Жанну кьурван дурми дакIнин бичлай

Буттал кIанттухлу жанну дуллуми дакIнин бичин бувкIун бия райондалул бакI дургьуми, шяраваллал бакIчитал, идарарттал хъуними ва зузалт, учительтал, дуклаки оьрчIру, «ЧIавааьрал» тIисса щалагу Аьрасатнал жагьилтурал суккушиндаравух гьурттусса Лакрал райондалул чIава аьрал.
Аьпалул Вахталийн бавтI­миннал тIутIив дирхьуна Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа ва Вирттаврал чIирачIа.
ХIакьину Лакрал райондалий ливчIун акъар цаягу дяъвилул ветеран. Амма миннал кIану бугьлай бур хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъими. Мукунми райондалия чансса бакъар.

Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгунни Ххувшаврил байрандалул хьунин райондалул щархъавусса Хъун дяъвилия зана къавхьуминнал аьпалунсса гьайкаллаха райондалул администрациялул хъуннасса аякьа дуллай бушиву, ми гьарца шинах цIу дуккан дайшиву.
– Ххувшаву ларсун 79 шин гьарчагу, никирая никирайн яла къагьантIиссар та дяъвилул къювугу, асардугу.

Лакрал райондалий бакъахьунссар цавагу кулпат Хъун дяъвилул щавщи къабивсса. Жулла райондалия аьрайн лавгун бур 6 азарунная ливчусса чиваркI. ЧIивисса лакрал миллатрава ххюннал лавсун бур Виричунал цIуртти. Хъинну чIявусса лайкь хьуну бур орден-медаллан. Хъиннува чIявур дяъвилул аьйплу бувми. ЦIу къизгъинний талай къабивкIхьурчагу, Ххувшаву ласавриву цаламур жандалул бутIа бивхьуссар ЗахIматрал фронтрай гьурттушинна дурминналгу. Ккаши-мякь бувхIуну, цалла дусса хъус-хъиншиву дяъвилун тIайла дуклай бивкIссар ми. Лув-ялув шамийлла лайкь хьуссар Лакрал район ПаччахIлугърал комитетрал обороналул Занази ЯтIул Ттугълин ва му абадлий ливчIссар райондалухьва. Хъун дяъвилийгу, къинттуллухгу ппухълуннал дурсса виричушиврул, чувшиврул, захIматрал эбратрай тарбия буллан аьркинссару жува жула хъирив нанимигу, – увкунни цала лавхъсса мукъуву Юсуп МахIаммадовлул.

Лакрал ва Ккуллал районнал аьралий комитетрал хъунама ХIасан Масуевлул кIицI лавгуна Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий ларсъсса Ххувшаву жулва халкьуннан ххирану дарцIушиву – 27 миллион халкьуннал ливтIусса, миннава Лакрал райондалия 3200 инсан зана къавхьушиву; 1710 шагьру ва 70 азарда шяравалу лекьа-пIякьу хьушиву. Мунияту бюхттулсса Ххувшаву ларсминнал – халкьуннал ополчениялул, душманнал къинттуллухсса партизантурал кьюкьрал, дяъвилийн хушрай лавгминнал виричушивуртту хъамаритан къабучIишиву.
Муния махъ дуклаки оьрчIал дурккуна аьралий темалул ва ватандалухасса назмурду.

ХIадур бувссар
Зулайхат Тахакьаевал