Запись

Ккуллардал чявхъа бувтIунни Лаккуйн

Баргъ-гъарагъи даркьусса, тачIав дакъачIин уртту-щинал авадансса шин дур гьашину Лаккуй тIий бия кIия букIлакIими. Аьщун диявавли?! Ккуллардал чявхъа бивчуннихха Лаккуйн ларгсса алхIат кьини. Оьттул щаращив ливчунни аьрщарава. БакIлахъиярагу цукунсса хьувивавли? Щархъал бакIрах маоьрду. АрсваврацIа хьунни ниттихъул, уссурваврацIа хьунни ссурвал, щащарну ливчIунни ряхва жагьилсса хъамитайпа, ятинтал хьунни 12 оьрчI.

Запись

ОьрмулуцIа бунни кIия полициялул зузала

Июль зурул 15 – нний 15.00 ссятраву Лакрал райондалийсса Буршиял шяраваллия 7 километралул тийнмайсса кIанттай Лакрал Райондалул ОМВД – лул, Ккуллал райондалул ОМВД – лул, Ахъушиял райондалул ОМВД – лул, Лаващиял райондалул ОМВД – лул, ЧIарадиял райондалул ОМВД – лул, Гергебиллал райондалул ОМВД – лул, Гъуниннал райондалул ОМВД – лул, Рутуллал райондалул ОМВД – лул,...

Запись

Къачагътуран кумаг буллалиминнан – цIакьсса танмихI

Июль зурул 14-нний Дагъусттаннал Президентнал къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Р. АьбдуллатIиповлул каялувшиврулу хьунни республикалий низам дуруччаврил хIакъиравусса Координационное заседание. Анавархъиндарайсса му заседание даврил савав дия Лакрал райондалий полициянал мукьа сотрудник бивтун утаву.

Запись

Сергокъалаллал ва Гъуниннал районнай

Вай гьантрай республикалул Президентнал къуллугъ чIумуйну бартбигьлагьисса Рамазан АьбдуллатIипов ивунни Сергокъалаллал ва Гъуниннал районнайн. Сергокъалаллал райондалийн мунащал архIал бия ХIукуматрал председательнал хъиривми Абусупьян Хархаров ва Шарип Шарипов, ПаччахIлугърал Думалул депутатътал Мурад ХIажиев ва Заур Аскандаров ва цаймигу къуллугъчитал.

Запись

Ттизаманнул тIалавшиннардайн бучIан

Июнь зурул 29-нний Дагъусттаннал УИС-рал гьану бивзун 93 шин там хьунни. Уттигъанну Дагъусттаннал УФСИН-лул зузалтрал кIицI ларгунни пишалул байран. Дагъусттаннал пенитенциар системалул тарих байбихьлай бур XIX ттуршукулул ахирданий. 1897 шиналсса чичрурдайн бувну, шикку бивкIун бур 13 дуснакь. Миннува мукьва Темир-Хан Шуралий, Порт-Петровскалий ва Дарбантлив. Гайми 9 — округирттай.

Запись

Щуну-Зунттул щутталусса балайрдал байран

Фестивальданул шамулчинмур кьини хьуна яла ххаришивурттал дурцIумургу, цува фестивальданул сиптачи ва арцу харж дуву Къаллаев Оьмари фестивальданийн увкIсса кьинину. ХьхьичIмур фестивальданул кIилчинмур кьини аваза бия, ваца Оьмари Къаллаев Дагъусттаннал чIумуйнусса Президент Рамазан АьбдуллатIиповлущал учIан авцIуну ур тIар тIий. КъаувкIуна Президент, увкIуна ххаллилсса, ка тIиртIунасса зунттал чув, Оьмари Къаллаев.

Запись

КIулшивурттал ва тарбиялул бакIщаращи

ТАРИХРАВА ЦIана школа тIивтIусса къатри дурну дур 1927 шинал, цирдагу най дунура школалун куну. Школа бан сиптачи хьусса ХIадис ХIажиев ивкIссар заманалух бурувгун хъинну дурккусса инсан, хъунмасса пагьмулулгу, аькьлулулгу заллу. Ттун ккавккуна ХIадис Бу­ттал КIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул шиннардий МахIачкъалалив. Мадара оьрмугу лавгун, аьрччагу тIий, аьсав дургьуну занай ия. 1937 шинал дуснакь увну, цичIав багьана къалявкъуну...

Запись

Гъурбатрая Ватан хьуна

Буттал буттахъая шихуннай нанисса лакрал сянат дур заргалшиву. ХьхьичIва жулва заргалтурал дуссукъатри бикIайсса бивкIун бур Азирбижаннаву, Гуржиянаву, Дянивмур Азиянаву. Миннал дурсса арцу-мусил кьай, ххаржант, кьуртти ххуйну машай лагайсса диркIун дур, цивппа усттарталгу гъурбатрай бунугу, иш бавчуну, кIанттул агьалинан бусравну бивкIун бур.

Запись

Халкьуннал касму-сянатру Дагъусттаннал ххазинар

Бархъаллал ва Сулевкентуллал тIахIунттив, аьндиял варсив ва ссурхIиял ссуникIурттал кьяпри, оьргърал заргалтурал дурсса арцу-мусил хъаннинсса чIюлушиннарду ва ххаржантру, чIиллу-вай гьарзат ккаккиялун дирхьусса ва машан ласун ччиминнансса «Дагъусттаннал хъаннинсса чIюлушиннардал» цIанилусса выставка тIиртIунни вай гьантрай Республикалул халкьуннал художествалул касмурдал центрданий.

Запись

Барча буллай буру

Вай гьантрай АлхIасанов Кьурваннун ХIамзатлул ва Аьишатлул арснан оьрмулул 30 шин хъанай дур. Капитан Кьурван Ал­хIасанов зий ур Советский РОВД-лул ППС-рал 1-мур полкраву, роталул командирнал хъиривчуну. Му къабигьасса даврий зий ванал хьуну дур 12 шин.