Барча буллай буру

40 шин ххишалагу хьунни Ккурккуллал шяравасса Тажуттиннул душнил Розал дяъвилул ва захIматрал ветерантурал госпитальданий хIакин-лаборантну зий. Декабрь зурул 17-нний ванин бартлаглай дур 73 шин. Роза ххишала бакъа ххирасса бур, цищалва зузиминнан бакъассагу, циняв Дагъусттаннал ветерантурангу. Барча буллай буру Роза ниттил бувну 73 шин бартлагаврищал. Дулуннав вихьхьун цIуллушиву, бартлаганнав цинявппагу вил дакIнийсса мурадру, ва дунияллий буссаксса такIуй яла къагьаннав вил мурччая пиш. 
Цинявппагу Дагъусттаннал ветерантал, дустал, Ккурккуллал ва Хъанардал жямат

*******************

Декабрьданул 12-нний оьрмулул 80 шин бартлаглай дур яхI-намус лавайну оьрму бувтсса ххаллилсса зунтталчунал, Ххутрал шяравасса Тахсиблул арснал Кушаев Макьсудлул. Макьсуд увну ур 1932 шинал Ххутив Тахсиблул ва Лайлал кулпатраву. Ванал оьрчIшиву оьсса дяъвилул шиннардий, аьрайн лавгсса чиваркIуннал даймур дуллай, гъайтIий, цулуй, захIмат буллай ларгун дур.
Ва хъанай ур дяъвилул ва захIматрал ветеран. 1948-1952 шиннардий Макьсуд дуклай ивкIун ур Буйнакскаллал педучилищалуву. Му къуртал бувну махъ, зий ивкIун ур физкультуралул учительну Кьукнив, ГьунчIукьатIув.

1957 шинал, армиялия зана хьуну махъ, Макьсуд Хасаврай школалий учительну зий ия пенсиялийн укканнин. Ва зузисса школалул оьрчIру, Хасавюртуллал райондалий бакъассагу, республикалийгу хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуну, призертал хъанай бия. Пенсиялийн увккун, МахIачкъалалив ивзун ур махъ Макьсуд цала оьрмулул дус Уммукусумлущал архIал. Ванал арсурваврал ва душнил 6 оьрчI бур.
Ххирасса, хIурмат лавайсса Макьсуд! Жу цинявппагу, вил дустал, гьалмахтал, дакIнийхтуну ина барча уллай хъуннасса юбилейращал, чIа тIий буру вин цIакьсса цIуллу-сагъшиву. Ина, вила ичIуссаннащал, оьрчIал оьрчIал ххари уллай, 90 шинал юбилей хьунадакьлайгу ккакканнав.
Цинявппагу ина ххирами

Аман, хьурдай учара

МяйцIалла шингу хьунни,
Шинну чIарах дурккунни,
Ххуймур чIумух ялугьий,
Янин чани лавсунни.

Гъанцири ххялтIа хьунни,
Ххира дустал чан хьунни,
Буттал къатрал гьанурду
ХIура-чIура бувккунни.

Яла ххуймур ттул оьрму
Буттал шяравур лавгсса,
Бярав щинавун учIлай,
ХъунттарацIув тIуркIу тIий.

Гьанахату кIут буллай,
Викъурнил нувщи канай,
Исяваллил гьанату
ОьрчIи тIутIал кацI буллай.

Аман, хьурдай учара
Буттал шярав мина дан,
Ардаравгу щяивкIун,
Уччиннин балайрду тIун.
Кушаев Макьсуд,
ш. Ххут