Оьрмулухун заводраву

Гьарца инсаннал оьрмулул сант жура-журану дагьай – цавай шагьрурдайн, цавай цайми щархъавун, цавайгу чил билаятирттай мина дишин лагай.ХьурукIратусса Дибирхъал Аьвдуллагьлул бутта Кьурбанаьлин, ци багьана-савав хьуссарив, буттал шяравалу – Кьуби кьадиртун, ччянива ХьурукIрав мина дан багьну бур. ХьурукIулгу танийра цIа ларгсса, заргалтурал дакъассагу, хIукуматрал ва цаймигу даву-иширттал чулуха хъинну чантI кусса агьлу бур.

Дяъвилул шинал увсса Дибирхъал Аьвдуллагьгу, чIунархIал гьалмахтураяр махъун къаагьан, Лаккуй школагу къуртал бувну, 1961 шинал Каспийскалийн увкIун ур, «Дагдизель» заводрайн увххун, станокру зузи бан лавхьхьуну бур. ЧIун дирну армиялийн лавгун, армиялий шанна шингу дурну, цалва пишалий зун М. ХIажиевлул цIанийсса заводрайн увххун ур. Заводраву зий, Механикалул техникумгу къуртал бувну, цува зузисса (участкалий) кIанттул мастерну ивтун ур заводрал хъуниминнал. Цаппара шинну 11-мур цехраву мастерну зийгу дурну, Дибирхъал Аьвдуллагь 1978 шинал хъунама мастерну зун лавгун ур 8-мур цехравун.
Щинал насосру ва цаймигу, жамилий ишла дайсса затру, деталлу датIаву дакъасса, цайми давуртту дан лавгун ур 8-мур цехравун зун, заводрал цехраву яла чурххайн гуж багьайсса давурттал цех бунугу (ва цехраву кIирисса даврий зузими арамтал 50 шинаву пенсиялийн буккайссар). Миву чIявусса лак, миннал хъунаманугу МахIаммадов Арсен ивкIун ур. ЦIана Ваччатусса Увайсхъал Шяпи ХIусайннул арс ур.
Жула лакран, бакIрал ххуйну пикри бувну даймур дакъасса, канил дайми давурттугу ххирар. Мукунминнавухсса ур Дибиров Аьвдуллагьгу, чертежрай чил даву дачин дайсса, личIи-личIисса металлу чун ишла дан аьркинссарив кIулсса. Заводраву зузиминнал хIарачат бикIайссар дуллалимур зия хьун (брак) къаритаву. Дибирхъал Аьвдуллагьгу уссар контрольный мастернащал личIи-личIисса пишалул зузалтращал даврил маслихIат буллай, дуллалимур, дантIимур ххал дуллай, брак къахьун. Агарда брак хьурчарив, гъалгъардал мугьалттуйну къуртал къахьунтIиссар, брак дурнал харжи чан бувну, ссуссин бантIиссар. Мукунсса ишрурив ва цехраву хъинну нажагь бакъа къашайссар, ва акъа цаймигу ялувбацIулт чIявусса буну тIий. М. ХIажиевлул цIанийсса заводраву яла захIматми цехру 3-мур ва 8-мур хъанахъиссар. Аьвдуллагьлунгу чаннаннил, чарвитул хъирив муххардил складрайн занай, техпроцессру бусса чертежру хIадур дуллай, ацIан чIун дакъассар. Заводраву, цехирдаву, отделлаву зузими чан хъанарчагу, шивусса вирдакIруну хъанай бур Дибиров Аьвдуллагь кунмасса ветерантал. Ва зий ур шиву 30-хъайсса шиннардий, хьхьичI мастерну, яла хъунама мастерну.
— Ина миксса шиннардий заводраву, ттявх-шявх бусса муххал усттартурал цехраву зий бизар къавхьурав?- цIуххав на ванахь.
— На шикку зий аьдат хьуну ура. Аьдат шаврил шавайн куна заводравун зана шара. ДакIгу, ччаннугу цивппа бачай шивун. Ттул щалва оьрму заводраву зий лавгунни. Утти шичча чун гьава? КIилчингу, ттул щалва кулпат заводраву зий бур.
Мяйжаннугу, Дибировлул кулпат ПатIиматгу кIайкссара шиннардий заводрал столовойлуву зий бур. Арс Шамилгу, буттал чIарав ца цехраву зий, муххал усттаршиву лахьлай ур. Душ 15-мур цехраву зий буссия, цех арендалун бавххукун, цамур кIанайн зун лавгунни.
Совет Союзрал чIумал, «семейный подряд» тIий, кулпатрува ца кIанттай зий бикIайссия. Та чIумалния шинмай тамансса кулпатру уттигу зий бур заводраву. Тухумру бур заводраву, хаснува ссурхIиял, лазгиял. Бугьараминнай ва пенсионертурай бавцIуну бур завод. Жагьилми, арцу чансса дур тIий, бучIайхтува лагай.
Дибирхъал Аьвдуллагьлущал ва муххал усттартурал цехраву тамансса лак буссия зий, хаснува Карашату. ЦIана тIурча яла ссавурдуми бур шиву зий. Цехрал хъунама Ваччатусса Увайсов Шяпи ХIусайнович, СумбатIлиясса муххал усттар (цала кулпат Анящал) чаннаннил Гъази, Карашатусса къалипирттал усттар ЧIанкIуев Сулайман, ХIажи арс ХIусайннущал, Гьуйятусса МахIаммад (хъюрухъ бакI) чаннаннил, чарвитул тталлу ххуку буву. Бур цаймигу лак шиву цалла-цалла давурттал «профессортал». Сайки 40 шинай заводраву зузисса ХьурукIратусса Дибиров Аьвдуллагь Кьурбанаьлиевичлун дуллуну дур, ххуйну зий уну тIий, захIматрал ветераннал ва Аьрасатнал флотран 300 шин хьусса медаллу ва ХIурматрал грамотартту, бахшишру.
Оьрмулул цими юбилей там хьурчагу, къаччир ванан юбилейрдал чIюлушиннарду. Оьрмулуву ларгми къахIисав дурну, М. ХIажиевлул цIанийсса завод бувну 80 шин хъанахъисса юбилейращал барча буллай Дибиров Аьвдуллагьгу, цаймигу, чIа тIий ура цIакьсса цIуллушиву, оьрмулул тIайлабацIу ва ххаришиву.
МахIаммад Хавчаев, захIматрал ветеран