Жулла цIуллу-сагъшиву – вайннал къайгъур

МахIачкъалаллал 1-мур больницалул хирургиялул отделениялул заведующий ХIажиев МахIаммадлущалсса ихтилат.

МахIаммад зий ур Аьрасатнал ФМБА-лул (Федеральное медико-биологическое агентство) «Южный окружной медицинский центр» ФГУ-рал МахIачкъалаллал больницалий.
1-мур МахIачкъалалив Пархоменкол цIанийсса кIичIиравусса ва азархана агьалинан кIулссар хьхьичIрасса «Портовская больница» цIанилу.

Бадрижамал Алиева

МахIаммад зий ур ва больницалул хирургиялул отделениялул заведующийну, даву канилух дурккун, куклуну буллай ур личIи-личIийсса захIматсса операциярду. Цалла жагьилшиврух къаурувгун, МахIаммад ур ка сававсса, цалла даву куртIну кIулсса, къашайшалтрал ялув, операция баннингу, бувну махъгу, багьайсса куццуй авцIусса хъинну ххуйсса хIакин. Шикку дакIнийн багьсса «Аллагьнал буручча хъунав хьусса парикмахернал ва жагьилсса хIакиннал каруннища» тIисса мукъурттищалгу цукунчIав рязий хьун къабюхъанссар. МахIаммад ур лакрал хьхьичIмур никирал цIанихсса хIакинтурал цIагу, бусравгу буручлай, миннал хъирив шаттирай ша бизлай нанисса, республикалул усттарсса жагьилсса хIакинтуравасса ца. 

