Архив по месяцам: Сентябрь 2019

Лизурду

Оьрус миллатрал шаэр, ххуйну асарду аьч буву, Степан Щипачев ур: «ТIабиаьтран цила ххуйшиву къачIалан...

Бюхъу-хъитлил даража

Сентябрь зурул 25-нний МахIач­къалалив Ума Муртазааьлиевнал цIанийсса захIматрал ва социал вардиширттал центрданий байбивхьунни цIуллу-сагъшиврул...