Дакьаврил фонд оьрчIру буруччаврил байрандалий

Июнь зурул 1- нний Каспийскалий «Престиж» банкетный залдануву хьунни кулпатран ва оьрчIан социальныйну кумаг буллалисса шагьрулул центрданувасса оьрчIансса байран. Му дунни Дагъусттаннал дакьаврил фондрал оьрчIру буруччаврил кьинилун хасну.

З. Тахакьаева
ОьрчIахь байран барча дуллай, «Дагестанский фонд мира» жяматийсса фондрал хъунама Мухтар Давудовлул увкуна:
— Дунияллул халкьуннал оьрчIру буруччаврил кьини ккаллину дур дунияллул халкьуннал байраннавасса ца яла хьхьичIрамунин.
Дунияллул кIилчинмур дяъвилия махъ, оьрчIал цIуллу-сагъшиву ва ахIвал буруччаврил буруккин­ттах тачIав дакъачIин агьамсса къулагъас дуллалисса чIумал, 1949 шинал Парижлив хьусса Хъаннил конгрессрай гайннал кьянкьану махъ буллуну бур оьрчIал талихIрал цIаний дакьаву дуруччин бацIаву дакъа талан. Ца шинава июнь зурул 1-нний цалчин дурссар Дунияллул халкьуннал оьрчIру буруччаврил кьини. Муния мукьах ва байран дайссар гьарца шинал. Байран дуллансса пикри хъинчулий ккавкссар социализмалул ххуллийх нанисса цинявппагу билаятирттал.
Июнь зурул 1-нний жулва билаятрай дайдишайссар гъинтнил каникуллу. Совет заманнай Дунияллул халкьуннал оьрчIру буруччаврил кьини жулва билаятрай кIицI дайва оьрчIал ихтиярду дуруччавриясса ихтилатру баврийну, дискуссиярдайну. Ва кьини ялагу ккаккан дайва оьрчIансса цIусса кинофильмру, телепередачарду, оьрчIал дянив байва бяст-ччаллу. Ми мероприятиярдаву гьурттушинна дайссия оьрчIал нитти-буттахъалгу.
ЦIанакулгу ва байран дай хьхьичIра кунна гьарза-гьартану. ХIакьину шиккун бавтIун бур паччахIлугърал властьрал, кIанттул цилакаялувшиннарал органнал, жяматийсса ккураннал вакилтал, учительтал, нину-ппу ва оьрчIру.
Ва байрандалул агьаммур мурад бур оьрчIал ихтиярду дуру­ччаврих жяматрал къулагъас дан баву, хъун хъанахъисса никирал буруккинттах оьрмулул бугьараминнал жаваблувшинна хъунна дан баву, талихIсса оьрчIшиврийнсса ихтияр цума-цагу оьрчIахь душивугу хIисавравун лавсун.
Мунийн бувну, цIанасса чIумал билаятрал хъуниминнал ляхълай бур кулпатрал институт ябансса ва цIакь бансса, цIуллусса ник хъун дансса шартIру дузал дуллансса чаранну. Ца мукунсса кулпатрал чIарав бацIансса паччахIлугърал чулухасса ка-кумагну хъана­хъиссар 2007 шинал январь зурул 1-нния шихунмай кIилчинсса ва ххишаласса оьрчI бувсса кулпатирттан «материнский капитал» сертификатру дуллалаву. ЖучIава бакъа чувчIав зий бакъассар ва куццуйсса, кулпатирттан кумагрансса паччахIлугърал проект. Статистикалул ккаккан буллай бур «материнский капитал» дуллан бивкIния мукьах оьрчIру буллалаву лахъ хьушиву.
ОьрчIру – жула бучIан­тIимурди, инсаннал яла хъунмур ххазинар. Ва ххарисса оьрчIал байрандалулгу хъуниминнан дакIнийн бутлатиссар оьрчIру муданнасса аякьалух мюхтажну бушиву, хъуниминнай жаваблувшинна душиву. ОьрчIангу хъамабитан къабучIиссар цайрагу нитти-буттал хьхьичI хъуннасса жаваблувшинна душиву. ОьрчIан аьркинссар цалва буржру биттур буллан. Миннал агьаммур бурж – ххуйну дуклакавур, мютIину бушавур.
Цалва ихтилат къуртал буллай, М. Давудовлул чIа увкуна гайнная республикалунгу, билаятрангу мюнпатрансса агьлу буккаву.
Ахирданий Каспийск шагьрулул кулпатран ва оьрчIан социал кумаг баврил центрданул хъунама ХIажи Анагаровичлун ва центрданул зузала Мадина МахIаммадовнан буллуна Аьрасатнал дакьаврил фондрал чулухасса дипломру.