Жяматрал хьхьичI дурмунихлу

Гьарца шинал Аьрасатнал Федерациялул Жяматийсса палаталул билаятрал граждан общество хьхьичIуннай давриву хъунмасса бутIа бивхьуминнан дулайссар наградартту. Ва ххуллухь наградартту ларсминнавух хьунни Дагъусттан Республикалул культуралул министр Зарема Буттаевагу. Ванин дуллунни медаль «За заслуги перед обществом».

ЧIярусса шиннардий дакI марцIну бувсса захIматрахлу ва халкьуннал шаэр Расул ХIамзатовлун 100 шин шаврин хасну дурсса давурттал лавайсса даражалухлу дуллусса цилла наградалия Зарема Буттаева бур гьарцагу награда творчествалул инсантурал цачIусса даврил хIасилли, ва ххуллухьмургу цинявнаннагу аьмсса наградар тIий.
Зарема Ажуевна хъунмасса барчаллагь тIий бур ва даврил сиптачину хьусса, чIарав бавцIусса Айгун Халидовичлухь ва Ссапар Аьлиевичлухь.

Бадрижамал Аьлиева