Дагъусттаннал цIусса центр – Ураллай

СВО-лийсса Аьрасатнал цалчинма Виричу НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул нину Сапижат Мазаева гьуртту хьунни Свердловскаллал областьрай Дагъусттаннал культуралул центр тIитIлатIисса мероприятиялий. Ва центргу тIивтIунни Екатеринбург шагьрулий.

Свердловскаллал областьрайсса Дагъусттаннал ХIукуматрал вакил ХIажи Аьбдулкаримовлул областьрал омбудсмен Татьяна Мерзляковахь ва хъамаллурахь бувсуна Дянивмур Ураллай Дагъусттаннал жяматийсса ккураннал зувира шинал мутталий дурцири давурттая. Татьяна Мерзляковалгу кIицI лавгуна Дагъусттаннал агьлу мудангу гьар ишираву хьхьичIунну къуццу тIий бушиву. Ванил центрданун пишкаш бувна цинма ххирасса шаэр Фазу Аьлиевал лу. ЦIусса культуралул центр тIивтIуна Аьрасатнал Виричу Сергей Ворониннул ва Сапижат Мазаевал. Ва центрданий Дагъусттаннал миллатирттал мазру лахьхьин буллалисса курсру зунтIий бур, мукунма Ураллал оьр­му хьхьичIунмай шавриву бутIа бивхьусса дагъусттанлувтураясса лекциярду бикIаван тIий бур. Лях-карах тIурча — кIивайвагу агьалинал дусшиврул арарду цIакь дуваву мурадрайсса мероприятиярттугу. – ДакIнийхтуну барчаллагь тIий бура Дагъусттаннал хIурмат бушиву укунсса иширттайну ккаккан буллалисса Екатеринбурграл ва Ураллал агьалинахь. Мяйжаннугу, халкьуннал дусшивручIан дирсса цичIар дакъассар, жува ххаринийгу, пашманнийгу цачIу буссару, мархригу аьмссар, жулва гьануми мурадругу цакуцссар, – увкуна Сапижатлул.

ХIадур бувссар ПатIимат Рамазановал