Макьабитару Лакку билаят!

sob_3Ххирасса лакрал жямат! Ттун ччай буссия кIул бан цинявппагу лакрал жяматран, кIа жула Лаккуй дикIу, щалвагу Дагъусттаннал зунттал щархъаву, зунттаву шайсса, оьну жулла цIуллушиврунгу хайр бусса уртту-щинаяту.
Хъун дяъвилул чIумал зунттал щархъаву оьну ккаши бивкIссар. Яла-яла дяъвилийн къатлувусса чиваркI, буттахъул, уссурвал, арсру лавгсса, махъ ливчIсса мюрщулт ца ниттил канихун багьну, ккаши-кал хъанахъисса чIунну диркIссар. Амма Аллагьу тааьланал кумаграйну, та чIумалсса ятинтал, хаснува буттахъул, арсру дяъвилия зана къавхьуминная махъ ливчIсса мюрщулт, яхьуссар ва ччаннай бавцIуссар кIай жулва зунттаву хъанахъисса уртту-щинайну. КIикку шай чIярусса дукайсса, дарувсса уртту. Масалдаран, бизанттай шай царай дукан нахIусса уртту – хьхьути. Ми чурххангу дарувсса ва дукан, буркив бан, бувцIу ххункIру, далгу дурну дукан оьну ишттахIсса урттур. Ласунну нацIу мечI. ХIакьинусса кьинигу ми урттуя щилли къабайсса буркив бикIу, бувцIу ххункIру бикIу. Ттун ттунма, Лаккуйн лавгукун, Арцул щинал ратIув ивну, кIиккусса бизанттаяту дараччи, сумлу, кIучIалу, чIирхь, чIит ва кьурчI дан ччан бикIай, миннул чантайртту букъавцIуну зана къашара. Ми урттуву циксса витаминну, каротинну ва клетчаткарду дуссар цIуллу-сагъшиврун аьркинсса. Лаккуй къурдарах шай къурнил нувщи. Миннуягу шайссар кIут тIисса дукан ишттахIсса, щинтасса кьяртив. Вирисса чIумал миннуяр нахIусса цири дусса.
Ххирасса Лакрал жямат! Лаккуйксса неъмат тIабиаьтрая щища ласун бюхъайссар. Гьай-гьай, на гьивчуяту, хъюртуяту, тIутIуяту ва мукунма цайми-цаймигу ахъулссаннуя ва ахънилссаннуя гъалгъа тIий акъара. Ми чара бакъа аьркинни. Амма кIай тIабиаьтраву цайнура цирда ххяхлаххисса уртту-щиначIан цир дучIайсса!? Лавгун Лаккуйн ца мечIал ххункIирдал уччин ягу щаращул марцIсса щинай дурсса дукьрахIанттил ккул хIачIан ци неъмат бакъар?
Макьадитару буттал мина, жулва Лакку кIану. КIа Лаккуйсса уртту-щинай хъунма хьусса жакьлул хIайваннул дикIу, яттил дикIу накI, нис, дикI цуксса личIину нахIусса дикIай вай шилахра ччюрк канай ягу къамуш, гьукIу канакисса ятти-гъаттаралминнуяр. Буруччияра жулва алжаннул кюру кунмасса Лакку кIану!
Рамазан МахIаммадовш.  Хъусращи