Архив рубрики: Общество

Республикалул бакIчинал барча бунни хьхьичIунми спортчитал

ilfoto_4Декабрьданул 28-нний Каспийск шагьрулий «Москва» тIисса культуралул ва бялахъайсса къатраву хьуна чемпионтурал ЦIусса шинал бал. Тиккун бавтIун бия Дагъусттаннал яла хьхьичIунми спортчитал лаглагисса шинал хIасиллу дуван. Тикку гьуртту хьуна ДР-лул Президент МахIаммадссалам МахIаммадов, Халкьуннал Мажлисрал Председатель МахIаммад-Султан МахIаммадов, ДР-лул ХIукуматрал Председатель МахIаммад Аьбдуллаев ва цаймигу. Читать далее

ЦIусса шинавун цIусса умудирттащал

ilfoto_13Декабрь зурул 28-нний Гъумучиял клубраву хьунни ЦIусса шинал байран.  Муний гьуртту хьунни «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов, Лакрал райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Юсуп Рамазанов, идарарттал хъуними. Читать далее

Низам дуруччаврил кумагчитал

kkulЦума-цаннангу кIулсса хIучча бур жулла республикалий, жяматийсса низам дуруччаврил чулухуннайсса давриву чIярусса диялдакъашивуртту душаврийн бувну, агьалинал мюхчаншиву дуруччавугу, паракьатшивугу шиная шинайн къаххуймур чулиннай даххана хъанай душиву. Читать далее

Барча буллай буру

barch_3Вай гьантрай, «Илчи» кказит буклай байбивхьуния мукьах корректорну зузисса, цилла даву ххирасса, пасихIсса мукъул кьадру-кьимат хъинну кIулсса, хъярч-махсара усттарну бан кIулсса, дакI-аьмал аьчухсса жул Загьрани Аьбдуллаевал 50 шинал юбилейри. 
Жун вих хьунгума захIматри жулва аьнтIикIа Загьранин 50 шин хъанахъишиврийн. Амма жу вихну буру лакрал миллатрал кказитрай зий дурсса кьунияхъайсса шинну Загьрани Аьбдуллаевал цинма ххирасса миллатран хайр-мюнпатранну гьан Читать далее

Ччяни жуйнма жува бучIансса маслихIатру

Лахъину ЦIусса шин хьунадакьлай жува вардишсса кьинилул, дукралул, багьу-бизулул низам зия шай. Цаппара кьинирдал дянив иммунитет лагь шай, буч шару, лякьа лияй ва м.ц. Байрандалул ссупралий дакъасса къадикIай, ччарча цIил дурсса, ччарча нацIусса, ччарча аьгъусса, мунияту лякьа къарургьуну канай бивкIминнал, гьай-гьай, лякьлул, ххюттукалул, ттиликIрал цIуцIавуртту ялун личлан дикIай. Читать далее

Дуссар Лаккуй Ссухъиящиял шяравалу

ilfoto_3Лакку билаят. Ванил хъазамравух дуртсса чарслуха лащай ттун жулла дарардал зума-къирагъирттай кюртти бувсса шяраваллу. Чарслуйсса тIункри ранг-рангсса дикIайсса кунна, жулла шяраваллаву яхъанахъисса инсантурал багьу-бизугу, гьай-гьай, аьдатругу цинна лархьхьусса дахханашивурттащалсса дикIай. Буниялагу, ца ссигъасса затну чIалан бикIай ттун Читать далее

Туркнавусса дагъусттанлувтурачIа

ilfoto_6Ва ялату нанисса шин авадансса дия республикалул жяматийсса оьрмулуву хьусса иширттал. Ца мукунсса иширан ккалли буван бучIир жулла республикалул делегациялул Турциянавунсса аьрххигу. Ссутдайдихьулий, имам Шамиллул цIанийсса фондрал каялувчи Сагидпаша Умахановлул каялувшиврулусса, Дагъусттаннаясса хъунмасса делегация лавгссар Турциянавун, хьхьичIунну гьуртту хьуссар тийх дуллалисса «Мир Кавказу» цIанилусса фестивальданувух. Читать далее

