Ккурккуллал Щазал балайрдал байран Кумав

Аьдатравун дагьну дур Да­гъусттаннал Республикалул Халкьуннал Творчествалул Къатлул Лакрал райондалул культуралул отделданущал цачIуну лавгзаманнул шаэр, балайчи, мажлисру ярг буллай бивкIсса цинявгу лакран дакIний ливчIсса Ккурккуллал Щазан хас дурсса Лакку балайрдал фестиваль дуваву.
Гьашинугу июльданул 2-нний лавайсса даражалий Кумиял магьирлугърал ва бигьалагай центрданул къатлуву хьунни Щазал балайрдал байран. Щалагу Кумиял жяматран му фестиваль хъуннасса ххаришивунугу, бюхттулсса байраннугу душивугу чIалачIи дуллай бия иминсса ва ххарисса симаннащал мунийн бувкIсса личIи-личIисса оьр­мулувусса тамашачитурал. Ттул дакI хъиннура ххари хъанай дия залдануву щябивкIсса тамашачитуравух жагьи-жугьулт гьарзану чIалайгу. Цанчирчан шикку балайчитурал щаллу буллалисса жула лакрал халкьуннал балайрдалгу, ккаккан дуллалисса хьхьичIарасса личIи-личIийсса аьдатиртталгу, фольклорданул къавтIавуртталгу махъа нанисса ник Ватан -Лакку билаят ххирану, жула буттахъачIансса хIурмат-иззатрай тарбия хьунссар тIий.
Ккурккуллал Щазан хас дур­сса Лакрал балайрдал фестиваль тIитIлай хьхьичIмахъ лавхъуна Дагъусттаннал Халкьуннал Творчествалул Къатлул зузала Мюрщиева Гульнарал. Хъирив программа дачин дуруна лакрал цIадурксса балайчи АьлихIажи Шамххаловлул. Ванал Ккурккуллал Щазал оьрмулия, творчествалия бусаву дакъассагу, бувккуна Щазал чивчусса цаппара шеърирдугу. Увкуна АьлихIажинал ххаллилсса, дакIурдивун бюххансса лакку балайрдугу. Укун дайдирхьуна ва фестиваль.
Ккурккуллал дянивмур даражалул школалул директор, шаэр Магьдиев Данияллул балжийну бувсуна Щазал оьрмулия, творчествалия.
Лакрал райондалул культуралул къатлул зузалтрал коллектив балайрду учаврил, къавтIун бизаврил гьунарду бусса, цалла даврил ус­ттартал бувккуна сахIналийн жула буттахъал яннардаву ва байран хъун дуван ччергъилттугу канихьну. Увкуна вичIидирхьума ассан ансса хьхьичIавасса балайрду, ккаккан дурна жула лакрал хьхьичIарасса хъатIул аьдатру. Тамашачиталгу балайрдал гьавас бувххун балайчитурал хIурматран байран лахъа-хъун дан кунма хьхьичIунмай бувккун къавтIун бизайва. Балайчитурахун руцлай бия Арсен Ханов ва ХIасан-ХIусайн МахIаммадов.
СахIналул махъсса чIирайн лархъсса Ккурккуллал Щазал суратралгу дуллалимунил сий дучIан дуллай дия.
КIира ссятрайсса фестивальданул программа янил ляпI учиннин ларгуна. Ялагу вичIи дишин, ккаккан ччивахха, тIийнма бизан ччай бакъая тамашачитал. Байран сакин дурминнахь ва муний гьур­тту хьуминнахь барчаллагьрайсса махъ лавхъуна Кумиял шяраваллил бакIчи Сяъдуев Исмяиллул. Ялун къачIаларчагу цалва зузалтрая ва лавайсса даражалий ларгсса фестивальдания рязийну чIалай ия Лакрал райондалул культуралул отделданул хъунама Идрис Аьбдуллаевичгу.
Циняв фестивальданувух гьур­тту хьусса хъамаллурахь барчаллагьрай, балай бух къалаганнав жула Лакку билаятрай тIий ва Ккурккуллал Щазал цIа абадлий дакIния къагьаннав тIий лавгуна тамашачиталгу.
Кумиял К.Д.И-рал директор ХIажи МахIаммадов