Нюжмар дакIний лирчIунни

Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булару жу кказитрал гьарцагу номерданий.

АьбдурахIман Кьурбанов, видеостудиялул оператор:
— Американаву ца чиплагънал чIявусса дуклаки оьрчIру кьатI буваву кьувтIунни. Ялу-ялун чIяву хъанай бур дунияллий цакуну авлия хьуну, сситтун ччимур буллай, къирмишанну дуллалисса инсантал.
Агьалинан зарал биян бан кунмами, бакIрал сакъатми ягу оьхIалсса преступниктал агьалиная арх байссар. Хар-хавар бакъа ялун бувксса преступниктурая цукунни бурувччуну бикIантIисса? Кьунияхъайсса оьрчIру школалия шаппай зана къавхьунни, кIул бакъа бала ялун бивну. Миннал нитти-буттахъан, мачча-гъаннан цуксса захIматну бухьунссар та бала лялиян бан, кьюлтI учин?
Бунни жучIава бувния тIисса марххалагу. На цIан-чаннавува увкссияв ттунна хIазичун видеосуратру ласлан, жучIава укун хъунмасса марххалагу нажагь бакъа къабайхха, марххалттанил кIяла лаган бувсса мурхьирдал, тIабиаьтрал суратру ласун. На Каспийскалий яхъанай ура, тийх кIюрххила марххала букьайсса машинартту трассалийх тиху-шихунмай занай, ххуллу марцI буллай бия, подъездирттава хIаятирттавунсса ххуллурду чIатIрах марцI буллай, зий булувкьуну бия дворникталгу. МахIачкъалаливрив му щийнчIав къадагьайсса даву дусса хханссия, школардайн нанисса мюрщи оьрчIру марххалттанивун шару бюкьлай, багьлай бия. На хIазсса сюжетру ласав, вай буниялттунгу хъянсса сюжетру хьунни, амма вайннувагума чIалай бур шагьрулул администрация кIи дучIаврийн бувагу хIадурну къабивкIшиву. Гужсса микIлачIру хьуния агьалинайх оькьини дукканссия.
«КIяла кьяпри бакIрайсса» машинартту миксса чIявусса бияхха, машинартту бакьайсса гаражру лап чансса бушивугу чIалай бия. Ца-кIира кьинисса духьурчагу, дуркIун хъина ци чулийгу жучIанна «оьруснал кIи». Ттуннияча хъянсса, хIазсса видеосюжетру даннагу ссал-ссалгу багьа хьунни!
ХIамзат Рамазанов, захIматрал ветеран:
— На ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Гогольлул цIанийсса клиникалий яру хъин буллай ивкIра. Хъинну ххуйсса духтуртал бия, дагьайкунсса къулагъас дуллалисса. Хаснува цIа дан ччива отделениялул хъунмур Наида Аьлидибировная. Ттул хIакин ия Аьлиев Шамсуллагь Пайзуллаевич тIисса, жагьилсса ухьурчагу, даву кIулсса, аякьа-къулагъас дуллалисса хIакин. ЦIанасса чIумал укун ххуйсса хIакинтурайн бакIрайн агьаву – мугу хъунмасса тIайлабацIулун ккалли буллай ура. Наида Аьлидибировнал цилва къатта-къуш бакъассияв къакIула, хьхьичIва-хьхьичI, ссят арулуннийва даврийнгу бучIайва, вава чIумал давриягу лагайва. Укун къашайшалтрай дакI цIуцIаву дусса, цIими ххисса хIакинтал чIяву баннав тIий ура.
Пайнусат Мусаева, цIигьур:
— ЖучIа Хасавюртлив ларгсса итни кьини чани левщуна, майлул чирахърал хъирив буцири ттучаннайх бувкра, ца майлул чирахъ къалявкъунни. Ахирзаман бизаннинайлул чирахъру хъямала бунни тIий бия даххулт. На мукунсса варсагъирттах къулагъас къадувара, амма инсантурал аьвамшиврул махIаттал бунна. Ягу му аькьлу бушивурвав? Ахирзаман бизарча, яла аьркинми майлул чирахърурвав? Хьун бумур хьуну мукьах миннуяту ци кумагри? Аьлимтурахь цIувххуну, кказитрай чичара, агьали паракьат бувара, лажиннича. Дуки-хIачIиялул луртанну дуллалиссагу бур. Хъинмунийн хьуннав, бала арх баннав. Агьалинал дакIурдивату вас-ццах букканнав!
ЦIуххаву дурмургу
ПатIимат Рамазанова

[gview file=»http://ilchi.beget.tech/wp-content/uploads/2012/12/foto/50/ilchi50.pdf» save=»0″]