Бахшишран машина

ХIажимирзаев Асадуллагь Зиябуттиннул арснал уттининсса щалва оьрму (58 шин) шофершиву дуллай рульданух лавгун бур.

Асадуллагь цувагу 1934 шинал ГьунчIукьатIув усттарнал кулпатраву увсса ур. 1954 шинал дайдихьулий Гъумучиял школалия 10-чинмур классрава армиялийн увцуну ур. Къуллугъ буллай ивкIун ур Калининградрай Хьхьирил аьралуннаву. Армиялий шофер шайсса курсругу бувккуну, машиналий зун ивкIун ур 1954 шинал. 1957 шинал, армия лавхъун зана шайхту МахIачкъалалив автобусрай зун ивкIун ур. Ца шинавату щар дурцуну, цала шяраву колхозрал ГАЗ-51 машиналий шоферну зун увххун ур. Ца тамашашиву дикIайва — ванан 1954 шинайннинсса цинявппа Ккуллал ва Лакрал райондалийсса машинарттал номердугу, шофертурал цIардугу дакIних кIулну дия. Ва ия гиччава шофернал пишарах эшкьи хьусса инсан. Танийсса оьрчIал, жагьилтурал оьрму къабигьасса бия. Кьянатшиврул хъару гьарцанналла ялтту тIиртIуну дия. Мунин сававгу дяъвилул диян дурсса къирмишан дия. Амма халкьуннал дакIру аьчухсса дия. Му бия танийсса зунттал шяраваллал жяматрал ххазина. ЦIана кунма, я хъунама, я чIивима къакIулну, арцул цIаний ччима ивчIан хIадурсса къачагътал бакъаяча, хъунанал хIурмат-изат байсса, зяивнал чIарав бацIан кIулну тарбия дуллусса бия. Мукунминнаясса ия Асадуллагьгу. Колхозрал машиналий 3 шинай зий ивкIун, 1961 шинал, чIивисса арсгу увцуну, кулпатращал дянивмур Азиянавун цала къушлил маэшатрал хъирив лавгун бур. Шикку Къиргъизнал Ош шяраваллий Памирдал, Тяньшаннал зунттал шяраваллавун ххуллулсса ххилаххисса автобусрай зий 10 шин дурну дур. Кулпат Мирзанатгу цилва пишарай – медсестрану зий бивкIун бур.
Асадуллагь буслай ур тай зунттал шяраваллавунсса ххуллурду хъинну нигьачIийсса бия тIий. Амма тикку тай шиннардийра ххуллуха къуллугъ буллалаву ххишала дакъа ларайсса диркIшиву. Мукуна Памир, Тяньшань зунттавусса, цинярда учирчангу, шяраваллавун цалва халкь биян бувшиву. Гъинттулгу-кIинттулгу, дякъивух-гъаравух занан авара къавхьуну вайннан кумаг буллай бивкIун бур ххуллурдалсса байсса зузалт. АцIра шинавату, 1971 шинал Асадуллагьлул кулпат МахIачкъалалив зана хьуну бур. МахIачкъалалийгу Асадуллагь гава зунттавун халкь ххилаххисса автобусрай зун ивкIун ур. Дагъусттаннайгу ва лакъавгсса район, икъавсса шяравалу дакъар 21 шинал мутталий автобусрай зий. Амма ххуллурду хъинну оьккисса даражалий бия тIий ур. Вай махъсса шиннардий зунттал ххуллурдал тагьар къулай хьуну дур. 1992 шинал Асадуллагь, автобус кьабивтун, МахIачкъалалив «Дагпотребсоюзрал» ччатI шашай заводрал машиналий зун увххун ур. Ва заводрал машиналий зий Асадуллагьлул 20 шин хьуну дур. Вай кьурагу шинай цукунчIавсса, машина гъавгъун, даврийн къаувксса иш хьуну бакъар. Машиналий, чIирисса духьурчангу, авария къархьуну дур. Ва ур ххишала акъа лавайсса категориялул шофер, цалва пишарал усттар. Мукун зий ивкIсса Асадуллагь лайкь хьуну ур чIярусса ХIурматрал грамотарттан, арцуйнусса бахшиширттан. Лайкь хьуну ур «Ветеран труда» медальданун. Ва хъанай ур цалчинмур классрал шофер. Яла-яла Асадуллагьлул ва аьпалухьхьун лавгсса кулпат Мирзанатлул цала арс ва душ хъуни бувну, чивун буккан бувну бур цивппа кунма захIмат ххирану, хъунанал хIурмат буну.
2012 шинал май зуруй Асадуллагь ччатI шашай заводрая лаглагийни, заводрал коллектив бавтIсса кIанттай, директорнал, ванахь барчаллагьгу увкуну, цува 20 шинай зий ивкIсса машина ванан пишкаш бувну бур.
ЦIуллушиву дулуннав вихьхьун Асадуллагь, оьрчIал оьрчIру тарбия буван. Вил ЦIусса шингу барча хьуннав.
ГьунчIукьатIрал ккуран