Халкьуннал артистнал цIа АхIмад АхIмадовлун

aahВа 2012 шин цила ххуллийх тIайла дуклакисса гьантрай, Турциянаву яхъанахъисса машгьурсса балайчи АхIмад АхIмадовлун Дагъусттаннал халкьуннал артистнал цIа дулаврил ххарисса хавар бавунни. БикIувча ва вас-ццахлийсса 2012 шинал ххуллухъиндаран му ххарисса хаваргу.
АхIмад АхIмадов куннан гужну ххирасса, куннаннив увагу къаувчIайсса балайчи ур. Щак бакъа исват бан хьунмур тIурча – АхIмад машгьурсса ур. Мунал цIанил лагма тIардугу, тIайлассагу, къатIайлассагу хаварду чIявусса бур. Интернетраву, социал сетирдай муная укъачайсса бакъар. Ми къакру буккайхтуя, на ттула уссу кунасса дуснайн, АхIмадлуйн «Илчилий» «аьчухсса чагъар» чивчуссагу. Шярал хавардугу инсаннал оьгу, нягу зия дуллалисса затру духьувкун. АхIмадлул махъ буллунни му чагъарданун чIалну бунугу жаваб дулун.
«Илчи» кказитрай зузиминнаннив АхIмад хъунасса балайчи ушивугу, му хъинну итххявхсса, аькьлу бусса, интеллект дусса лаккучу ушивугу, дазу-зума дакъа буттал аьрщарайсса щингу, щамагу ххирасса патриот ушивугу кIулссар. Мунияту, жул щалва коллектив дакIнийхтуну ххари хьуру, барчагу уварду уттирагу му цIа дулаву. Циванни уттирагу?!
2005 шинал Стамбуллайсса Аьрасатнал Генеральное консульствалул АхIмад ккаккан увну ивкIссар Аьрасатнал наградалийн «Халкьуннал Дусшиврул Ордендалийн». Патриот асардал дакI видурцIусса АхIмадлул, Дагъусттаннал лайкь хьусса артистнал, му Ордендалуяр Дагъусттаннал халкьуннал артистнал цIа дулаврия ххари хьувияв увкуссар. Му лахIзалуву Генеральный консулнал бакIгу кIутIу дурну, «Вин бидав пишкаш буллай бур, инама ттуккул хъирив агьну усса ура, бикIувча мукун», увкуна тIива АхIмадлул. Гьаннайсса, АхIмадлун Дагъусттаннал Халкьуннал артист тIисса цIа дулаву тавакъю буллалисса чагъар гьан бувссар Турциянаву Аьрасатнал вакилханалул Дагъусттаннал Президентнайн, цIанил аьш-бакIгу духларгссия… Тания махъ ларгунни арулла шин. Лахъисса ххуллу нясивну лявкъунни му цIанин.
[youtube]0GPMnUuuf5o[/youtube]
— Ххарину урав? – цIуххарду жу АхIмадлухь, мунан цIа дулаврил «кьисса» ххилтIу къабуллай.
— Лахъисса махъ кутIану учин, му цIа дулаврил исват бунни ницал хъунмур ппалав бушиврул хIучча, — увкунни АхIмадлул. – Дагъусттаннай лакран квота ккаккан дурну дусса дур, ттунгу бувчIин буллан бивкIунни на лаккучу акъа, цамур миллатрал вакил ивкIссания, авара къадурну цIа дулун тIий бивкIшиву. МаслихIат буллан бивкIунни цIа ласуншиврул цаймигу ххуллурду: арцу дулурча, цIагу дулун бюхъайшиву. Му цIа машан ласаву хъанай бур. ЦукунчIав ттуцIун бавкьусса зат бакъар. Бия хаварду, уссурвал Хачилаевхъал миллатрая цаппара чиновниктурал кьисас ласласисса ххуллур, нагу му сситтул, кьисасрал ххурупIайлухьхьунна иривсса тIисса. ХIасил, багьана ци хьурчагу, арулла шинай дакъа хьунни, дяйкьунни ттул цIа. Мяйжанссар, цайми цIарду, бахшишру, мушттуллугъру ттун чан къархьунни, Аллагьнайн щукрур.
