Караматсса чIунил заллу

Мартрал 25-нний Щалагу Аьрасатнаву кIицI лагай Культуралул зузалтрал кьини, лахъа-хъун бай творчествалул цинявппагу пишардал зузалт, искусствалул ишккаккулт, культуралул ирс буручлачими.

Дагъусттаннал культуралул сфералуву лайкьсса кIану бувгьуну бур тамашачитуран ччянива бусрав хьусса, Дагъусттаннал халкьуннал артистка ХIабибат Буттаевал. Акъахьунссар хIакьину я жагьилсса, я бугьарасса тамашачитураву караматсса чIугу, ляличIисса такьвагу дусса, мудангу цIу буну ларххун, ябацIанну сахIналийн буккайсса ХIабибат къаххирасса. Сайки 10 шин хьуну дур ванил ЦIуссалакрал райондалул Культуралул управлениялул хъунмурну зий. Культуралул даврил опытгу, гъира-гьавасгу бусса ХIабибатлул чIярусса давуртту дурну дур райондалий культуралул даву хъиннува лавайсса даражалийн дуцин.

ЧIявучин кIулссар, республикалий ци мероприятие най духьурчагу, ЦIуссалакрал райондалул культуралул зузалтрал мудангу лажин кIялашиву дайссар. Вайннал концертрал программагу авадансса дикIай, майданнугу ябацIансса бикIай. ХIабибат цуппагу жаваблувсса каялувчи бур, зузалтраясса тIалавшиннагу хъуннасса дур.
Ва даврийн бучIаннин ХIа­бибатлул мяйра шин дурну дур Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялуву зий.

ЦIуссалакрал райондалул жямат ЦIуссаминалийн бизан буллан бивкIукун, райондалул бакIчинал тапшур бувну бур ванийн Культуралул управлениялул хъунаманал хъиривчувнал къуллугъ. ХIабибатлунгу ЦIуссаминалий, мархлуцIакул тIиссакссагу, культуралул даврил кюру щашлан багьну бур. Район кIирирщуну душиврийн бувну, тийхгу, шийхгу зий, кIилийнусса даву дуллан багьну бур. 2015-ку шинал ва бивтун бур ЦIуссалакрал Культуралул управлениялул хъунмурну.
Республикалийгу, билаятрайгу кIицI лагайсса цинярдагу байраннал кьинирду лавайсса даражалий тIайла дуккайссар ЦIуссалакрал райондалул культуралул зузалтрал. Гьарица шинал ахирданий агьалинал хьхьичI ккаккан дайссар даврил хIасиллу дуллалисса концерт.

– Оьрмулул 16 шинаву байбивхьуссара на культуралул даврий зий. Ттул хъуними ссурвал балайрду учайсса бия, миннал арамталгу Дагъусттаннал лайкь хьусса артистътал бия. На институтравун къабувххун бувкIсса чIумал, буттал Насруллагьлул тайми ссурвавращал клубраву зун гьан бувнав. ЧIу бунугу, балай тIун къаххирассия. Школалий художествалул самодеятельностьрал концерт ккаккан дуллалисса чIумал, ттухьва балай уча къаувкуния тIун бикIайссияв. Нач хъанан къадикIайвача, балай тIун къаххирая. Буттал на, заочныйну Финансовый техникумравунгу бавкьуну, къаччайнугу, клубравун зун гьан бувнав.
Ттул ниттил Юлдузханнулгу жагьилний ххуйну балай учай­сса бивкIун бур, – буслай бур ХIабибат.

ХIабибатлун ххуйну дакIний дур цуппа цалчин сахIналийн бувксса чIун. Шамилчинмур классраву дуклакисса чIумал, 8-мур Мартрал байрандалий, ванил увкуну бур «Лехлаху майданнайх…» тIисса балай. Тания шийнмай школалий, райондалий хъанахъисса циняв мероприятиярттай балай учин байсса бивкIун бур.
– Вин цукунсса тамашачитал ххирар? – цIухлай бура ХIабибатлухь.
– Ттун ххирар сахIналийн увксса артистнал хIурмат бусса, хъатру ришлай, балай учин гъира бутлатисса тамашачитал. Ттулва чулухунмайсса хIурмат, нава ххирану бушиву ттун мудан асар шай, – тIий бур ХIабибат.

КIицI лаган, ХIабибатлул шеърирдугу чичайссар, махъсса шиннардийсса балайрдугу чIявуми ванил цила мукъурттийсса бур.
Цуппа хъиннува жаваблувсса бунутIийрив къакIулли, вайксса шиннардий сахIналийн буклай, сасануксса чIун ларгун дунугу, халкьуннал хьхьичIун буккан бигьану къабикIай, гьунттий концерт духьурчан, хьхьувай шану къабияй тIун бикIай ХIабибат.
ХIакьинусса кьинигу, ххуйсса коллективгу сакин бувну, лавайсса даражалий дачин дурну бур культуралул даву. Ва даврий бивхьусса захIматрахлу лайкь хьуну бур личIи-личIисса наградарттан.
Уттигъанну ХIабибатлул кIицI ларгунни оьрмулул юбилей. Бувсса кьинигу, пишалул байрангу барча тIий, чIа тIий буру цIуллушиву, творчествалул ххуллий хьхьичIуннайшивуртту ва тIайлабацIуртту, зунсса гъирагу, шавкьгу.

Андрина Аьбдуллаева