Марххаладуш Надиял ссайгъатру

foto_10Ххирасса оьрчIрув! А цIнияхъайсса шинну хьунни Москавлив ялапар хъанахъисса КIунди-ЧIаратусса аьнтIикIал, Надия Аьлиевал гьар шинах «ЧIимучIалттун» ЦIусса шинал ссайгъатран ххюазарда къуруш гьан дуллай. Гьашинугу дуркIунни Надиял 5 азарда къуруш. Надиял тавакъю бувай кказитрал давриву ххуйсса гьурттушинна дувайсса оьрчIан бахшишру дувара куну.
Хъунмасса барчаллагь тIий буру Надияхь, ина мудангу ххари бувара «ЧIимучIалттул» чIава дустал, ххари дувара лакку оьрчIал дакIру, зукьлакьи бувара бавахъул. Ххари булланнав инавагу оьрмулул, бавахъал зукьлу-дуаьрду тIайла дацIаннав!
Надиял гьан дурсса арцух жу «Илчи» кказит чичарду «ЧIимучIалттул» «Дякъил ТтаттачIансса чагъар» тIисса конкурсраву хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан ва шинал лажиндарай жучIанма чичлай бивкIсса чIава корреспондентътуран. Хъунмасса барчаллагь тIий буру шинал лажиндарай жучIанма чичлай бивкIсса чIава автортурайн.
Къутаннайсса Сангардал школалийн чичарду дачIи шинайсса шанма кказит. Лакку мазрал дарсру дишайсса учительницахь тавакъю буллай буру ми кказитру лакку маз ххирасса, «ЧIимучIалттуйн» чагъарду чичайсса оьрчIан булува тIий.
Арулва кказит чичарду Надиял буттал шяравун, ЧIарттал школалийн. Ми кказитру биявантIиссар Гъумукун администрациялийн. Школалул директорнахь тавакъю буллай буру мигу хьхьичIунну дуклакисса, лакку мазрах ччаву дусса оьрчIан булаван. Мукьва кказит чичарду Новостройрайсса ДучIиннал школалийн. Ми кказитру ласаван хьунтIиссар ДучIив УмачIату. Каспийскалийсса дуклаки оьрчI Дибиров Салимлунгу чичарду кказит. Мунаща кказит ласаван хьунтIиссар гьарца нюжмар кьини Нинал киоскрай.