Жижара

Гъазил душ Адамова Роза

Май зуруй аьпалул хьунни ххаллилсса хъамитайпа, муаьллим, сунбатIлийщар Адамова Роза.
Роза бувну бур 1931-ку шинал Амучиев Гъазил ва ПатIиматлул кулпатраву. ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу бувккуну, МахIачкъалалив къуртал бувну бур кIира шинайсса Дагъусттаннал хъаннил педагогикалул институт. Ларайсса кIулшиву ларсун дур Ухссавнил АьсатIиннал пединститутрал географиялул факультет къуртал бувну.
Роза бия биологиялул, химиялул ва географиялул му­аьллим. Цила ласнащал Аьвду­рахIманнущал зий буссия Къяннал, ЧIяйннал школардай. СунбатIуллал школалий лакку мазрал дарсру дихьлай, зий бия 30-нния лирчусса шиннардий.
На школалул директорсса чIумал, 10 шинал мутталий, цал райондалул яла республикалул олимпиадарттай Розал учениктурал 1-2-ми кIанттурду къабувгьусса ишру къавхьуссар. Розал дарс дирхьусса, классрал хъунмурну зий бивкIсса оьрчIава, ца техникалул элмурдал кандидат, гама (цила арс) экономикалул элмурдал доктор хьуссар.
Розал бувсса захIматран хIукуматрал лахъсса кьимат бивщуссар, 2001-кусса шинал ванин дуллуссар «Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель» тIисса цIа.
Дуккингу бувну, чивун бу­ккан бувссар 3 арс ва 1 душ.
Роза бия шяраваллил агьалинащал, чIаххувращал хIалимсса инсан.
Ванил бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бу­ру арсурваврахь ХIусайннухь, ХIабибуллагьлухь, Насруллагьлухь, душнихь ПатIиматлухь, куявнахь Артурдухь, ссурваврахь Шурахь ва Саманиятлухь, циняв мачча-гъаннахь.
Цил аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав!

СунбатIуллал жяматрал цIания МахIмуд АьлиловМирзал душ ХIажиева Сабират

Апрельданул 28-нний жуятува личIи хьунни ххаллилсса зунттал хъамитайпа, жяматраву хъинну бусравсса ХIажиева Сабират Мирзал душ. Сабират бувну бур 1936 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. Ванил чIивинийсса оьрму лавгун бур яла захIматсса дяъвилул шиннардий. Буттал шяраву 10 классгу къуртал бувну, ванил захIматрал ххуллу байбивхьуну бур мюрщи оьрчIру тарбия буллалисса яслилия. Яла зий бивкIун бур школалул библиотекалул хъунмурну ва ГьунчIукьатIрал шяраваллил советрал бухгалтерну.
Муния махъ, МахIачкъала­лийнгу бивзун, зий бивкIун бур Госстрахрал инспекторну, СМУ-5 кадрардал отделданул инспекторну. Пенсиялийн бу­кканнин, 15 шинал мутталий, зий бивкIун бур Агрохимобъединениялул кадрардал отделданул хъунмурну. Гьарцагу зузисса кIанай Сабиратлул хIалал дурссар диялсса хIурматрал грамотартту ва барчаллагьрал чагъарду. Ва хъанай бур захIматрал ветерангу, захIматрал ударникгу.
Сабиратлул цила лас Камиллущал архIал, хъунигу бувну, оьр­мулул ххуллийн буккан був­ссар 3 арс ва 2 душ.
Сабиратлул бивкIулул пашманшивугу кIидачIлай, жижара буллай буру арсваврахь Салимлухь, Султаннухь ва Мурадлухь, душваврахь Зинахь, Заремахь ва махъсса гъан-маччанахь.
Сабиратлул бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав, махъминнал оьрмурду лахъи баннав.

ГьунчIукьатIрал жямат