Ци чаранну ляхъларчагу

ЦIунилва-цIунил гъалгъа тIун багьлай бур федерал ххуллурдайсса тагьардания. Цуксса ялув бавцIуну бухьурчагу ГИБДД-лул зузалт, хъанай дур чIярусса аварияртту, бала-апатIру.
Вай ряхва зурул дянив республикалул федерал ххуллурдай 176 ДТП хьуну дур. Миннуву 80 инсан ивкIуну ур, 210 инсаннан цIунцIияртту хьуну дур. (Ларгсса шинал вара чIумуву – 221-91-357). ЧIалачIисса куццуй, ларгсса шинах бурувгун, гьашину чан хьуну дур цирда ДТП-ттугу, ливтIуминнал ва бивщуминнал ккалгу.

Ххуллурдай аварияртту къахьунсса чаранну ляхълай, гьарица кьини ДТП-тту хьунсса нигьачIаву дусса кIанттурдай бацIан бувну бур патруль.
Миннал ялун личин буллай бур шупIиртал ххуллул низамрава бувксса ишру. Ряхва зурул дянив патрульданул нарядрал ялун личин бувну бур цикссагу ххуллул низам лирсса ишру.
ХIарчIун рульданух щябив­кIун тIий жаваблувшиннарайн кIункIу увну ур 1475 инсан. Цаннаяр ца хьхьичIун буклай ххуллул низам къадурурччуну тIий – 4816 шупIир. Анаварну нани бувну тIий аьчIа дирхьуну дур 33160 шупIирнай, шупIирнал удостоверение бакъанма машина бачин бувну тIий – 64 шупIирнай, номерду бакъа най бивкIун тIий – 182 шупIирнай. КIицI ларгсса чIумул дянив рес­публикалул федерал ххуллурдай бахьттагьалтрайн машина щусса 11 иш хьуну бур, 8 инсан ивкIуну ур, 3 инсаннан цIунцIияртту хьуну дур (ларгсса шинал вара чIумуву – 6-3-3).
Мукьва иш хьуну бур шу­пIиртал, оьттул нанисса, кумаг аьркинсса инсанталгу кьабивтун, ливхъсса. Мукун кьабивтсса инсантуравасса кIия усса кIанай къуртал хьуну ур, кIия, цIунцIияртту хьуну, азарханалийн бувцуну бувкIун бур.
Инсантурайн машина щусса иширттал хIакъи-хIисав дуллан бивкIукун, чIалай бур мукунсса ишру хъунмурчIин хьхьувай, цIансса чIумал хъанай бушиву. Мунияту хIарачат бан аьркин­ссар ххуллу чани бусса кIанай лахъан.
• — Апрель зурул 2-нний ссят 00.15 хьусса чIумал «Астрахань-Махачкала» федерал ххуллул 460 км. риртсса кIанттурдай, ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссачIурттащиял шяраваллил чIарав (Новострой) ххуллул зуманив ляркъуну дур Аьхъардал шяраву (Новостройрай) ялапар хъанахъисса Шабанов ХIусайн Аьбдулкаримовичлул жаназа. Ванайн машина щусса чIалай бур.
• — Июнь зурул 13-нний ссят 23.20 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллул 464 км. риртсса кIанттурдай, «Сидней» тIисса АЗС-рал чIарав «Хундай Саната» машиналул шупIирнал щун бувну бур ххуллу лахълахъисса оьрмулул 40 шинавусса адаминайн. Ва усса кIанай къуртал хьуну ур. Цу уссарив кIулну бакъар. Жаназа судмедэкспертизалийн тIайла дурккун дур. ШупIир хIарчIун ивкIун акъар.
Ххуллурдай инсантуран бала-апатIру къахьуншиврул, ДПС-лул личIисса батальондалул зузалтрал хъуннасса къулагъас дур ххуллул низамрава бувксса ишру ялун личин бан, хIарчIун рульданух щябивкIсса, анаварну нанисса шупIиртал жаваблувшиннарайн кIункIу бан.
Гьарица нюжмардий, федерал ххуллурдай, ДТП-тту чIяруну хъанахъисса кIанттурдай дуллай бур профилактикалул давуртту.
Аварияртту чан даву мурадрай, ххалдиргьуну цIакь дурну дур хасъсса профилактикалул мероприятиярттал план. Був­ккун бур ДПС-лул личIисса батальондалул командирнал амру «О принятии дополнительных мер по профилактике ДТП, снижении тяжести их последствий, активизации работы по выявлению грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на безопасность ДД» тIисса.
Махъсса чIумал, федерал ххуллурдай, ДТП-тту чIяруну хъанахъисса кIанттурдай гьарза бувну бур патрульданул нарядру, стационар постирдайми (дяхттасса чIумал) инспектортал чан бувну.
Ххуллийн увксса гьарицагу инсаннал ххуллул низамрал тIалавшиннарду дуруччин аьркинссар, зулагу, цайминналгу бакIрачIан укунсса баларду къабуцин.
• — Июнь зурул 6-нний ссят 09.30 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллул 845 км. риртсса кIанттурдай Къарабудахккантлив ялапар хъанахъисса Казиев Гайдарбек, ВАЗ-2107 машиналий най, хьунив ххуллийн увккун щун бувну бур Аьзизов Шамил нанисса «Газельданийн». Ва ишираву ВАЗ-2107 машиналул шупIир Г.С. Казиев ва «Газельданул» пассажир Темиров Г.М. бусса кIанай къуртал хьуну бур.
• — Июнь зурул 29-нний ссят 07.00 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллий «ВАЗ-21070» машиналий нанисса Аьлибеков Аьвдуллагь-хIажинал машина байгьин къавхьуну, щун бувну бур ХIамзатов АхIмад нанисса «ВАЗ-217030» машиналийн ва Ханов АхIмадхан нанисса «ВАЗ-2109» машиналийн. Ва ишираву «ВАЗ-2109» машиналул шупIир А. Ханов ва «ВАЗ-21070» машиналул пассажир Ибрагьим Сулайманов бусса кIанай къуртал хьуну бур. «ВАЗ-21070» машиналул шупIир А. Аьлибеков ва «ВАЗ-2109» машиналул пассажир Ш. Ханов, цIунцIияртту хьуну, МахIачкъалаллал азарханалийн биян бувну бур.
• — Июнь зурул 29-нний ссят 05.15 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллий, ООО «Черномор Транс-Нефтьрай» шупIирну зузисса ХIажимахIаммадов МахIаммадлул цува нанисса «УАЗ-5159», байгьин къавхьуну, щун бувну бур 35-40 шинаву­сса хъамитайпалийн. Ва бусса кIанай къуртал хьуну бур. Цу буссарив кIулну бакъар.
• — Июнь зурул 30-нний ссят 21.30 хьусса чIумал «Кавказ» федерал ххуллий «Мерседес Е 320» машиналий нанисса Муртузов Рашидлул, хьунив ххуллийн увккун, щун бувну бур ХIажиханов Мурад нани­сса ВАЗ-2106 машиналийн. Ва ишираву ВАЗ-2106 машиналул пассажир Мисалин ХIажиханов усса кIанай къуртал хьуну ур, ВАЗ-2106 машиналул шупIир Мурад ХIажиханов Къаяккантуллал азарханалийн иян увну ур.
И. Бабаев, ДПС-лул личIисса батальондалул хъунама инспектор