Ванал цIа Лакрал райондалул тарихраву чирчуну дуссар

Сакин хьуну урчIцIалунния лирчусса шинну хьусса жула Лакрал райондалул тарихрал шачIанттай цанма лайкьсса ва хъамакъабитансса кIану бувгьуну буссар жула лакрал миллатрал ххаллилсса вакил ОьмархIажи ЦIаххаевлул.

Райондалий ванал каялувшиву дуллай ивкIсса шинну тIайла дарцIуссар тай яла захIмат-жапасса, аьратталсса дяъвилул шиннардийн. Гьай-гьай, райондалул ялувманая та чIумал тIалавнугу бивкIссар хъунмасса бюхъу, диялсса чувшиву ва жаваблувшиву.

Ми гьарцагу лишаннал алгу­сса къаивкIссания ОьмархIажи ЦIаххаев, къалайкь хьунссия Лакрал район тай шиннардий лув-ялув мукьилва ЯтIул Ттугъ ласун, къахIалал данссия цалла ОьмархIажиналгу кIира Лениннул ва кIира «ХIурматрал Лишандалул» орденну.

Мукунсса гьунарданул заллу уну тIий акъарив 1944-кусса шинал, жула лакрал ацIрахъул щархъурду дизан дурну, цIусса кIанттай ЦIуссалакрал район салкьи дуллалисса ппурттувугу республикалул хъуниминнал вава ОьмархIажи ЦIаххаев тIайла увккун ивкIсса, ччясса чIумул мутталий га, зузигу дурну, ччаннай дацIангу даншиврул.

ХIасил, ОьмархIажи ЦIаххаев ниттил увну вай гьантрай хьусса 110 шинал таварихгу кIицI лаглай, мунал цIагу цал уттигу бусраврай ва хIурматрай зумух ласлай, учин ччай ура: циксса шинну гьарчагу, ванал аьпалул кьадру тачIаввагу чан къахьунтIиссар Лакрал райондалул агьалинал дянив ва кьиматрай дакIнийнгу утлантIиссар.

Юсуп МахIаммадов,
Лакрал райондалул бакIчи