Нюжмар дакIний лирчIунни…

fratriaСсайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Сайки гьарцагу номерданий укунсса суал ва мунинсса жаваб.

Лаура Мусаева, оьрчIал хIакин, (Москавлия телефондалувух):
— Лакрал райондалий мукьа-мукьа полициянал зузала кьатI буваву хъинну кьувтIунни.
Къавхьуссия Лаккуй вай махъсса шиннардий мукун оьхIалсса иш, диндалул ххуллийх нанимигу цIакьну исламрал ххуттай бавцIуну буссия, радикал исламрал мархри, ккижру Лаккуй чIалай бакъая. Вагьабийталлу тIисса ми къавкъинтурал марцIну исламрал дин дуллалиминнайгу ттангъри дуллай дур. Базурду кIучIну янна лахлахисса душваврайн сси багьну бур. Вагьабийтурал дуллалисса тIуллал исламрава дакI дуккан дуллай дур тIутIиссагу бур.
Ца къачагъ цувагу увтун усса ур. Щил ци учирчагу, мунал ичIувацириннан, тухумрайцириннан му ссахун агьну ивкIссарив къакIулну бивкIссар тIий къавихра. Тиха-шихасса къачагътал къабивкIссар Ла­ккуйгу, ххуллу-кIану къакIулнаща сивсуну мукунсса рахIму бакъашиву дан къашайссар. Ттул хъунмасса миннатри: нанияра жулва лагма-ялттусса, тIайла бакъа ххуллийх нанисса жагьилтал тIайлабацIан банмур булланнуча. Жунма цинявннан гьакссагу ххуйну кIулссар щил оьрчI цукун къуццу тIий уссарив. Му жуйнма къабагьайсса кунма къуццу тIий буру жувагу. Цукунни къабагьайсса? КIай Лаккуй оьрмурдацIа бувсса жагьилтал жунма щийхчIин бунугу кIулсса, маччасса бакъаяв? Ва Рамазан зуруй дакI марцIну дин дуллалиманал кIукун кьадарсса тIул къадувайссар. Ми диндалия хъинну архсса, лап архсса инсанталли. ДакIнийхтуну жижара буллай бура ливтIуцириннал ичIувацириннахьгу, гъан-маччацириннахьгу. Жува, лак, укунмагу чанссару. Куннал ку кьатI буллансса чара бакъа­ссар.
Москавливгу лахъи чIиртта­равусса жагьилтал бакIрайн багьай, миннал ня зия хьу­ну души­ву чIалан бикIай. Южно-Сухокумскалийн бияннин, гичча МахIачкъалалийн бияннин бикIу ххуллуцIсса кафердаву ахттайнсса канай бикIай чIиртту лялун биявайсса оьрчIру.
Аьщун кунма дакI зия шай. ЧIири битангу, къабитангу гьарманал цала иш бур, ттул миннал чIирттаращалгу цичIав иш ба­къар. Ттун нигь дагьай миннал ябитаврия, сситтуй буруглагисса ярунная. Чари, Аллагь, миннаву му дакI чапуршиву?

Аьзиз Ибрагьимов, филолог:
— Ларгсса нюжмардий на ххари хьура ттула ххаллилсса дуснан, яруссаннал гьунар бусса чичу ГъазимухIаммад ГъалбацIовлун «Шанма баргъ» тIисса луттирахлу ПаччахIлугърал премия дулаврия. Му мяйжаннугу гьунар бусса чичу ур.
Яру мазрайсса дунугу на мунал РГВК-лийсса передачартту ххал дувара. Мунал передачарттава яруссаннал колорит асар хъанан дикIай.
Жула лаккучу Жанаев Заурбаглунгу дуллунни ПаччахIлугърал премия музыкалул искусство хьхьичIуннай дуваврихлу, мугу барча уллай ура.
Ларгсса нюжмар на Лаккуй гьан дував, дарщуну дия, баргъ бивтсса кьинирагу къархьунни. Уртту дюрхъуну дия лухччай, ххалайн букканнин уттигу ххуйну дюхъанссия.
Гъумукун бияннинсса ххуллу оьккину бакъая. Гъумучату Ккуллал райондалийн нани ххуллун я совет власть ккар­ккун дакъая, я уттимур власть.
Кув кIанттай кьаркру дагьну дия, хьхьичIва «мачIру дизлай» ххуллурдаха зузими бакIрайн багьайва, утти ххуллурдах аякьа дусса иш чIалай бакъая.
ЦIуххаву дурссар ПатIимат Рамазановал