Запись

«Дагъусттаннал ялунбучIантIимур ниттихъал кIунттихьри»

Апрельданул 4-нний МахIачкъалалив Къумукьнал театрдануву хьунни «Дагъусттаннал ялунбучIантIимур ниттихъал кIунттихьри» тIисса республикалул цалчинсса ниттихъал форум. Залму АьбдурахIманова Шикку гьурттушинна дурунни Дагъусттаннал Президентнал врио Рамазан АьбдуллатIиповлул, ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъирвчу Анатолий Карибовлул, ДР-лул Жяматийсса палаталул председатель ХIамзат ХIамзатовлул, Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Фазу Аьлиевал, ДР-лул министерстварттал ва ведомстварттал вакилтурал, республикалул муниципал сакиншиннардил каялувчитурал, республикалул жяматийсса организациярдал каялувчитурал,...

Запись

КIанттул цилакаялувшиврул органну — властьрал лажинни

Апрельданул 10-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Муниципал сакиншиннал советрал ассоциациялул батIаву. БатIаврий гьуртту хьунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов. БатIаврий махъ лахълай, Муниципал сакиншиннал советрал председатель, МахIачкъалаллал бакIчи Сяид Амировлул бувсунни ххалбигьин бушиву Советрал 2012 шинал дурсса давурттал хIасиллу, ккаккан бан захIматсса масъалартту, ми щаллу бансса чаранну ва ялун дучIансса чIумул масъалартту.

Запись

Президент хъурдуккаврил байрандалий

Апрельданул 6-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов къуллугърал аьрххилий лавгунни Лаващиял райондалийн. Ганащал архIал лавгунни ДР-лул Президентнал ва ХIукуматрал Администрациялул каялувчи Шагьаьппас Шагьов, ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Абусупиян Хархаров, ДР-лул финансирттал министр Аьбдуссамад ХIамидов, ДР-лул ФМС-рал Управлениялул хъунама Ражаб АьбдуллатIипов ва цаймигу.

Запись

Халкьуннал аьдатру дуручланшиврул

Мартрал 5-7-нний МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатирттал библиотекалуву хьунни регионнал дянивсса «Совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа как Центров по сохранению традиционной культуры народов России» цIанилусса совещание-семинар. Мунил сакиншинначитал бия ДР-лул Культуралул министерство, Рес­публикалул Халкьуннал творчествалул къатта, Республикалул дуккаврил ва методикалул центр.

Запись

ХIукуматрал вакил ЦIуссалаккуй

Апрель зурул 2-нний Дагъусттаннал ХIукуматрал председательнал хъиривчу Рамазан Жяъпаров ивунни ЦIуссалакрал райондалийн, гийхсса иш-тагьар ххал дуваншиврул. Райондалул хъунама ХIажи Айдиевлущал ва Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнуллагь Мирзоевлущал Рамазан Жяъпаров ивунни Гьамиящиял, ЦIуссамехелтIиял, Ямансулийсса буллай къуртал къабувсса школардайн. ХIажи Шихамировичлул бувсунни цIусса дуккаврил шин дайдишиннин ЦIуссамехелтIиял школалунсса агьаммур корпус бувну къуртал буван багьлай бушиву, тавакъю бунни хIукуматрал...

Запись

Хъювхъиялгу хъарас щунни

Инт. КутIасса бухьурчагу ва махъ, ванил инсаннал дакIниву хIасул бувайсса асардумур лахъисса хIаллайсса ва чаннасса бикIай. Му тIабиаьтрал чIумух ялугьий бикIай инсантал, ичIаллил ва вахIшими хIайвант, лухччиний ххяххайсса уртту, мурхьру.

Запись

Хъарас щаврил байран Гъумук

Лакрал хъуншагьрулий, мина-гьанулул агьлу сайки бухвалавгун, лагма щархъавасса, хIатта чил миллатиртталссагума чIяву хьусса чIумал, ппухълуннал аьдатру ядангу къабигьар. Инт дучIаврищал лакрал щархъаву байбивхьунни Хъарас щаврил байранну дуллай.

Запись

Арцу духьурча, даву дан бигьассар

Агарда ххуллурду ремон бувансса давурттив жухьхьун къадулурча , ххуллурду ябаврин итадаркьусса арцуйну чIалачIисса давур­ттив дуван бюхълай бакъар. Уттигъанну ххуйсса, дяркъу дакъасса, кIюрх духьувкун, на ссят 9 хьуннин Ваччав иянсса кьяйдалий, буттал шярава Вихьлияту пуч ххуллийн увкссияв. Бунияла яруннил хьхьичIсса лахъ зунттал цала чурххардийсса «кIяла хурурду» бачIи цигантуран бавххуну, ливчIминнулгу хъачIурдияту ликкан бувну бия.

Запись

Лакрал диндалул тарих аваданссар

Уттигъанну МахIачкъалалив СайидмухIаммад-хIажи Абубакаровлул цIанийсса фондрай хьуну бур Теологиялул институтрал муаьллим Аьйшат-хIажи ХIажиевал «Лакрал щайхтал, валийтал, аьлимтал» тIисса лу дунияллийн буккаврин хасъсса хъунмасса конференция. Ва иширая чивчуну буссия жул хьхьичIмур номерданийгу.