Зунттал масъаларттал форум

Май зурул 30-нний Иркутск шагьрулий, элмийсса хъиривлаявуртту дуллалисса Техникалул университетраву, хьунни Аьрасатнал Жяматийсса палаталул «Сообщество» тIисса форум. Ва хас дурну дия регионнал потенциал ябаврин.

Шикку гьаз бунни экологиялул, ххуллурду баврил, сайки гьар журалул масъалартту. Иркутскаллал областьрал губернатор И. Кобзевлул бувсуна регион цукун лябукку буну ва сантирай хьхьичIуннай хъит тIий дуссарив. Агьамсса масъалартту гьаз бувна докладраву Аьрасатнал Жяматийсса палаталул АПК-ду ва шяраваллил кIантту хьхьичIунмай баврил комиссиялул председатель Айгун МахIаммадовлулгу. Ванал бувсуна 60 миллион агьалинал Аьрасатнаву зунттал кIанай яхъанай бушиву, Ккавкказуллал зунттал тагьарданий авцIуну, кIицI лавгуна, махъми регионнах бурувгун, Дагъусттаннай хIакьинусса кьини лахъ зунттал кIанай (высокогорная часть) 149 шяравалу душиву. Бувсуна, вай шяраваллурду гихуннайгу яхьуну ччарча, хIукуматрал шяраваллил маэшат, багьу-бизу къулай баврих къулагъас ххи дуван багьлагьисса иш бушиву. Хаснува газрал дузал бувансса хIарачат аьркинну бушиву. – Нава АПК-лул ва шяраваллил кIану хьхьичIунмай хъит учин бавриха зузисса комиссиялул каялувчи ухьувкун, мудангу зунттал билаятрах къулагъас дуван аьркиншиврия гъалгъа бувара. Ва базилухьгу гьаз бував вайва масъалартту: ххуллурду ххуй буллан, газралсса буллан, агьалинан шагьрурдай куннасса къулайсса шартIру дузал дуллансса чаранну ляхълан багьлай бушиврия. Зунттал кIану ябаншиврул аьркинмур цир? Ялапаршиндарал къулайсса шартIру, ххуйсса ххуллурду, зузи кIантту. Туристътал ила бивчуну бухьурчагу, шяраваллу кьаритлайнма бур, дагьайкунсса инфраструктура дакъану тIий. Зий буссару «О развитии горных территорий» тIисса федерал закон цIакь дувавриха, хасну вай масъалартту ххал бигьинтIиссар гьашину, июль зурул 15-16-нний Чачаннаву хьунтIисса Ккавкказуллал инвестициярттал форумрай. Нагу гьуртту хьунтIиссара ва форумрай, зунттал кIану гьаз баврил ххуллийсса федерал закон хъинчулий ккаклакисса тарап дургьуну буссару, муниха зунтIиссару.
Вай масъалартту хъинчулий ккавккуна Дагъусттаннал бакIчи Сергей Меликовлулгу. Иркутскалийсса форумрай зунттал тематика гьаз даврил ва зунттал кIану ябаврил гьанулийсса документру цIакь баврил сиптачигу вари, жу уртакьну зий буссару, шаймур буллантIиссару, – увкуна Айгун МахIаммадовлул.

ХIадур бувссар ПатIимат Рамазановал