Жижара

ТIалхIатлул душ Зулпа Кьурбанова

Июнь зурул 24-нний аьпалул хьунни ххаллилсса хъамитайпа, ТIалхIатлул душ Зулпа Кьурбанова.
Зулпа бувну бур 1962 шинал ЦIийшиял шяраву. Медучилищагу къуртал бувну, фельдшернал пишагу лавхьхьуну, 40-хъул шиннардий зий бивкIун бур СунбатIуллал шяраваллил ФАП-рал хъунмурну.

Зулпа бия цила даву ххуйну кIулсса, жяматран бакъа чара бакъасса инсан. Хъуннасса хъар лархъссар ванил ковид­рал чIумал. Цаягу къашайшала къавхьуссар ва къабивсса, ванил аякьа къадурсса. Занайнма бивкIссар школалийн дуклаки оьрчIру ковидрая мюхчан баву мурадрайсса профилактикалул давуртту дуллай. Зулпа архIал зий бивкIминнал дянивгу хIурматрай бивкIссар мудан.
Ва бия ичIува хIалимсса кул­пат, оьрчIан ххалилсса нину. Зулпал цила ласнащал, ххуйсса тарбиягу дуллуну, хъуни бувну бур ххаллилсса арс ва душ.

Зулпа аьпалухьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру арснахь Раджаблухь, душнихь Бадрижатлухь, уссихь Ссунгъурдухь, ссурваврахь ва махъсса мачча-гъаннахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари баннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.

СунбатIуллал
ва ЦIийшиял жяматру


Вай гьантрай 2 шин хьунни ГьунчIукьатIрал шяравасса Дандамаев ХIамид Манаплул арс апатIсса иширал жуятува батIул увну. Ниттил Жумяълул дакIнивасса къумашиврул ххару:

* * *
Къума дакI дачIра дуван,
На Хъахъияв лавгссияв,
Ттуярдагу къумая
Хъахъиявсса тIутIал ар.

Ххяххабургъил дуцIайсса
Хъахъиявсса вил къатри,
Ина батIул хьуну махъ
Вил хъирив аьтIийнна дур.

Къурагъшиврул бугьаннав
КIа Варайннал лахъи сун,
КIири гъинтнил мутталий
Вин апатIну бавцIусса.

Щаллусса кIира шинни
Ина янилу акъа,
Жуйн гъилину битай баргъ
Ттуруллувун бахьлавгун.


ТIалавну бур гьаваллавухсса аьрххи

Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса МахIачкъалаллал аэропортрай дунни июнь зуруйсса даврил хIасиллу. Аэропортрал даврил даража гьаз баву мурадрай зузи дурсса пилотный проектрал программалул лагрулий зурул мутталий кьамул увну ур 327 699 пассажир. Ларгсса шинал вара чIумух бурувгун 12,4 % ххишаласса хъанай бур.

Аэропортрайн ва аэропортрая тIайла дурккун дур 380 тонна кьай-кьуйлул ва почталул. Вайгу ларгсса шинал вара чIумуяр 36,9 % ххишаласса хьуну дур.
ХIакьинусса кьини МахIач­къалаллал аэропортрай яла тIалавми рейсру дур Москавлийн, Санкт-Петербурглийн, Сургутлийн, Екатеринбурграйн ва Къазаннайн. Чил билаятирттайнсса рейсирдава яла тIалавми дур Стамбуллайн, Дубайлийн, Бакуйн, Анталиянавун ва Саоьдуллал Аьрабнавун. Авиакомпаниярттаву яла тIалавми дур «Победа», «Nordwind», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Россия» ва «Red Wings».
ДачIи шинал мутталий МахIач­къалаллал аэропортрай кьамул увну ур 292 519 пассажир. Ларгсса шинал вара чIумущал цачIу бивхьуну 4,1% ххишаласса хьуну ур.
МахIачкъалаллал аэропортрай тIитIлайнма бур цIу-цIусса рейсру. Мунийну хъуннасса бигьашиву хъанай дур жула республикалийн букIлакIисса инсантуран, хаснува туристътуран.
ДакIнин бутанну, МахIач­къалаллал аэропортрай зузи був­ну бушиву даврил даража гьаз баву мурадрайсса пилотный проект. Ванийн бувну, кьамул бувну бур цIусса технологиярттал производствалул процессру магьир баву ва анаварсса мутталий пассажиртал кьамул баврил, багаж ххал бигьаврил даву сантирайн дутаву мурадрайсса хIукмурду.
МуницIун бавхIуну, вай гьантрай МахIачкъалаллал аэропортрай тIивтIунни паспортру ххал бигьайсса цIусса пунктру. Ванийнугу пассажиртал анаварну кьамул буллансса къулайшиннарду ххишала хьуссар.

Имара Саидова