйсса учин­сса бакъа къабуккантIиссар.
Басиратлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру ласнахь Шамсуттиннухь, арснахь Арсеннухь, душварахь: Раяхь, Верахь, Къистаманнухь, уссихь Аржуманнухь, куявтурахь, махъсса цинявппагу гъан-маччанахь.
Басиратлул рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари буваннав.
1-мур ЦIувкIуллал ва Ваччиял жямат

 

sult_20Исмяиллул душ Имрянова Ххадижат
Оьрмулул 86 шинаву аьпалухьхьун лавгунни Къяннал шяраватусса ххаллилсса зунттал хъамитайпа, агьлу-авладрал ва жяматрал дянив бусравшиву хъуннасса инсан, Исмяиллул душ Имрянова Ххадижат.
Ххадижат бувну бур 1927 шинал Къяннал шяраву. Зий бивкIун бур цал Гъумук секретарь-машинисткану, яла – Къяннал колхозраву.
Цила аьзизсса лас Камиллущал тай яла захIмат-жапасса шиннардий, хъунигу бувну, чивун буккан бувну бур ххюва оьрчI.
Ххадижат ахиратрал шаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру лас Камиллухь, кIивагу душнихь ва шамагу арснахь ва махъсса щалвагу агьлу-авладрахь. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.
Къяннал жямат

——————————————

КъадучIаннав нитти-буттал бакIрачIан оьрчIал дард ккухIлансса кьинирду. БивкIурдалгу личIи-личIисса тагьарду дикIай. Кув, оьрмулул неъматгу ккавккун, бугьара хьуну, лагай, кув оьрмулул чагъираву нязаннивсса бивкIулул ласай. Ци диндалий чивчуну бурвав ряха-ряха жагьилсса чув оьрмулуцIа уван аьркинссар тIий. Мукунсса диндалиясса мюнпат цир халкьуннан. Щил дивандалийн бувнур жула ххаллилсса оьрчIру оьрмурдацIа бувсса… Шайссарив мукунсса бала хъамабитан. Цуксса чIун гьарчангу, ГьунчIукьатIрал жяматрал дакIурдивусса
Аьбдуллагьлул арснал МахIаммадов ХIусайнил
бивкIулул къумашиву аьчух дуван къахьунссар.
Нитти-буттал, ичIуссаннал дард яла ласунсса махъру ва чаран лякъин къахьунссар. Цала бурж биттур буллай, халкьуннан хIалу дуллай аьдатсса, аьчухсса, пиш тIийнасса ХIусайнил симангу ГьунчIукьатIрал жяматрал ва кIулнал дакIурдиву абадлий личIантIиссар.
Цал рухI алжаннул ххари даннав. Ванан бакъасса оьрму оьрчIан, уссурвавран, ссурвавран, махънан булуннав.
ГьунчIукьатIрал ккуран

—————————————————

Хар-хавар бакъа аьпалувух ивхьусса, хIурмат лавайсса учитель, лахъисса хIаллай директорну зий ивкIсса, ГьунчIукьатIрал шяраватусса
Салманнул арс Сулайманов Забибуллагьлул
бивкIулул къумашиву кIидачIлай буру ванал кулпатрахь, арснахь, душварахь, цинявппагу гъан-маччанахь.
Забибуллагь ия захIматрал ветеран, лайкь хьуну ия медаллан ва хIурматрал грамотарттан. Ва ия ДР-лул лайкь хьусса учитель.
Забибуллагьлул бунагьирттал аьпа баннав, рухI алжаннул ххари даннав, махъминнал оьрмурду лахъи баннав.
ГьунчIукьатIрал школданучIасса
«Дараччи» клубрал коллектив

————————————————————

Хъуннасса къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ХIасанхIусайннухь, МахIаммадлухь, миннал кулпатирттахь, уссурваврахь ва цинявппагу гъан-маччанахь, вайннал аьзизсса инсан
Рамазан
хар-хавар бакъасса апатIрал жуятува личIи аврийн бувну. Цал бунагьирттал аьпа баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Дустал:
КьурбанмахIаммад (ш. ЦIуликъян); Рамазан (ш. ШавкIул); Мухтар (ш. ЦIуликъян); Заур (ш. Гъумучи);
Рамазан (ш. Дюкъул)