НувцIух лачIа бишлай

Ттул яруннил хьхьичI дарцIуна, ччянира, оьрчIнийра ккаккайсса, нувцIуй къама бишлашисса сурат.
Лахъсса зунттавусса лакрал шяравалу. Кьуру кIи. Амма, кIи духьурчагу, зяв диркIун дарусса кьинирду. Ва шяраваллил лагмасса зунттурдугу, бяхълайвагу бакъассияв, дахьра чIалачIисса кIяласса чIинчIурду хъачIунттайн дуртун бия. Гьашину, циваннив къакIулли, зунттавун кIи дучIан чIал хъанай дур. Кьиблалул чулинмай бивхьусса махIлардал дянихсса кIичIирттал зума-къирагъиртталу ккаччил мечIал къатIригума ххявххун бия.

Укунсса ца кьини буттал шяраву, Вихьлив, ттун бавуна КъамутахъачIа нувцIи бивзун бур тIар тIисса хавар. Нагу хъирив хьуну, ттулла чичрурду дувай таптаргу, фотоаппаратгу канил бувгьуну, лавгссияв КъамутахъачIан. Шикку ттул яруннил хьхьичI дарцIуна, ччянира, оьрчIнийра ккаккайсса, нувцIуй къама бишлашисса сурат. Агь, барчаман, Лакку билаят, аьдат шаву ва кьянатсса зунттал билаятрал кьянкьа- кьурчIишаврищал жулва халкьуннал!
ХIажимурад ХIусайнов
Ттухь ва нувцIи бищаврияту шиккува бувсуна ХIасанова Ххадижат Аьлиллул душнил:
— Жулва Лакку билаятрай цIурихьулуву дувайсса дукрардаву хъинну агьамсса кIану бугьлай бивкIссар дукьрахIанттил, инил, хIалахIулул. Циван учирча, вай дукрарду чурххан хъинну бузсса, ца-кIива кIичIу дукьрахIанттил кIюрххил хIачIарча, кьинибархан пуз-пузгу тIий бикIайсса бивкIссар жула халкь. Мукунма инилгу, хIалахIулулгу хъунмасса кIану бугьлай бивкIссар. Чурхгу куклуну, ччимур давугу бигьану дуван бюхълай бивкIссар. Утти кунна дакъа, хъуру дугьайсса чIумал жул Вихьуллал ини буван у ягу хъа бищайва нувцIуй. Гай лачIаяр бузссар. Туну, яла, у ягу хъа бакъаний махъсса ппурттуву лачIа бур ишла буллай.
НувцIи цуппагу кьавкьсса бюрурал, мечIал кьяртал, вайннул лях-карах гъаттарал кьуркьу дуван къархьусса лазуннарай цIу дихьлай кIири бувайссар. Къама цивппагу чIивисса, хIату бувсса щяпал чIатулттух хIала буллай бищайссар, пIякьа тIий щивщулийн букканнин. Яла вай бивщусса щивщулийн бувксса къама жу Хъусрахьхьун лавгун тайнначIасса ттукIрал гьарахъ гьаяру. Вай инищал жу, мукунма, хIан дуван ишла бувайсса кIутгу гьаяйссар. КIут цивппагу бувайссар укун: цал дарвагравун бичайссар вайва лачIа, у. Яла га дарвагирал ялун щин дуртIуну, атил бувну, чIаркIув гъилисса кIанай нухьхьаву бишайссар. Гай къама ххяхлай, кIурх личайхту буккан бувну, хъаттирайн бивчуну, кIурхлищал архIал бургъилу кьакьан бувайссар, гьарахъ гьаян хьунсса кьяйда. Мукунма дукьрахIан дуваннин, чара бакъа зиниччатIгу аьркинссар. ЗиниччатIгу бувайссар укун: цал дяргъусса иникIма лархъун кьурчIи лаганнин дитайссар. Яла гай дяргъусса иникIмалуя гъунттуй ххюлтIукив бувайссар. Хъирив, хIан дуваншиврул, цалчин тIаннул кьаллувун зиниччатI бичайссар, гъилисса щингу дуртIуну аьбаяннин. Гай ччяни аьбаяншиврул, куннил кув буканшиврул чан-кьансса кIутгу бичайссар гайннущал. Яла иникIма кIучIайсса кIурчIулттувух бигьайссар цамур кьаллувун. Га кьаллувун яла аьркинссаксса щингу дуртIуну, ини ва кIутгу бичайссар. Га кьали цуппагу ялун бартукь, цамур чирча дуртун, гъили лагансса кьяйдалий кIучI бувайссар щараннин. Ххуйну кIучI буварча, ца хьхьу-кьини шайссар, хьамарал кьак дизлазисса, бузсса дукьрахIан. ХIачIлантIиссара ина яла хъатIий ягу цамур тяхъашиврий, «хъинссагу бияннав» тIий жулла дукьрахIан. Улу хъатIи буллалисса чIумалгума, га хъатIи хIан диянсса кьини кIул дурну, му кьини бувайссия жул Вихьуллал. Утти «пепсирду» дур, ваксса чурххан бузсса дукьрахIан нажагь дакъа дуллайгу, хIачIлайгу бакъар.
Гьай-гьай, нувцIух бия цалами ини бувансса къама бищун бувкIсса чIаххулгу, шагьрулия бувкIсса Къамутахъал жалин-душгу. КIицI дуванну вай хъаннил цIардугу: Мирзаева Хъунбава, МахIаммадова Зугьра, ХIасанова Запира, Керимова Зулайхат, ХIасанова Нажабат.
Укун, буттахъалла цIурихьулуву дуллай диркIсса дукрарду ядурсса шяраваллил бучIантIимургу, явара, абадссар. Мукунсса умуд ттувугу, цал уттигу, хIасул хьунни.