Запись

Ттигу ца журналист оьрмулуцIа унни

Июль зурул 9-нний ссят 07.00 хьусса чIумал МахIачкъалалив, цалла къатрая 50 метралул архну, бивтун увтунни «Новое дело» кказитрал хъунама редакторнал хъиривчу АхIмаднаби АхIмаднабиев. А. Аьбдуллаева АхIмаднаби АхIмаднабиев оьрмулуцIа увми ялугьлай бивкIун бур ва нанисса машина — арцул рангирайсса «Тайота карола» букканнин Убекинское шоссе ва Б. Мурадовал цIанийсса кIичIираваллал шанбачIулий, «Ашан» ттучандалул чIарав. Му гъан шайхту...

Запись

Ттигу ца журналист оьрмулуцIа унни

Июль зурул 9-нний МахIач­къалалив Журналистурал къатраву хьунни га кьини бивтун увтсса «Новое дело» кказитрал хъунама редакторнал хъиривчу АхIмаднаби АхIмаднабиевлул аьпалун хас дурсса митинг.

Запись

Рамазан барз чирилунсса даврия байбивхьунни

«Дагестан без сирот» рахIму-цIимилул организациялул мубараксса Рамазан барз байбивхьунни бунияла чирилунсса даврия. Ва кьини МахIачкъалалив Художниктурал союзрал выставкарду дайсса залдануву вайннал сакин дурну дия ятинсса ва нитти-буттал аякьалулу бакъасса оьрчIал суратирттал выставка. Муний гьуртту хьунни ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIипов, республикалул сайки цинявппагу министртал.

Запись

Щуну-Зунттул щутталусса балайрдал байран

«Щунудагъ» фестиваль. Вана цIунилгу жунна хIасул давай ххаллилсса зунтталчунал Хъювхъиял чумартсса Оьмари Къаллаевлул балайрдал, къавтIавурттал, Лакку билаятрал сий гьаз дуллалисса «Щунудагъ» цIанилусса байран. Ва байран цурдагу най дия июль зурул 4-6-ннин бияннинсса гьантрай Ккуллал райондалийсса Хъювхъиял шяраву ва фестивальданунма тIий бувсса сахIналущалсса амфитеатрдануву.

Запись

Дагъусттаннал медициналул ккаккия

Лавгмур зурул ахирданий Дагъусттаннал офтальмологиялул (яруннал азарду хъин дуваврил) тарихраву хьуну бур хъинну агьамсса, ттинин Ухссавнил Ккавкказуллал царагу региондалий къавхьусса, яруннил жавгьарданул роговица бувкьун, ганин кIанай цамур бивхьусса –кератопластикалул операция.

Запись

Ишбажаранчишиву «ххютула» дуккан чIунссар

Вай гьантрай МахIачкъалалив Дагъусттаннал Ишбажаранчитурал координациялул советрал батIаву хьунни. Шикку ххалбивгьусса агьаммур суал бия Дагъусттаннай ишбажаранчишиву лядуккан даврин, му лядукканшиврул хасъсса шартIру дузал даврин хас бувну.

Запись

ЦIуминалийгу мизит бунни

Июнь зурул 7-нний Новостройрайсса ЦIуссалакрал шяраву цIусса мизит тIитIлатIисса хъуннасса шадлугъ хьунни. Му чирилул даву дансса харжлугъ цала бакIрайн ларсун дур Дагъус­ттаннал чулухасса Федерациялул Советрал член, цIадурксса предприниматель Сулайман Керимовлул.

Запись

Къаччайнма цалий бацIаву

Ттунма хьунабавкьусса чIявуссаннал учай, нахIакьдан бизлазиссар цIуссалак, га ххуйсса аьрщигу кьадиртун, щамарал аьрщарайн куну. Ца чулуха тIайлар. Гукун буллугъсса аьрщи Дагъусттаннай нажагьгу дакъахьунссар. Авадансса вацIри, щаращив, кьасса къурду. Цила чIумал аьрщаравун бувтсса лачIал ккуккулул захIмат къабувна дулунтIиссар чанна-чанну 19-20 центр ца гектарданияту.

Запись

Архсса аьлимчунайн гъилисса ссалам

Аьрасатнал архсса регионнай, шагьрурдай, кьатIаллил билаятирттай агьалинан бусрав хьунну зузисса лакрая бусансса хIарачат жул мудангу буссар. Чув бухьурчагу миллатрал цIа гьаз данмур буллалими жучIава кьиматрай бикIан аьркинссар, миннал давурттая, гьунардая миллатрангу кIулну бикIан аьркинссар. Мяйжанссар, ва ишираву жун кумаг бай, материал датIин бикIу, суратру лякъин бикIу, шяраваллал агьулданул ягу архIал зузиминнал.

Запись

Буттал улча лахьхьулт хьхьичIунминнавух

Ттигъанну Дылым шяраву хьунни буттал улча лахьхьултрал республикалул 59-мур слет. Муний гьуртту хьунни Лакрал райондалиясса буттал улча лахьхьултрал команда «Лакия», цувгу сакин хьусса Щардал, Хъурхърал ва ГьунчIукьатIрал дуклаки оьрчIая. Командалий каялувшиву дуллай ия Щардал школалул директорнал хъиривчу Юсуп АмирхIамзаев, тренер – Хъурхърал школалул ОБЖ- лул учитель Алик ХIасайниев.