На Кремлевский Дворецрал сахIналия балай тIутIисса чIумал ччергъилу карунниву дугьанмагу къакIулминнан, фонограммардал чаннацIурттан дуллунни ларайсса цIарду. Миннайн квотарду дагьлай дакъану тIий. Ттул цIа дяйкьаврил кьиссалия хавар хьуну ПаччахIлугърал Думалул депутат Данияллул арс Ризван Кьурбановлун, му хъирив увккунни, арулла шинай щаллу бан къахъанай бивкIсса масъала, ци ссихIир бувссарив, Ризван Данияловичлул щаллу бунни, декабрь зурул арулунний дуллунни Дагъусттаннал халкьуннал артистнал цIа. Жулва кказитрайхчIин барчаллагь учин ччай ура Ризван Данияловичлухь. Мунал ккаккан бунни лак хъиннува ххуйну куннал чIарав кув бацIайсса бушиву. Арулла шинай Дагъусттаннал хъуниминнал кабинетирттаву ттулва документру хIисав къахъанахъисса тагьар диркIнугу, на буруккинттарай къаивкIра. Ттун яла хъунмур цIагу, бахшишгу – лак ттулла концертирттайн букIлай бушавур.
Аллагьнал ка бавкьуну кьуват булурчан, утти Дагъусттаннайн увкIний зучIан, «Илчилул» редакциялийн, уххан ниятрай ура. Кьияма хIал хьунни зу ххал къавхьуну. Зуяту архну ухьурчагу, мудан, аьзизсса буттал мина, Лакку кIанттул ишарат кунма, буссар ттул дакIниву жулва «Илчи» кказит, ва му кказитрай зузисса зу – ххаллилсса лакрал маданият ядувулт.
«Илчи» утти интернетравугу буккара, шавай ивссаксса шара. Му захIмат бихьлахьисса зуха зукьлан икIара. Гьарца чулуха цIай-пIяйтIий, щялмахъсса асардал дурцIусса, гуж бунал заэвнай зулму буллалисса ва дунияллий, чIивисса маданиятрал жазира кунма чIалан бикIай жулва «Илчи» кказит. Аллагьнал зуцIун кабакьиннав!
ХIалу дирирну дуна, зущал архIал ялун нанисса шинащал барча буллай ура ттулва аьзизсса миллат. Ххаришиву чан къаданнав, лакрал агьалинайн Заннал иттал нур щуннав, ялтту МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) ссимиялу кIутIу хьуннав. Лакрал вирттал чIяву баннав, куннал кув бувгьусса хьуннав!

* * *
«Уссу АхIмад! На щукрулий бикIара ттуна ина кунасса, ччимур темалия бусангу, цIуххингу, дакI кIидачIингу бюхъайсса дус нясив хьуну. На хIайран бара вил дакI аьчухшиврул, хасият хъиншиврул.
Вил творчествалия неъмат ласун къабахчай ттухун вил лахъисса кIизгу, ччанналун диллалисса хялатирттал журалийсса лаххиягу, хъамитайпалул кунмасса бур тIисса чIунил такьвагу.
На пахрулувун бутара вил буттахъал балайрдайнсса дакI тIайлашиврул. Вин хъинну кIулли буттахъал балайрду багьа бищун къашайсса, рувхIанийсса ирс-ххазина хъанахъишиву».
«ДучIавивав аргъирайсса инт Лакку билаятрайн» тIисса, АхIмад АхIмадовлучIансса тIивтIусса чагъарданува.
«Илчи» №6, 2012 шин, 17 февраль

 

ПатIимат Рамазанова