ХIажиев МахIаммад увну ур 1971 шинал МахIачкъалалив КIулушацIрал шяравасса Шамиллул ва КIамахъаллал шяравасса Зубайрижатлул кулпатраву. МахIаммадлун дачIи шин хьуну, ванал ппу Шамил, мелиорациялул пишакар хIисаврай, тIайла увккун ур 2 шинайсса Тарумовкалийн. Мукун, 1972 шинал кIира шинайсса тIий лавгсса вайннал кулпат, оьрмулухунма Тарумовкалий бавцIуну бур. ЦIанагу ванал нину-ппу тийхва бур. МахIаммадлул нинугу хьхьичIва зий бивкIун бур «Дагъпотребсоюзрал» системалуву, машлуву. 1988 шинал ххуйсса кьиматирттащал Тарумовкаллал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, МахIаммад увххун ур Дагъусттаннал мединститутравун. 1995 шинал интернатурагу бувккуну, цалва пишарай зун ивкIун ур. 1996 шиная 1998 шинайн ияннин зий ивкIун ур Кочубейллал медсанчастьрай. Муния махъ зий ивкIун ур Тарумовкаллал азарханалий хирургиялул отделениялий. 1999 шиная 2011 шинайн ияннин зий ивкIун ур МахIачкъалаллал Муххал ххуллул азарханалий хирургну. МахIаммад барчаллагьрай ур оьрмулуву ва давриву цанма эбратну хьусса ххаллилсса инсантурайн: Сяидов МахIаммад ХIажиевичлуйн, Гъазиев Рашид МахIаммадовичлуйн, Даудов МахIаммад Сайпуттиновичлуйн, Кьурбанов Рашид МахIаммадовичлуйн, Оьмаров Илияс МахIаммадовичлуйн, Мамедбеков Ширвани Юсуповичлуйн. ЦIанасса чIумал МахIаммад вай хьхьичIунсса инсантуравасса цаннал – профессор Оьмаров Илияс МахIаммадовичлул каялувшиннаралу щаллу давай ур медициналул элмурдал кандидатшиврийнсса диссертация. Инша Аллагь, мунищал жува барча уллайгу ккакканнав МахIаммад.
2011 шинал МахIаммад ивтун ур МахIачкъалаллал больницалул (хьхьичIвасса Портрал азарханалул) хирургиялул отделениялул заведующийну. Ва отделение щаллуну дур уттизаманнул медициналул кьай-кьуйлул, оборудованиялул, къашайшалтран хъин хъанан щаллу дурну дур цинярдагу шартIру, хIаллихшиннарду. Чаннасса, марцIсса палатарду, личIлулсса, гьарца къашайшалал ялув бавцIусса медперсонал, хьхьирил марцIсса гьава бур. МахIаммад Шамиловичлул каялувшиннаралу зий бур цалла даву дакIнийхтуну, кIанийн дуртун дуллалисса, ххаллилсса коллектив. Хирургиялул отделениялуву ур 4 хIакин, аьмну медперсоналдануллив ур 20-22 зузала. Цинявппагу цачIу, бавкьуну, гьарцаманал цайвасса буржру щаллу буллай, зий бур ца бусравсса давриха.
Вава азарханалий, МахIаммадлущал архIал зий бур ШавкIуллал шяравасса ххаллилсса хъамитайпа, хIакин ХIажиева Мадина Ималуттиннул душгу. ЦIанасса чIумал Мадина зий бур хъунама хIакиннал хъиривмурну. МахIаммадлуя Мадинагу буслай бур хъинну ка сававсса, усттарсса хирургная, даврил уртакьная кунма.
Ва коллективраву хъинну хъуннасса къулагъас дуллай бур къашайшалахсса личIлулсса, багьайсса куццуйсса бургаврих. Мунийн багьайсса ихтилатру шайссар вайнначIа гьарцагу «пятиминуткалийгу», гьарца иширачIагу.
Ва азарханалул хирургиялул отделениялуву буллай бур цимивагу журалул операциярду, уттизаманнул кьяйдарду ишла дурну, миннувух буллай бур грижардал цимивагу журалул, урологиялул, проктологиялул операциярду, бурчул, бурчул лувсса клетчаткалулмигу ва цаймигу операциярду. Лапароскопия ишла дурну, букьлай бур сситтукIичI (желчный пузырь). АзарханалучIа бур цалва поликлиника, азарханалий утту бишиннин, къашайшалтраща бюхълай бур аьркинсса анализругу дуллуну, чара бакъа аьркинсса цайми хъиривлаявурттугу шиккура дан. ХьхьичIппурттуву хIакиннал дувайсса консультация шикку дур украсса. Гихунмайгу къашайшалтран цащава шайсса кумаг буллай, чIарав бацIлай бур. Хирургиялул отделение дакъасса, шикку дур махъсса цайми отделениярдугу: терапиялул, неврологиялул, гинекологиялул, эндоскопиялул хирургиялул ва цаймигу. Шиккура дуллай бур ччимур журалул хъиривлаяву, диагностика. Дагъусттаннал зунттал районная, шагьрурдая бакъассагу, ва азарханалийн букIлай бур чIаххувсса регионнавасса къашайшалтгу, хаснува Чачаннавасса.
Ччимур шагьрулиясса, ччимур райондалиясса къашайшала кьамул аврицIун, ва азарханалуцIун цIакь бувсса идарарттугу бур. Масалдаран, МЧС, МахIачкъалаллал порт, Медико-санитарная экспертиза, Станция переливания крови ва цаймигу. Бур идарарттащал икьрал дурну, миннул зузалт кьамул буллайгу, масалдаран, Антимонопольный комитет, Россимуществалул Комитет, Налогирттал инспекция, Аьрасатнал Почта ва м.ц.
«Зул цIуллу-сагъшиву – жул къайгъур» тIисса мукъурттилу зий бур ва азарханалул зузалт. Ва азарханалия, балики чара бакъашиву духьурча, къашайшалт Ростоврайнгу тIайла буккайссар. Гьарца итни кьинирив ва азарханалул зузалт видео-дахIаврийхчIин цалла каялувшинналущал – Ростоврайсса центрданущал ккаккайссар, иш багьлай бухьурча, мура дахIаврийхчIин къашайшалал консультациягу Ростоврайсса агьамми специалистътуращал дайссар.
ЦIуллушивручIан дирсса цичIар дакъар. Цинявннаннагу цIакьсса цIуллу-сагъшиву чан къаданнав, амма, балики иш багьний, укун вихшала дишинсса хIакинталгу, азарханагу бушиву кIулну хъинни, хаснува жулва лак зузисса.