Ххуллурдайх микI бавкьусса чIумал, нигьачIаву хъуннасса дур

reduha2012 шинал 11 зурул дянив республикалул федерал ххуллурдай 451 ДТП хьуну дур. Миннуву 220 инсан ивкIуну ур, 662 инсан лихха-личча хьуну ур. ХьхьичIмур шинал вара чIумуву 482 ДТП хьуну дур, 287 ивкIусса, 668 ивщусса хьуну ур. Читать далее

Къатри зуйнна лахъан дан анавар буккияра

Аьрасатнаву ХIукуматрал дуллусса къатри инсантурал цайнна лахъан даврил (приватизация жилья, квартир) чIун лахъи лаган даврил хIакъиравусса закондалул проектрацIун къадаркьуну дур Аьрасатнал ХIукумат. Муния бувсун бур парламентрал ЖКХ-лул комитетрал председатель Галина  Хованскаял «Российская  газета» кказитрай. Читать далее

Халкьуннал артистнал цIа АхIмад АхIмадовлун

aahВа 2012 шин цила ххуллийх тIайла дуклакисса гьантрай, Турциянаву яхъанахъисса машгьурсса балайчи АхIмад АхIмадовлун Дагъусттаннал халкьуннал артистнал цIа дулаврил ххарисса хавар бавунни. БикIувча ва вас-ццахлийсса 2012 шинал ххуллухъиндаран му ххарисса хаваргу.
АхIмад АхIмадов куннан гужну ххирасса, куннаннив увагу къаувчIайсса балайчи ур. Читать далее

Жулмур хиял Лакрал радиолул интернетравунсса ххуллур

zakaryevaЛакку маз ябавриву, гьайгьай, хъунмасса бияла бур му мазраха зузисса идарарттахьгу. Миллатрал кказит-журналлахь чичрулиймур бияла бухьурча, Лакрал театрданухь ва радиолухь бур гъалгъалиймур бияла. Ялу-ялун захIмат хъанай бушиву чIалай бур Лакрал радиолул ва телевидениялул редакциярдан лакку мазрай пасихIну гъалгъа байсса инсантал лякъин. Читать далее

Ватан къакIулсса барзу хъатIунгума сан бакъассар

arsenЦикссагу дагъусттанлувтал бур, хаснува Хъун дяъвилул махъсса шиннардий, билаятрал хъуншагьрулийн дуклан лавгун, тийхва миналул хьусса. ЧIявуми буттал кIанттуя, ниттил мазурдия ят буцлай бухьурчагу, ливчIун бур тайннавугу буттал кIанттухсса ччавугу ядурну, цала халкьуннал хъинсса аьдатирттайн хаин къавхьусса. Миннал сипталийну сакин бувну бур Дагъусттаннал магьирлугърал ва аьдатирттал кюру – Москавливсса дагъусттанлувтурал культуралул центр «Дагестан», цилгу цачIун буллалисса зувиллийсса миллатру. Читать далее

Барча буллай буру

tamaraЖул коллективрангу, «Илчилул» буккултрангу хъинну ххирасса Тамара ХIажиева ниттил бувсса кьинир декабрь зурул 24-мур кьини.
Ххирасса Тамарай!Вищал архIал цачIу зий ларгсса шиннардил жул дакIру авадан дунни, вил аькьилшиврул ва чувшиврул жу хIайран бунну, вил хъярчру жун дарувсса хьунни. Ина хьунна жул, гьарманал, вихшаласса дус, чул бищай ттарцI. Ххирассара ина жун цинявннан. Читать далее

Дуниявийсса школалул тарихрая

mizit_kumuhХIукуматирттал хIарачат бикIай элмулуву, техникалуву, цIуллу-сагъшивруву ва мукунма цаймигу иширттаву хьхьичIун буккан. Миннулгу цанма-цанма хасъсса школа бикIай. Пахру-ххаралий ттигу чIявуссаннал мазрай бур СССР-данул хьхьичIунсса шахматистурал школа, балетрал школа, спортрал школа ва мукунма цаймигу школарду бикIайссия тIий. Амма миннунгу, гьарца иширттангу, аьркинсса школарттал гьану дуккаврил школалул бизлай бур. Читать далее

Чари ттарлил мурхьру?

elkaГъан хъанай дур ЦIусса шин, инсантал хIадур хъанай бур муницIун дархIусса шадлугъирттайн. Миннувасса яла хъунмур дур елка баву. МахIачкъалаллал кучардаву бахлай бур елкарду бансса ттарлил мурхьру. Читать далее

