ЦIухху — бусу

После прямого эфира на телерадиокомпании РГВК «Дагестан» с президентом РД, мы провели небольшой опроссреди своих читателей и не только, где каждыйиз нихизложил скоюточку зрения по этому поводу.

ХIажимет Сапараьлиев, АьФ-лул Госдумалул депутат:
— Ттул пикрилий, Дагъусттаннал Президент ур хъинну жулла республикалул социал экономикалул масъалартту щаллу бан ччисса гьунар бусса пишакар. Республикалул бакIчину МахIаммадссалам МахIаммадов итаннинсса махъ шиннардий жучIава бия салкьи хьуну чIявусса «цIуцIи кIанттурду». Президентнал хъунмурчIинсса мурадгу бур агьали, жагьи-жугьулт давурттал щаллу бан ччисса. Халкь давурттал щаллу баврил биялдаралу буссар цайми-цаймигу социал-экономикалул масъаларттугу. МуницIун бавхIуну, ва утти хьусса прямой эфирданулгу чIалачIи бантIиссар жулва халкьуннан буниялагу Президентнал чул бивщумур ххуллу.
Аьбдулла ХIабибуллаев, журналист:
— Ттухь цIувххуну, ца ва прямой эфирданул жулва халкьуннаву къамуксса хъунисса дахханашивуртту данссар. Президентнал чулуха ва хъинну кьянкьану лавсъсса ша хьуссар. ЧIалай бур цIусса шартIирдаву, цIусса пикрирдащал, цIусса мисаллащал зун ччай бушиву.
КъакIулли, хьунхьуви дахханашивурттугу. Президентнан ккаккияртту дуллан ччисса куццуй, чIиви-хъунсса гьарцагу къуллугъчитурангу кIантту-кIанттурдай ччан аьркинни.
Агьамсса суаллурив халкьунначIа такIуйгу чан къахьунссар, президентнал цала тIийкун, мукунсса прямой эфирду дуллалаву аьдатравун дагьарча гьакссагу хъина.
Жавгьарат Оьмарова, учитель:
— Гьаксса хъинсса даву дурунни республикалул бакIчинал, министрталгу прямой эфирданийн бучIан бувну, халкьуннал буллусса суаллу щаллу бангу тIалав бувунни лахъи лаган къабивтун, сайки ца зурул мутталий. Уттимур прямой эфирданийннин вай суаллу щаллу бувну бикIан аьркинссар кунни. Амма хъинну хьунссия прямой эфир дан хьхьичI халкь, марххалттануха, ххуллурдайсса микIираха давурттайн, вузирдавун гьан, бучIан къахъанай аьсив буккан къабивтун, цал ми хъунисса марххалтту бувну, миннувун бахьлавгсса шагьрурду низамрайн бувцуну бивкIссания. Мукун халкьуннайн ва кьини дуккан дурминная низамрал ххуттаву багьайкунсса танмихI бувссания.
Шяъбан Халилов, юрист:
— Мяйжаннугу, махъппурттуву жулва къуллугъчитурал ва халкьуннал дяниву хъуннасса кьакьа дагьну дур. Къуллугъчитал халкьунная ятну, цалвасса цивппа буллали хьуну бур.
Дагъусттаннал Президентнангу, тIурча, халкьуннаву цIакь хьусса мукунсса стереотип бухлаган баншиврул, ччай бур цайнна вихшала дишин бан. Мунан хъинну бувчIлай бур агьалинал вихшала дакъахьурча, республикагу цIусса ххуллийн къадуккантIишиву. Мяйжаннугу, чIун дуркIун дур уттизаманнул даражалийн бучIан, му бур МахIаммадссалам МахIаммадовлул хъунмур хиялгу. Жулла телевидениялий прямой эфир дулун хьхьичIгу, мунал цимилгу интервью дуллунни хIукуматрал хьхьичIунсса телеканалданий. Уттигъанну, декабрьданул 11-ннийгу, дия мукунссара гьарта-гьарзасса интервью. КъакIулли, бурганну гихунмай…
Аьбдул-Гъапур МахIаммадов:
— Уттинин жучIара къархьусса Президентнащалсса цалчинсса прямой эфирдания махъ най дунура чIалансса дахханашивуртту къахьурчагу, ми суаллу буллусса халкьуннал масъалартту щаллу хьуну, ми чIалан бивкIун махъ бюхъайссар халкьуннал вихшала ялу-ялун цIакь хъанангу. Жулва халкь бур хаварттая шацI хьуну, цалва яруннин ххал хьумунийн бакъа вих къахъанахъисса кIанайн багьну. Бурганну гихунмай, чIумул чIалачIи бантIиссар. Ва прямой эфирданул сиптачи Президент цува ушиврулгу чIалачIи буллалиссар му унгу-унгуну республикалул сий лахъ дан ччай ушиву.

[gview file=»http://ilchi.beget.tech/wp-content/uploads/2012/12/foto/50/ilchi50.pdf» save=»1″]