Буттал шяраву Ххувшаврил байран дурунни

Гьашину ГьунчIукьатIрал ккурандалул байран буттал шяраву хьунадаркьунни. Ва хьунни шагьрурдайсса гьунчIукьатIи цалла шяравун бувкIун, дяъвилул ва захIматрал ветерантуран дацIан дурсса мемориалданучIа байран дуллансса хъин аьдатрал дайдихьу.

Амин Аьбдуллаев
Ва байрандалийн бавтIун бия шяраваллил агьлу ва шагьрурдая бучIан сант дагьми. ГьунчIукьатIрал ккурандалул председатель ХIажимирзаев Зиябуттин бакIчину, цаппарасса лавгунни цIана шяраву ялапар хъанахъисса ветерантал Даудов МахIаммадхIажиначIан ва Ибрагьимов ЖамалуттиннучIан. Ми кIиягу ветеран барча айхту, 11 ссятраву, бавтIун мемориалданучIан, дурунни митинг. Митинг тIиртIунни ХIа­­жимирзаев Зиябуттиннул.
Цикссагу ххуйсса махъру лавхъунни. Ихтилатру бунни цала кIия жагьилсса уссу хушрай дяъвилийн лавгун, жанну дуллусса Сулайманов Забибуллагьлул, мукунма Дандамаев Морислул, Дагъусттаннал Республикалул кIулшиву дулаврил ва элмулул министрнал хъиривману зузисса Мусаев Идрислул ва цайминналгу. ДакIнийн бивчунни, 18 шин барткъаларгун, цалва хушрай дяъвилийн лавгун, ливтIусса 69-гу жагьил. Вара митинграй икьрал дурунни уттиния шиннай Ххувшаврил байран буттал шяраву дуллан.
Шиккува, ветерантурал ичIуссаннал тавакъюрайн бувну, барчаллагь учин ччай бур гьарца шинах ветерантуран арцуйнусса ва цаймигу бахшишру дувайсса жулва лакрал чиваркI Кьурбанов Ризван Данияллул арснахь, Абуев Жяъпар Зураблул арснахь, Къажлаев Аслан Расуллул арснахь, уссурвал Аьлиевхъул ХIасаннухь ва Асланнухь, мукунма муданна бакIцIуцIаву дуллалисса Лакрал райондалул администрациялухь. Зухьхьун каши-кьудрат дулуннав мукьахунмайгу чIарав бацIаван.