ЯлунчIил пенсияртту ххи банну

Лаглай дур жулва оьрмулия уттигу ца шин, хьулухун диявай дур цIумур шингу. Цамур давугу дакъа, так ца пенсиялух щаллу хъанахъисса хъунив хьуми бур: «Инфляциягу хъанайнна дур, гьарзатгу ххира хьуннихха, утти тари жулва пенсияртту ххи бантIисса?» — тIий куннахь ку хьунабавкьутари. Цаппара пенсионертал бур: «Пенсиярттал реформалул ахир цукунсса хьунавав?» — тIий. Гьаман мигу, миннуцIун цаймигу пенсиярттацIун бавхIусса масъаларттал хIакъираву жу цIухху-бусу барду Республикалул Пенсиярттал фондрал управляющийнал хъиривчу Нуруллагь МахIаммадович Сулаймановлущал.

— Нуруллагь МахIаммадович, цукунсса дур ДР-лул Пенсиярттал фондрал хIалкьазия?
— ЦIанасса ппурттуву республикалий пенсияртту ласайсса инсан ур 558 азара, миннавату 320 азарунная ЕДВ-гу ласайссар (единые денежные выплаты). Жул даву хъанахъиссар мукунна страховой взносру датIаву, чара бакъасса пенсиярттал страхование ва 2010 шиная шинмай медициналул страхованиягу, ниттихъал (кулпатирттал) капиталданул масъаларттугу жу щаллу байссар.
Гьашинумур шинал давурттал хIасиллайн бувну, республикалул Пенсиярттал фонд ххуйну зузиминнул сияхIраву бур. Давуртту чIярусса дуллай бур Фондрал, жул подразделенияртту бур циняв шагьрурдай ва районнай.
— Циванни жулла республикалий, цайми регионнах бурувгун, пенсияртту чансса бихьлахьисса, му ссайн хъар хъанахъиссар?
— Пенсияртту бишаву инсаннал ласлай ивкIсса харжирайн хъар хъанай бур, харжирах х бурувгунни пенсия бишайсса. Жулла республикалий цайми регионнаяр чансса бур харжру, муниятур пенсиярттугу чансса бусса. Масалдаран, цIанасса ппурттуву жучIава дянивну лавсъсса харж бур 13,5 азарда къуруш, яни 2-2,5-лийла чансса цайми регионнайнияр.
— Пенсиярттал ххари бансса хавар бурив?
— Буркьай, гьар шинах кунма, ялун нанимур шиналгу ххи булланну пенсияртту. Хъиривмур шинайнсса пенсиярттал бюджет кьамул бувссар. Февральданул 1-нния махъ захIматрал пенсияртту ххи буллалиссар 7 процентрал, апрельданул 1-нния махъ тIурча ялагу 3,3 процентрал – цинявппагу 10,3 процентрал. Мукунма ххи буллалиссар ялунчIил социал пенсияртту, яни къашавайминналсса 5,1 процентрал, ЕДВ-5,5 процентрал. Агана инфляция миннуяр ххишала хьурча, бюхъайссар дахханашиву дувангу.
— БувчIунни. Махъсса ппурттуву чIявуну буслай бур телевизорданувух, чичлай бур Аьрасатнал кказитирттайгу пенсиярттал реформалияту. Вил пикрилий, му реформалия жун, пенсионертуран, хайр бикIантIиссарив ягу заралну дацIанссарив?
— Реформалул Стратегиялуву ккаккан бувну бур пенсиярттал реформа 3 бутIуйх дарчIуну душиву.
Цалчинмур ятIап хьуссар 2001 шинал, 2-мур ятIап – 2010 шинал, 3-мур ятIап ва цIана хъанахъимурди. КIулсса куццуй, пенсия сакин хъанахъиссар 2 бутIуя – страховой ва накопительный. Му куццуй битарча кIивагу бутIа, пенсионертал ялу-ялун ххишала хъанай бур, Пенсиярттал фондрал Аьрасатнал бюджетрава пенсиярттансса арцу ххишалану тIалав дуллан аьркинни, Пенсиярттал фондраву арцу диял къахъанай тIий.
Мунийн бувну, хIукму хьуссар пенсиярттал формула даххана дуван. ЦIанасса ппурттуву организациярдал, предприятиярттал зузисса инсаннахлу дулайссар взнос 22% кIанал харжирал. Миннува 16% наниссар страховой бутIувун, 6% – накопительный бутIувун. Утти 2013 шиная шинмай ми 6 процентравату 4% нантIиссар страховойравун, ливчIсса 2% — накопительный бутIувун. Цанчирча накопительный бутIуя мюнпат чансса бакъа бакъар, мунияту страховой бутIа бантIиссар 20 процентрал, накопительный – 2 процентрал.

Февральданул 1-нния махъ захIматрал пенсияртту ххи буллалиссар 7 процентрал, апрельданул 1-нния махъ тIурча ялагу 3,3 процентрал – цинявппагу 10,3 процентрал.

Бур цамургу щаллу бан захIмат хъанахъисса масъала. ЧIявусса бур пенсиялийн буккайсса чIун хьуннинма буккайссагу пенсионертал – учительтал, летчиктал, полицайтал ва цаймигу. Ми пенсиялийн ччяни бувккукун миннахлу арцу дичайсса кIантту бакъархха. Му масъалагу чулийн буккан бан аьркинни.

— КIантту-кIанттурдал пенсиярттал фондирдал (районналсса) бивхьусса пенсиялий къарязисса ухьурча, ганал аьркинссар Республикалул Пенсиярттал фондрал инсантал кьамул байсса (отдел по приему граждан) отделданувун бувкIун, цалва документру ккаккан бан.

 

Стратегиялул цамургу масъала бур Пенсиярттайн буккайсса чIун (шинну) чIяру даву. Амма му масъала так теориялийну ххалбигьлай бур, иширайну тIурча му ххалбигьлан бюхъайссар анжагъ 2025-2030 шиннардий.
Пенсиярттал реформа цурда дайдишинтIиссар 2014 шинал.
— ЧIявусса халкь рязи бакъа бикIай пенсияртту къатIайлану (чан бувну) бивхьуну бур тIий. Мукунсса инсантуран ци бан аьркинссар?
— КIантту-кIанттурдал пенсиярттал фондирдал (районналсса) бивхьусса пенсиялий къарязисса ухьурча, ганал аьркинссар Республикалул Пенсиярттал фондрал инсантал кьамул байсса (отдел по приему граждан) отделданувун бувкIун, цалва документру ккаккан бан, ганийгу къарязину бухьурча, бюхъантIиссар заявление чичин Республикалул Пенсиярттал фондравусса инсантурал заявленияртту кьамул байсса отделданувун (отдел по обращению граждан). Га отделданул жаваб дулайссар официальну. Агар ганийгу къарязину личIарча, шайссар Пенсиярттал фондрал сайтрайн бувххун, тикку чичин зулла рязи бакъашиву. Сайтраймур Москавуллал яни Аьрасатнал Пенсиярттал фондрал зузалтрангу ккаккайссар, тайнналгу ххал дайссар.
— ЦIана яла чIивимур пенсия цуксса бур?
— Яла чIивимур пенсия 2010 шиная шинмай прожиточный минимумраяр чансса бакъассар, хIатта чанну буккарчагу, ххи байссар. Ялун нанисса шинал пенсионертурал прожиточный минимум дур 5274 къуруш, микссар яла чIивимур пенсиягу бикIантIисса.
— Барчаллагь. ТIайлабацIу хьуннав.
Ихтилатчи ХIасан Аьдилов