Жижара

titled_2Агь, ттул оьрму ччуччивуй
Аьзизсса ласнал Мяммал аьпалун

Агь, ттул оьрму ччуччивуй,
Къабавну бивкIссания
Уттубивхьусса шанийн
НахIу бакъа вил хавар.

Ина агьунни куну,
Баяйхту ттул вичIилун,
Чурххай урчIвагу базу
Гъюжу-кIама лавгуна.

Мяммай, ттул дакIнил заллуй,
Ва дард-хIасратрал кьуру,
Кьура жан дулурчагу,
Лялиян бан къахьунссар.

Мукьва талихIну ина
Ккаккайва мукьагу арс,
Мукьагу ца хIалданий
Мукьал хъювхъу тIий бури.

Тти ххуку дунни ина
Ттул дакъацIай вай ликри.
Бивщунни тти ттул иттах
Ина аьрщарал кIама.

Ттиркьюкьал вил зумату
Вирхху бувайсса гъарал
ЛачIлай дикIувча утти
ЛухIи гьаттал хIавтIливун

Чаннангу лахIайссар тIар,
Нарив лахIлай бакъара.
Чаругу хъя чайссар тIар,
Нарив хъя тIий бакъара.

Шанна шингу ккурхIуну,
ХIачIав хIасратрал кьуру.
Ялугьлагьу тти ххирай,
Ялун нагу бучIаннин.

***
Ссав гьалак дукканнав,
паранну щуннав
Зул хъуни каруннайн,
зул гьалхха чурххайн.
Ццахханну дагьаннав
зул хханххиравун,
Жул бюрунттул дарвач
щях бищун бувсса.

Зу занази аьрщи
гьулусан хьуннав,
Зулмулул дуниял
духкъалаганнав,
Зул чаннасса кьини
хьхьунийн дукканнав,
Жул нурданул яру
лакьин бан бувсса!
Вазиева Пахай, ш. ЦIуссаккул

————————————————————————

titled_1Оьмардул арс Минкаилов КьурамахIаммад
Июль зурул 21-нний лавмартсса азарданул жула дянива лавсунни машгьурсса хIакин, узданшиврул, адав-мяърипатрал, къириятрал, яхI-намусрал виувцIусса зун­тталчу, Оьмардул арс Минкаилов КьурамахIаммад .
Ванал бивкIулул пашман бунни чIявусса инсантал.
КьурамахIаммад Минкаилов увссар Ххутрал шяраву 1936 шинал. Ххутив арулшинал школагу, ЦIуссалаккуй дянивмур школагу бувккуну, увхссар Дагъусттаннал мединститутравун. Лавайсса даражалий институтгу къуртал бувну, 2 шинай зий ивкIссар Тарумовуллал райондалий. Танияр махъ МахIачкъалалив зана хьуну зий ивкIссар машгьурсса хIакин-профессор Аскандар Массуевлул каялувшиву дуллалисса медициналул кафедралий. Гичча Москавлив лавгун, аспирантурагу бувккуну, цал медициналул элмурдал кандидат яла доктор хьуссар. ЧIярусса шиннардил мутталий КьурамахIаммад Оьмардул арс МахIачкъалаливсса портрал азрханалий цалва сакин бувсса гьут­рурдал азардал хъиривлаяву дайсса ва ми хъин даврилсса буллалисса кафедралул каялувчину зий уссия цува аьпалухьхьун гьаннин. Ва авторну хъанай ур 200- ннияр ххишаласса элмулул давурттай – монографиярттал, Москавлив буккайсса медициналул журналлай, кказитирттай статьярду чивчуссар, студентътурансса ва хIакинтурансса пособияртту буккан бувссар. Республикалийгу, цайми-цайми кIанттурдайгу – Москавлив, СНГ-лул хъуни шагьрурдай ва чил билаятирттай хьусса конференциярдай, симпозиумирттай бронхирдал астмалун ва гьутрурдал цаймигу азардан хасъсса докладру, ихтилатру бувссар КьурамахIаммадлул цикссагу.
КьурамахIаммад тамансса жяматийсса давурттугу дуллай ивкIссар. Ва уссия МахIачкъала шагьрулул администрациялучIасса Консультациярдал советрал председательну, Аьрасатнал медициналул элмурдал академиялул Дагъусттаннайсса отделениялул председательну, цувагу академик-я.
Щарнил агьулданул даймунивухгу чялишну гьуртту шай­ссия. Хьхьудяризалгу захIматсса къашайшалачIан анавархъиндарай учIайссия. Цалва кафедралийгу ванал урчIа медициналул элмурдал кандидатътал, мукьа доктортал хIадур бувссар.
Дагъусттаннал медициналуву КьурамахIаммад Минкаиловлул бувсса хъунмасса захIматран, дурсса хьхьичIунсса давурттан лавайсса кьимат бивщуссар жулла республикалулгу, Аьрасатнал Федерациялулгу. КьурамахIаммадлун дуллуссар «Дагъусттаннал халкьуннал хIакин» тIисса яла хьхьичIунми хIакинтуран дулайсса цIа, «Дагъусттаннал ва Аьрасатнал элмурдал лайкь хьусса ишккакку» тIисса цIа, «СССР-данул цIуллу-сагъшиву дуруччаврил отличник» тIисса лишан ва чIярусса хIурматрал грамотартту.
КьурамахIаммад аьпалухьхьун лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпат Жариятлухь, арсру Эльдардухь, ХIусайннухь, арснал душнихь, ссурахъаврахь, гъанцириннахь.
КьурамахIаммад алжаннул ххари аннав, гьав нурданул дуцIиннав!
Ххутрал жямат, дустал, гьалмахтал
_________________________________________

