ТIабиаьтран зарал къабиян

Шагьрурдал ва шяраваллал паркру, ар-майданну щюллишиврувун бахьлавгунни. КьатIув-шав укун ххуйсса щюллишиву, гьава буний, зулла цIуллу-сагъшиврун (чурххангу, настроениялунгу) мюнпат хьун, булуккияра кьатIувшав.

ХIисаврайн ласун аьркинмур

Паркирдавух, вацIравух, авлахърайх лахъсса уртту дунийх, къатIрал чIарах къабавчуну, балучияра циняв занай ккуччу бувсса жегъирххуллийх. ДакIний битияра, шагьрулуву­сса паркравугума шатри бикIан бюхъайшиву. Ва кIану оьрмулувасса мисалданийну цIакь буван, МахIачкъалаливсса Эльтавский вацIлуву чан бакъассар шатригу, суцIругу, цайми-цайми заралсса ущу-щулгъигу. Мукунма чIявучин ххира хьусса Агъач-ауллал даралувусса бигьалагай кIанттурдайгу.
Бигьалаган, ликказан дувангу язи бувгьуну хъинссар уртту лахъ дакъасса, гъанну я найрдал кюру-хьхьуцану, я битIикьукьултрал къатIа ба­къасса кIану.

* * *
Къув-аьслищалсса гъараллу лачIайсса интту, гъинттул нигьачIаву дуссар тIабиаьтрай цуппалусса мурхьиралу щя­бикIаврия. Цуппалусса мурхьирайнни чIярумур чIумал паранну дагьайсса.

* * *
ЦIарай дукра дуллан най бухьурча, кьаркьсса урттуцIа марцI бувара къавтIи бичин нанисса кIану.
КъавтIи цуппагу мурхьирдая ва къатIрая архну бичин аьркинссар. Зува шаппай нанисса чIумал щин дуртIуну ягу къун бивчуну цIу щаллуну лещан дурну хъинссар.

* * *
Хьхьирий, бярничIа, неххачIа бигьалаглагисса чIумал, кару шюшин тIий, тIахIни шюшин тIий, химиялул сурсатру (яни тIахIни шюшайсса средстварду) ишла мадаванни, дуруччара тIабиаьтравусса щинал марцIшиву, экология. ТIабиаьтрай тIахIни шюшин ишла бувара къун.

* * *
Зулла хъирив цIинцI макьаритаванни, ччуччин бучIимур (чагъар, картон, тIама) тIа­би­аьтрайра ччурччуну, къа­бучIимур (пластик, пюрун) шагьрулувуннай ларсун, муркъилийн дилучара. Зува бигьалаглай бивкIсса кIану зулва хъирив кьабитияра миккун инсаннал ша бувагу къабивзсса кунма.
Гихунмайгу буссар…

ХIадур бувссар Бадрижамал Аьлиевал