Щин дуцаврил давурттив дайдирхьунни

chi_8Жулва зунттавусса шяраваллаву хIачIайсса щинал масъала муданмагу захIматсса бушиву цинявннан кIулсса зат бур. Махъсса шиннардий школардахьхьун, оьрчIал багъирдахьхьун, цайми кIулшиву дулайсса идарардахьхьун зунсса ихтияр дуллалисса чIумал, ми идарардай муданна нанисса щин дикIан багьлагьишивугу тIалав дуллай бур.

Мунийн бувну, Ккуллал райондалий, инсантурал оьрму социал чулуха дузал булланшиврул, ххуй-ххуйсса давурттив дуллай бур. Ми давурттавасса цану хъанай дур уттигъанну Ваччиял ва ЧIяйннал шяравун щин дуцлацисса давурттив дайдишаву. Ми давурттив цирдагу дуллай дур «МарцIсса щин» тIисса Федерал программалул пландалийн бувну. Ккуллал райондалул муниципал сакиншиннарал хъунаманал 1-ма хъиривчу Амучиев Кьурбаннул бувсуна ттухь укунсса затру:
— Вай Ваччиял ва ЧIяйннал шяравун щин дуцлацисса давур­ттив дуллалиссар «МарцIсса щин» Федерал программалул пландалийн бувну. Хъуннеххай, ЧIяйннал шяраваллийн тIайлану, бувантIиссар щин марцI дуллалисса хIавзру. ЧIарав бикIантIиссар щин кьюч дуллалисса насосирттал станциягу. Вай марцI дурсса щин дачин дувантIиссар, аза-азарда щинал тонна лагайсса, кIива муххая був­сса кьаллувун. Ми кьаллу цивппагу бишинтIиссар Ваччиял шяраваллил кьабакIраву. Мукунма, цахъи лагрулул чIивисса кьали бишинтIиссар ЧIяйннал шяравугу. Кьаллу муххал бухьувкун, вай давурттив дуллай бур «Монтажспецстрой» тIисса идара. НеххамачIувми давурттив дуллай бур ООО «АРЭМ» идара. Жу дукIу, ноябрь зуруй, баян бувссия тендер. Вай ялув кIицI лавгсса идарартту ххув хьуна. Вана утти, гъили дагьайхту, зун байбивхьунни. Ва шинал ахирданийннин аьркинссар вай давурттив дузал хьун. Циняв, ци давурттан циксса арцу итадаркьуссарив кIицI къадуварчагу, ми личIи-личIисса программардайсса дур цирдагу. Ва неххамачIув дуллалисса щин марцI дуллансса объектрал сметалул багьа бур 33 миллион. Миннувату 19,2 федерал бюджетрава, 9 республикалул, ливчIмигу жулла райондалул бюджетрава ккаккан дурну дур.
На хьунаавкьуссияв Ваччиял шяраваллил ялув бишинсса муххал кьаллу буллалисса сварщиктуращал. Вай кьаллу буллай бия Ва­ччав. Вай бувайхту, траллерданий бивхьуну, аьркинсса кIанай цIакь буван ласунтIиссар тIива. Шикку зузисса сварщиктурал бувсуна цал идара МахIачкъалалив бушивугу. Зий бия шикку кIия сварщик ва кIия монтажник. Вайннал прорабну усса ия Мустапаев Минкаил. Ва ттуйн бакIрайн къаагьуна. Лавгссияв на, мукуна, Кьурбан Мяъсудовичлущал, неххамачIув дуллалисса давурттачIангу. Шикку гьанурдайн бетон бутIинсса давурттив дуллай бия, вай давурттив дуван бакIрайн ларсъсса, ялув кIицI лавгсса идаралул мукьа зузала. Вайннал цал идара буссар тIива Ахъушав. Цивппагу ссурхIи бия. Яхъанайгу вай бусса бия Хъюйннал шяраву бувгьу къатлуву. Дуки-хIачIиялухсса арцу вайннал цал харжилияту дацIан къадурну, цивппа зузисса идаралул дулай тIива. ХIасил, давурттив дайдихьулул бакIрай дия. Хъирив бацIланну жувагу вай хъинну жунна аьркинсса давурттал.