Миллатрал ва жяматрал ххазина

foto_13Миллатралгу, га миллатрал мазрай гъалгъа тIисса инсантал яхъанахъисса шяраваллалгу аьмсса культуралущал цинма хасъсса багьу-бизугу, культуралул чулухасса хасъсса аьдатругу дикIай. Ккуллал райондалийсса Вихьуллал шяраваллил халкьунналгу лахъисса аьсрурдал мутталий ядурну дур чIярусса, миллатралнугу, шяраваллилнугу ххазинану хъанахъисса, халкьуннал аьдатру. Читать далее

КIива луттираясса ттула махъ

iliyasovМахIаммад Кьурбиев, философиялул элмурдал доктор
Лакрал кIирагу райондалун хас бувну итабавкьусса вай кIивагу лу, махъ бакъа, ххазинасса луттирду бур, лакрал миллатрал культура хьхьичIуннайы шавриву ва лак цивппа миллатну бушиврул кIулшиву ххишала шавриву вайннул бугьантIисса кIантту хъинну хъунмасса бур.
Читать далее

Марххала баврил хIасиллан хас дурсса совещание

Декабрьданул 20-нний МахIачкъалаллал администрациялий шагьрулул бакIчи С. Амировлул дунни хъунмасса марххала баврийну шагьрулий оьккисса тагьар шаврин ва га тагьардануву шагьрулул ЖКХ-лул давурттан хасъсса совещание.  Читать далее

Ччяссарив кIи?

Гьар шинах декабрьданий кIи дучIайшивугу, кIинттул марххалтту байшивугу, гьай-гьай, цинявннан кIулли, микку махIаттал хьунсса цичIавгу бакъар. Амма кIинттул жулва хъуншагьрулий марххала баврия махIаттал шай чIявусса, цалчин ярглий ЖКХ-лул зузалт. Вайннал пикрилий кIинттул МахIачкъалалив марххала бан къабучIину бусса бур, ваца гъинттул бувссаксса иш хьуну бур. Читать далее

Бунни жунма марххала

Мы, не то, чтобы привыкли, в какой-то степени смирились с тем, что с выпадением осадков улицы Махачкалы превращаются в непроходимые болота, а круглый год утопают в мусоре. Но никто и не подозревал, что с выпадением первого снега жизнь махачкалинцев превратится в настоящий кошмар. Эти несколько дней стали настоящим испытанием как для водителей, так и для пешеходов. И это в столице одной из крупных республик Северного Кавказа, в «Лучшем городе России»! Читать далее

Миллатрал хIакьсса лажин аьч дурсса магьирлугърал кьинирду

С 26 ноября по 6 декабрь в Московском доме национальностей прошла «Неделя Дагестанской культуры в Москве» в рамках празднования 25-летия Дагестанского филиала Российского фонда культуры. В рамкахпрограмы проекта состоялись: выставка работ учащихсяхудожественных школ Дагестана, «Салам Алейкум»,персональная выставка художника-графика Марата Гаджиева. Призентация Кавказской литературно-художественной газеты «Горцы», выставка работ художников, стипендиатов Российского фонда культуры и показ спектакля Дагестанского театра кукол «Тайна персиковой косточки». Читать далее

НухIлул жами

Адамлул ва ХIаввал оьрчIру, тайннал оьрчIру, оьрчIал оьрчIру гьарза хьуссар. Тайнная щаллусса халкь хьуссар. ЧIун наниссаксса тайннан цивппа ляхъан бувсса Зал хъамаивтссар. Инсантурал цала карунних чарттаяту къанчру бувну, тай аллагьталли тIий, тайннуйн лабизлан бивкIссар. Тайннан тай къанчурдил цанма кумаг ягу зарал байсса ххай бивкIссар. Читать далее

«Винма къаччимур мабара щинчIавгу»

ЦIана инсантураву ппив хьусса азарну хъанай дур зависть (сси-къащи ягу дакI мяшшиву). Ванил мархха куртIсса бур. Мунил цIанийри Адам идавсил (аь.с.) ца оьрчIал, ца уссил вама уссу ивкIусса. Бусурманчунан кIулну дикIан аьркинссар ва дарс, ва сси-къащилия бурувччуну бикIан. КIулну бикIан му ссири. Сситтун ччимур мабару, анавар мабуккаванни. Читать далее