Запись

ЦIусса генералтуран цIуссалакрал шадлугъ

ЦIусса шинал дайдихьулий жула ялун ххарисса хавар бивунни. КIия ххаллилсса лаккучунан – УФСИН-лул хъунама Муслим Даххаевлун ва Силистталул управлениялул Силистталул комитетрал хъунаманал цалчинма заместитель Тугъай Тугъаевлун дуллунни генералнал чин. КIия-кIия лаккучу ва бусравсса цIанин лайкь шаву му, мяйжаннугу, жунма, цинявппагу лакран, пахру багьансса ишри, жула чиваркIуннал яхIирал, бюхъу-бажарданул ца ттигу барашиннар. Къучагъсса лакрал чиваркIуннаву уттинингу...

Запись

Республикалул бакIчинал барча бунни хьхьичIунми спортчитал

Декабрьданул 28-нний Каспийск шагьрулий «Москва» тIисса культуралул ва бялахъайсса къатраву хьуна чемпионтурал ЦIусса шинал бал. Тиккун бавтIун бия Дагъусттаннал яла хьхьичIунми спортчитал лаглагисса шинал хIасиллу дуван. Тикку гьуртту хьуна ДР-лул Президент МахIаммадссалам МахIаммадов, Халкьуннал Мажлисрал Председатель МахIаммад-Султан МахIаммадов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель МахIаммад Аьбдуллаев ва цаймигу.

Запись

Республикалул хъунмур елкалучIа

ЦIусса шинал каникуллу дайдирхьуну, зузими ва дуклакими бигьалаган шаппа-шаппа щябикIаннин, ЦIусса шин дучIаннин республикалул шагьрурдай ва районнай хьунни ЦIушинал байрандалун хас дурсса чIярусса шадлугъру. Ца мукунсса, яла чIявусса халкь бавтIми шадлугъирттавасса цану хьунни декабрьданул 28-нний МахIачкъалалив «Сокол» стадиондалий хьусса республикалул ЦIушинал елка.

Запись

ЦIусса шинавун цIусса умудирттащал

Декабрь зурул 28-нний Гъумучиял клубраву хьунни ЦIусса шинал байран.  Муний гьуртту хьунни «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Юсуп Рамазанов, идарарттал хъуними.

Запись

ЦIусса миналий ЦIушинал байран

Щаллагу дунияллий чIявусса миллатирттал яла ххаримур байранну хьунадакьайсса ЦIушинал байран райондалул администрация, шяраваллал жямат, учительтал ва дуклаки оьрчIру лагма лавгун, тяхъану, шадну хьунни Новостройрай. ЦIусса миналий цIусса оьрму байбихьлахьисса агьали бухьувкун, райондалий каялувшиву дуллалиминнал хIарачат бур агьалинал дакIру ххари-шад дуллалисса мероприятиярду дуваван.

Запись

Низам дуруччаврил кумагчитал

Цума-цаннангу кIулсса хIучча бур жулла республикалий, жяматийсса низам дуруччаврил чулухуннайсса давриву чIярусса диялдакъашивуртту душаврийн бувну, агьалинал мюхчаншиву дуруччавугу, паракьатшивугу шиная шинайн къаххуймур чулиннай даххана хъанай душиву.

Запись

КIинтнил цIуххинтIиссар

Ккуллал райондалул администрациялул бакIчиначIа, чIун-чIумуй, шайсса совещаниярттай, гъи дайдихьулия тIайла хьуну, муданма гьаз шайсса масъала бикIай райондалул хозяйстварттаву ризкьилун кIинттулнин диялсса хъала лазундарал луртан сакин даврилмур. Ва масъала хъинну агьамсса бушиврийн щак бакъар, райондалул аьмсса экономикалуву ризкьи ябаврил отраслилул бутIа хъинну хъунмасса бушиву хIисавравун лавсукун.

Запись

Барча буллай буру

Вай гьантрай, «Илчи» кказит буклай байбивхьуния мукьах корректорну зузисса, цилла даву ххирасса, пасихIсса мукъул кьадру-кьимат хъинну кIулсса, хъярч-махсара усттарну бан кIулсса, дакI-аьмал аьчухсса жул Загьрани Аьбдуллаевал 50 шинал юбилейри.  Жун вих хьунгума захIматри жулва аьнтIикIа Загьранин 50 шин хъанахъишиврийн. Амма жу вихну буру лакрал миллатрал кказитрай зий дурсса кьунияхъайсса шинну Загьрани Аьбдуллаевал цинма ххирасса миллатран...

Запись

Ларгсса шинал асарду

Ва жуятура нанисса шинал ттунма дакIний личIансса тIааьнсса зат мугу хьунни — Дагъусттаннай цалчин луттирдал ярмарка тIитIаву ва му «Тарки-Тау – 2012» цIанилу лагаву. Ва ярмарка тIитIавугу жулва гьавасрай, жулла шавкьирай дурсса даву хьунни. Вай ярмаркалул гьантрай издательствардаща ххуйну баххан бювхъунни цалва луттирду.

Запись

Ччяни жуйнма жува бучIансса маслихIатру

Лахъину ЦIусса шин хьунадакьлай жува вардишсса кьинилул, дукралул, багьу-бизулул низам зия шай. Цаппара кьинирдал дянив иммунитет лагь шай, буч шару, лякьа лияй ва м.ц. Байрандалул ссупралий дакъасса къадикIай, ччарча цIил дурсса, ччарча нацIусса, ччарча аьгъусса, мунияту лякьа къарургьуну канай бивкIминнал, гьай-гьай, лякьлул, ххюттукалул, ттиликIрал цIуцIавуртту ялун личлан дикIай.