Жижара

Давудлул арс ХIажимирзаев Марат 

Оьрмулул 48 шинаву, хар-хавар бакъа, лавмартсса цIуцIаврил жуятува личIи увунни уздансса нитти-буттал арс, ххаллилсса зунтталчу, ГьунчIукьатIрал шяравасса Давудлул арс ХIажимирзаев Марат.
Марат увну ур МахIачкъалалив 1964 шинал Давудлул ва СултIанатлул кулпатраву. Марат ия гиччава зирангсса, чурххал битавсса, чIивинияцIакула даву нахIуну тарбия увсса. МахIачкъалалий 37-чинсса школалий дянивмур даражалул кIулшивугу ларсун, увххун ур Политехнический институтравун. Му къуртал бувну, строительнал пишагу лавхьхьуну, Марат лавгун ур цалва аьралий бурж лахъан. Армиялия зана шайхту, зун айивхьуну ур цалва пишалий. СМУ-рай прорабну зий тамансса шинну хьуссия. Ванан цалла даву хъинну ххуйну кIулну дия, мунийн бувну, бусравнугу ия зузалтрачIагу, хъуниминначIагу.
Цибанссар, Аллагьутааьланал чичру мукунсса духьунссия. Оьрмулул аргъираву, кIива мюрщисса оьрчIащал оьрмулул уртакьгу кьабивтун, нину-ппугу, уссурссугу хъирив хъапатIи бувну, дунияллия лавгунни.
Марат аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру буттахь Давудлухь, ниттихь СултIанатлухь, уссихь ТIагьирдухь, ссихь Марахь, кулпатрахь Лианахь ва щалвагу агьлу-авладрахь.
Цала бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав, ванан къабуллусса оьрму оьрчIан булуннав.
ГьунчIукьатIрал жямат