 

titled_3Къютихъал Жабраиллул арс Зурпукьал
Июнь зурул 28-нний, оьрмулул 67 шинавун увххун, захIматсса цIуцIаврища ххассал хьун къавхьуну, аьпалул хьунни Жабраиллул арс Къютиев Зурпукьал.
Зурпукьал увну ур ХьурукIуллал шяраву 1947 шинал. Цала буттал шяраву арулва классгу къуртал бувну, Зурпукьал дуклан ивкIун ур Избербашуллал шагьрулий, цала хъунама уссичIа. Шикку ххуйсса кьиматирттай дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, ва дуклан увххун ур Дагъусттаннал учительтурал институтравун, физкультуралул факультетравун.
Институтгу къуртал бувну, армиялул буржгу лавхъун, Зурпукьал зана хьуну ур Избербашлив. Зун айивхьуну ур спортрал школалий легкоатлетикалул хъунама тренерну. Та чIумал Зурпукьаллул кружокравун занай ивкIссар, Избербашуллал интернат-школалуву дуклакисса, МахIаммад Хачилаевгу.
1971 шинал Зурпукьал зун ивкIун ур Избербашуллал цалчинмур дянивмур даражалул школалул физкультуралул учительну, 1983 шинал ивтссар вава школалул директорну. Школалул директорну зий гьашину хъанахъиссия дурусну зувира шин. Ванал бусса захIматран лайкьсса кьимат бивщуну, дуллуну дур «ДР-лул лайкь хьусса учитель» тIисса цIа, ва мукунна цаймигу хIурматрал грамотартту ва бахшишру. Зурпукьал шамийла увчIуну ур шагьрулул собраниялул депутатну, собраниялул президиумрал членну.
Ва ия цала даврил пагьму бусса пишакар. Цинявппагу цащала зузиминнал хIурмат бусса, дакI тIиртIусса, инсаннан хъинбала бан хьхьичIунайсса лаккучу.
БивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, уссу-ссурваврахь, цинявппагу мачча-гъаннахь, агьлу-авладрахь.
Цибанссар, ванан чичру укунсса духьунссия, оьрмулул уччиннин къаивтсса. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав, Зурпукьаллул рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари аннав.
Избербашливсса ХьурукIуллалгу, лакралгу жямат

 __________________________________________________

titled_4ХIажинал душ Халилова ПатIимат
Июль зурул 13-нний, цаппара гьантрай сагъ бакъагу бивкIун, оьрмулул 86 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса нину, шяраву ва райондалий хIурматрай бивкIсса зунттал хъамитайпа, ХIажинал ва Аьйшал душ Халилова ПатIимат (Аьйшахъай).
ПатIимат бувну бур 1927 шинал ЧукIуннал шяраву. Ччяни нину-ппугу ливтIуну, цайнува цивппа хъуни хьуну бур кIивагу ссу – ПатIимат ва Кавсарат.
Школа къуртал бувну махъ ПатIимат зий бивкIун бур колхозраву.1952 шинал ПатIимат кьамул бувну бур ЧукIуннал ва Ккурккуллал сельсоветрал секретарьну. Муния махъ зий бивкIун бур вара шяраваллил советрал исполкомрал председательну. 1971 шинал бувчIуну бур исполкомрал секретарьну. Микку зийгу бивкIун бур пенсиялийн букканнин.
ПатIимат бия щалва тухундалул ттарцI, жяматрал дянив хIурмат лавайсса инсан.
Ванил хъуни бувссар мукьа арс ва кIива душ. Ва ххари буллай бу­ссия 12 оьрчIал оьрчIал ва 4 оьрчIал оьрчIал оьрчIал. Цибанссар, лавгунни тти жуятува ПатIимат, жула «Хъин Аьйшахъай».
Вил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав.
Вин къабуллумур оьрму вил оьрчIан, мачча-гъаннан булуннав.
ПатIимат аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, жижара буллай буру арсурваврахь: Шинав­ттиннухь, Гурмитлухь, ХIажинахь, Шакируттиннухь, Марияннухь, Шагьамуттиннухь.
ЧукIуннал ва Ккурккуллал жяматрал цIанияту НякIучиев
Аьвдулкьадир