Лакрал, Ккуллал, ЦIуссалакрал хъаннийнсса оьвчаву

saved_2ОьхIал инсантурал
оьхIал замана
Намусрал кьанунну цан
хъама риртсса,
Къалпсса оь массаврал
ня дяйкьин дурну,
Оьттух къаних бувккун,
яхIлицIа хьусса.Лавмартсса халкьуннал
лавмарт замана,
Кьиямасса кьини цан
хъама диртсса.
Вай рахIму бакъултран
ккукку буллусса
Ниттихъал накIъявав
загьруну хьусса!
Ж. Абуева.

Ялун бивсса оьбалалуцIун бавхIуну, Лакрал райондалул хъаннил совет, нинухъру къуману буру цинявннащал ва хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай буру оьрмурдацIа хьуминнал кулпатирттащал, гъан-маччаминнащал.
Жулла паракьатсса райондалийгу хьунни цукунчIавсса тахсир бакъасса ряха жагьилсса адаминал оьрму бивкIулул лавсъсса бухIан къахьунсса иш. Ва жула цинявннал ялун бивсса оьбалари. ОьрчIаяту ятинтал хьунни, кулпатирттая щащарду хьунни, нинухъру арсваврацIа хьунни. ЦучIав бувчIин хъанай акъар: циванни, ссахлунур? Цуппагу мубараксса Рамазан зуруй! Къачагътуран имандалийсса цичIар лирчIун дакъахьунссар.
Республикалий махъппурттуву ххуйчулиннай кIура даллалисса, сантирайн дагьлагьисса жяматрал –политикалул тагьарданул жува умуд бишин бувунав, жунна личIлулшиву хъамадиртуна. Жула дакIурдийн лагма-ялтту хъанахъимур кьутIлай бакъая.
Ва захIматсса чIумал жу оьвтIий буру циняв хъаннийн –цIана, щара-кIара лавхъун, тахсир хьуми ляхълан, цинявннай аьйрду дуллан къааьркин­ссар, цанчирча хьумур бувчIин бюхълай бакъар. Цала аьзизсса инсантал бакъа ливчIминнал къумашиврул дазу дакъар. Жувагу миннал кьурчIишиву кIидачIлай, миннал дардру ккухIлай буру.
Жунма аьркинну бур ссавур дан, дакIру кьянкьа дан, гьанавиххи къавхьуну, цачIун хьун, хьумур бухIан, лаласун куннал куннан кумаг бан. Цуксса хIайпнугу, жува мудан ххаришивурттал цачIун къабару, ца-ца чIумал цачIун бару къумашиврулгу.
Жу оьвтIий буру зуйн, ххирасса хъамий, жула оьрчIал оьрмурду буруччаврил цIаний, райондалий, республикалий паракьатшиву ва дакьаву дуруччаврил цIаний –личIлулну бикIияра, инсантал душманну чIалачIисса, идеологиялул бакIру авлия бувсса зула гъанминнай, чIаххуврай, шяравучувтурай дюъ дишара. Гьар жунма ва оьрмулуву ялун биллалисса баларду, цичIар мяъна дакъа куннал кув литIлатIавуртту.
Жува аьркинссар, нинушиврул ихтияр ишла дурну, нитти­хъал бусравсса бурж биттур бувну, жула ялун дирсса баян къабувсса дяъвилул нигьачIаврия жула ялун бучIантIимур буруччин ва ябан.
Ялун бучIантIимур – ни­ттихъал кIунттихьри бусса!
Лакрал райондалул администрациялул Хъаннил совет