«Жагьилтал – террорданийн къаршину»

Аьдатравун дагьсса «Жагьилтал – террорданийн къаршину» тIисса цIанилусса фестиваль хьунни сентябрьданул 30-нний МахIачкъалалив М. Горькийл цIанийсса Оьруснал театрданул сахIналий. Муний гьуртту хьунни магьирлугърал школардал, дянивмур даражалул школардал лавайми классирттал дуклаки оьрчIру, студентътал, жагьилтурал суккушиннардал вакилтал.


Бадрижамал Аьлиева
Фестивальданул сакиншиндаралсса бувссар М. Горькийл цIанийсса Оьруснал театрданул, ДР-лул Культуралул министерст­валул чIарав бацIаврийну.
Фестивальданул сакиншинначитурал агьаммур мурадгу бур махъа нанисса никирал дянив рувхIаний асардал гьанурду бизаву, миннал дянив му журалул асардал сий гьаз даву.

Фестивальданул жюрилуву бия Оьруснал театрданул директор Тимур МахIаммадов, Да­гъусттаннал халкьуннал артистка Рукьият ХIамзатова, Да­гъусттаннал лайкь хьусса артистка Елена Чистякова, балетмейстер Зулайха Акавова ва ДР-лул Культуралул министерствалул искусст­валул ва кинематографиялул отделданул консультант Марьям ХIажиева.

Фестивальданул лагрулий, «эстрадалул балай», «хореографиялул искусство» ва «художественное чтение» номинациярттай, хьунни конкурсру.
Фестивальданий ххув хьуми барча буллалисса махъ лавхъуна Тимур МахIаммадовлул. Гьарца номинациялий хьхьичIун ливчуми лайкь хьунни фестивальданул лауреатътурал цIардан, личIи-личIисса даражарттал дипломирттан ва арцуйнусса бахшиширттан.

Читайте также: