Гъараллу сававну даву лахъи ларгунни

Untid-1ХьхьичIсса номердай бувсун буссия Гъумучату ШавкIравсса ххуллу уттагу бувну, асфальт бутIлай байбивхьуну бушиву. Ккаккан бувсса 3 километралийх, цIуну буллалисса больницалучIату ШавкIуллал багъирдачIан бияннинсса ххуллийх, асфальт бувтIуну бур (шярава бувккун мурзу бивкI ххуллийх мизитрачIан биявайсса кIанттайн). ЦIанакул цIунил бутIлай бур гъараллал бяххан бувсса кIанттурдайн.

Зулайхат Тахакьаева
Нюжмар кьини ххуллий дуллалисса давурттал ял­тту уккан увкIун ия Лаващиял Ххуллул управлениялул хъунама инженер МахIаммад Раджабов. Цалва зузалтрал даву лахъсса даражалий дуллай бушиврий дакI дарцIуну, асфальт ххюра шинал мутталий зия къахьун аьркинссар тIий ур ва. Асфальт­рал утташиву дур ххюра см. Шикку зий бур 16 зузалая сакин хьусса шанма бригада.
— ЛивчIмур ххуллийх асфальт гьашину бутIлансса я каши, я чIун дакъар, — тIий ур МахIаммад Раджабов. — Цанчирча 20 гьантлий дан ккаккан дурсса давур­тту, дуниял дарщу-дарккуну дуну, кIива зуруй лахъи ларгунни. Пландалийсса цайми давурттугу ссуттилнин дурну къуртал дан багьлай бур. Гъараллал бяххан бувсса кIанттурдайнгу цIунил бутIлай, асфальт ккаккан дурсса 3550 тонналуяр ххишала харж бан бувккунни…
Му бакъассагу, шяравухсса ххуллия ШавкIуллал школалучIан бияннин ва школалул хIаятравух 350 метралийх асфальт бавкьуну бур ва школа къуртал бувсса Москавлив зий, ялапар хъанахъисса иш бавчусса ишбажаранчи ХIажи ХIажиевлул дуллусса арцух.