Архив рубрики: Общество

КОР-данул хIакъиравусса хъунисса давуртту дайдишинтIиссар

Декабрьданул 13-нний МахIачкъалаллал Кировский райондалул бакIчи СалихI Сагидовлул ва ДР-лул Мелиорациялул хозяйствалул каялувчи Залкип Кьурбановлул Октябрь революциялул каналданул (КОР) ялтту бувккун, икьрал дурну дур шикку ливневкалул канализация дуллалисса давурттив дайдишин. Читать далее

Авиация мудангу тIалавну дуссар

elemente_13Декабрь зурул 7-нний кIицI лагайссар Дунияллул халкьуннал граждан авиациялул кьини. ХIакьинусса кьини транспортрал системардаву ца яла агьаммур кIану бугьлагьимурну ва чIявуми агьалинал чялишну ишла дуллалимурну дур граждан авиация. Читать далее

«Воспевшие Дагестан» фестиваль-конкурс лакьлакьисса шадлугъ хьунни

49unti_22Декабрьданул 6-нний М.Горькийл цIанийсса Оьруснал театрдануву «Воспевшие Дагестан» I-сса Республикалул театрдал фестиваль-конкурс лакьлакьисса шадлугъ хьунни. Шиккун ва хьхьуну увкIун ия республикалул Читать далее

Оьрмулул тIайлабацIу – хIайп чинсса кIану къашавур

49unti_11Бабаюртуллал райондалийсса кIинтнил минардай цIакь хьусса зунттал районнал щархъал 70-ксса школарду бусса Къизилюртуллал кIулшивуртту дулаврил управлениялий хьхьичIунминнавух кIицI лагайссар Карашрал школагу. Читать далее

Хъунасса аьлимчунал аьпалун

48_photo_1Ларгунни ца шин оьрмулул 94 шинаву дунияллия лавгун жула хъунасса аьлимчу Амаев Амир Жабраиллул арс. Ва ия Дагъусттанналгу, Аьрасатналгу цIа ларай гьаз дурсса, жулла хIукумат кьатIаллил душмантурая дуруччинсса давур­ттаха зий ивкIсса аьлимчу. Читать далее

ЧIявуми къашайшалтрай ляркъуну дур дизентериялул азар

44_photo_20Октябрьданул 31-нний ДР-лул паччахIлугърал хъунмур санитарный хIакин Элеонора Оьмариевал ва Аьрасатнал ххю­ттуканил лахъай азардал мониторинграл референс-центрданул каялувчи Александр Подколзиннул цачIу Читать далее

Низам дуруччавриву жагьилтуралмур бутIагу

44_photo_14Октябрьданул 25-нний Каспийскалий Санкт-Петербургуллал полициялул колледжрал филиалданул базалий хьунни Республикалул II конференция «Роль современной молодежи в укреплении общественного порядка» цIанилусса. Читать далее

Аьралуннавун буцлай бур

16_43_9Дагъусттаннал аьрали комиссариатрал нарядрайн бувну, МахIачкъалалия аьралуннавун буцин 380 инсан ккаккан увну ур, миннава 70 резерврай бур. Аьралуннавун бувцуми хъунмурчIин къуллугъ буллан тIий бур Обороналул министерствалул, частирдаву, военно-космический гужирдал ва Национал гвардиялул аьралуннаву. Къуллугъ бан буцлан тIий бур 18-27 шинавусса жагьилтал. Читать далее

«Зузияра, уссурвал!» акция щалагу билаятрай

r39_13МахIачкъалалив

Сентябрь зурул 27-нний ссят 15.00 хьусса чIумал МахIачкъалалив ДР-лул Виваллил иширттал министерствалул къатрал хьхьичI дайдирхьунни Аьрасатнал Виричу МахIаммад НурбахIандовлул аьпалунсса Читать далее

Аьрщарал участок ягу къатри машан ласайни документру щаллу баврил хIакъираву

r39_6«Обеление экономики» тIисса ДР-лул приоритетсса проект лядуккан даврин хасну тамансса давуртту дуллай бур аьрщарал участокру ва къатри машан ласаврил документру щаллу баву мурадрай. Амма ччя-ччяни шай юриспруденциялул даву къакIулну, пашмансса ахир хьусса ишру. Читать далее

Хъунасса шаэрнал кьинирду

toto_12Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлул «КIя­ла кьурукьру» байрандалул (ХIамзатовлул кьинирду учару му байрандалийн) дайдихьу дуллалисса митинг хьунни МахIачкъалалив шаэр увсса кьини, сентябрьданул 8-нний. Читать далее

Журналист оьрмулуцIа увминнан танмихI кьувкьунни

35image_3Август зурул 24-нний ДР-лул Верховный судрай хьунни яруссаннал «ХIакъикьат» кказитрал жаваб дулайсса секретарь Аьбдулмалик АхIмадилов оьрмулуцIа увсса тахсиркартуран танмихI кьукьлакьисса батIаву. Муний баххана къабувну кьабивтунни май зуруйва кьувкьусса танмихI. Шуаьйбов Мурадлун танмихIрал кьуркьунни 10, 5 шин дуснакьрал, АьбдурахIманов Исян – 8 шин. Читать далее

Агь хъамий, хъамий…

1343325516_allday.ru_401ТалихI бусса инсан… Щийн учару жува мукун? Цири талихI бувагу? Вай суаллахьхьун бюхъанссия дулун, укуннасса дикIу, философиялул мяъна дусса дикIу, хъярч хIаласса дикIу, личIи-личIисса жавабру. Цан бакъарча, Читать далее

Журналистнал сий лахъну дикIаншиврул

33foto_11Анавархъиндарай дартIунни ларгсса нюжмар кьини Москавлив ирглий дакъасса журналистурал ХI-мур съезд. Аьрасатнал сайки гьарцагу региондалия бувкIун бия съездрал делегатътал. Дагъусттаннаягу буссия биялсса делегация (10 инсан), Дагъусттаннал Журналистурал союзрал хъунама Аьли Камаловлул ва информациялул ва печатьрал министр Бурлият Токболатовал каялувшиврулусса. БивкIра миннавух нагу. Читать далее

КьурчIи кьинирдал бардулт

foto_5Ларгсса ттуршукулул тарихраву къабивкIссар дяъви Буттал кIанттул цIанийсса Хъун дяъвинияр оьсса, къадиркIссар виричушивугу му дяъвилий жула халкьуннал ккаккан дурсса виричушивунияр хъуннасса. Мунияту жучIава кьадрулий бу­ссар цинявппагу фронтовиктал. Жула аьрщи немецнал лагъшиврула ххассал дурну, жула оьрчIан, оьрчIал оьрчIан тархъансса, чия хъар бакъасса оьр­му дузал бувсса. Читать далее

ЦIанихсса ЦIувкIуллал шяраву

29_foto_3Ларгсса бигьалагай кьинирдай, июль зурул 16-17-нний, хъуннасса уттарашинна дия махъсса шиннардий ялу-ялун пахъдагьрулуву личIлачIисса 1-мур ЦIувкIуллал шяраву. Республикалийсса ва цайми регионнайсса шагьрурдай, шяраваллаву яхъанахъисса Читать далее