Аьлимчу дакIнийн увтунни

ЦIанихсса хIакин, медициналул элмурдал доктор, профе­ссор Хайруттин Апанниевич ХIажиевлун оьрмулул 100 шин хъанахъи­сса кьинилуц1ун бавхIуну, хамискьини, ноябрь зурул 12-нний, Оскардул цIанийсса кIичIиравусса аьлимчу ялапар хъанай ивкIсса къатрал чIирай ларчIунни аьпа абад буллалисса мармарчарил ула.
Микку гьуртту хьунни Дагъусттаннал медициналул университетрал преподавательтал ва студентътал, махъ нанисса лакрал миллатрал вакилтал, аьлимчунал гъан-маччами ва дустал.


Мажлис тIитIлай, Хайру­ттин Апанниевичлул оьрмулул ва захIматрал ххуллия бусласи­сса ихтилат бунни Дагъус­ттаннал медициналул университетрал ректор Сулайман Маммаевлул.
– Хайруттин Апанниевичлул школа жагьилсса аьлимтурангу, зун байбивхьусса хIакинтурангу ххаллилсса школану хьуссар. Бувцуну цащала группагу ва лагайссия ччимур отделениялийн лагма уккан. Укун Хайруттин Апанниевичлущал обходрай лавгсса студентътал терапиялух эшкьи хьуну бучIайва.
Дагъусттаннал медициналул университетрал буссар укун­сса учительтурал чивчусса ххаллилсса тарих. Медициналул университетран 85 шин хъанахъисса юбилейрал чIумал жу тIивтIуссар Дагъусттаннал элмийсса школалул гьану бивзсса жула учительтуран хас бувсса музей. Музейраву кьадру-кьиматрай ябуллали­сса ца агьамсса экспонатну хъанахъиссар Хайруттин Апанниевич зий ивкIсса стол. Гьашину ванал кулпатрал бахшиш бунни жун аьлимчунал элмийсса библиотека.
Университетрал сипталий гьарица шинах Хайруттин Апанниевич увсса кьинилуцIун дархIуну дайссар «Гаджиевские чтения» – хьхьичIунсса аьлимтал гьуртту хъанахъисса элмий­сса ва практикалул конференцияртту.
Хайруттин Апанниевичлул гьаз дурссар Дагъусттаннал медицина бюхттулсса даражалийн, – увкунни ванал.

Лакрал райондалул бакI­чинал хъиривчу Макьсуд Макьсудов.
– Жула зунттал щархъава укунсса даражалул аьлимтал буккаврия хъунмасса пахру бур. Цала инсаншиврийну, къашайшалтрахсса аякьалийну Хайру­ттин Апанниевичлул гьаз дунни цала сий республикалул агьалинал дянив. Ванал цIардалгу, наградартталгу хIисав-сан дуллалисса чIумал, бувчIлай бур цуксса захIмат бишин багьссарив ми лайкь дан.
Мажал бакъашиврух къаурувгун, райондалийн увкIун, Хайруттин Апанниевичлул, кьамул байсса бивкIун бур райондалул агьали.
Му бакъассагу, ванал хъунмасса кумаг байсса бивкIун бур райондалул азарханалул даврин. Тай шиннардий Лакрал райондалул азархана зунттал даралуву бакъассагу, щалагу республикалийгу хьхьичIунсса азарханардал сияхIрай бивкIун бур. Хайруттин Апанниевич кунма­сса миллатрал яргсса вакилтурая жува буслан аьркинссару ялун нанисса никирахь.

Ссапарбаг Аьбдуллаев, Да­гъусттаннал Жяматийсса палаталул председательнал хъиривчу.
– Агьалинал цIуллу-сагъшиву дуруччаврил цIаний дурсса лайкьшивурттайну, ххаллилсса хIакин, аьлимчу хIисаврай акъассагу, Хайруттин Апанниевич кIулссар республикалул агьалинан жяматийсса ва политикалул ишккакку хIисаврайгу.
Аьратталсса 90-ку шиннардий ванал хъуннасса даву дур­ссар Дагъусттаннай паракьатшиву ва аслахIшиву дуруччин, миллатирттал дянив къалмакъал хьун къаритан. Ссавурданува буклакисса жагьи-жугьулнащал ихтилат буллай, ванал мукIру байва ми гьарицагу масъала нахIуну, маслихIатрайну щаллу бан шайшиврий.
Ванал мукъул сий дия. Ванах вичIи дишайва, ванал хъирив бачайва.

Аьбдулла ХIажиев, медициналул элмурдал кандидат. Душнил оьрчI.
– ОьрчIний нава къашай хьу­сса чIумал ттун ттатта увкIун ччан бикIайва. Ганайн дакъа нава хъин ансса вихшала къадикIайва. Цинявппагу гъан-маччаминналгу къаша-шавайсса чIумал ттаттайн оьвчайва. Ганал увкусса мукъулва хъин бай тIун бикIайва.
Хъуна хьуну махъ на ччя-ччяни учIайссияв ттаттачIан вай къатравун. Ванал кабинетраву, ва зий икIайсса столданух щяикIан ччан бикIайва. На махIаттал айвав ттаттачIасса лу­ттирдал чIявушиврул. Цукун бю­хъайссар вайксса луттирду буккин тIун икIайссияв. Гьай-гьай, пиша язи бугьансса чIун дуркIукун, на пикривагу къабувну тта­ттал пиша язи бугьав. Пишалул кIулшивуртту ва кьюлтIшивуртту ваная лахьхьав. Ча, нагу Хайру­ттин Апанниевичлул ученикнан ккалли ан бучIиссара.
Ттухь бикIай ттаттаха лащин дур тIий. На ххарира ттула хIакиннал даражагу мунаха лавхьхьусса бухьурча.

Дибиров АьбдурахIин, Лакрал райондалул азарханалул хъунама хIакин.
–Ттунгу бахтти хьуссар Хайруттин Апанниевичлущал кIулну, хIала-гьурттуну икIансса. 90-хъайсса шиннардил оьрмулувусса чIумалгу га цала аькьлу-кIулшилий ия. Мунийнугу ганал чIалачIи бувссар цукунсса икIан аьркинссарив хIакин-аьлимчу. Ци оьрмулуву ухьурчагу, га мудан цала столданух, хьхьичI ручка ва чагъар бивхьуну щяивк1ун икIайва. Элмулул, творчествалул давриха ва зий ия бусса оьрмулий. Дагъусттаннал медициналул университетрал цIа укунсса хIакинтуралли бюхттул дурсса.
Цала оьрмулул ва захIматрал ххуллийну Хайруттин Апанниевичлул ккаккан бувссар дурмуний гьашиву дурну бацIан къабучIишиву, медицина – му пиша, сянат дакъассагу, творчест­вагу хъанахъишиву.

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: