Барча буллай буру

fok_12ДакIнийхтуну барча буллай буру жучIава зузисса шиннардий щалвагу коллективран ххира хьусса, дакI-аьмал ххуйсса жула дус ва коллега Ссунгъурова Сагъиратлул ва АхIмадханов МухIаммадлул талихIрал ташу.
ЧIа тIий буру вайннан цанная ца ххарисса, талихI-тирххандарайсса оьрму. Буттаха лавхьхьусса арсру, ниттиха лавхьхьусса душру буллай, оьрмулия щалихханнин цIуллуну, сагъну битаннав.
Зул тIювай барачат ликканнав. Дунияллул неъматру тIитIиннав.
«Илчи» кказитрал коллектив