Бусравсса хъамал райондалий

Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалийн бувкIунни бусравсса хъамал: МахIачкъала шагьрулул 49-мур школалул директор, каний бияврил дунияллул чемпион Аьбдулкарин Айгунов; хIаладурхсса единоборстварттал дунияллул кIийла чемпион, лачIунуккаврил спорт­рал мастер МахIаммад Жабраилов; грепплинграл дунияллул шамийла чемпион, лачIунуккаврил спортрал мастер Увайс Нажуев; ЦIумадиял райондалул Сильди шяраваллил администрациялул бакIчи МахIаммад НурмахIаммадов; Дагъусттаннал гуманитар институтрал лингвистикалул кафедралул преподаватель МахIаммад МахIаммадов; ишбажаранчи Анвар МахIаммадов.

Хъамал кIул хьунни райондалущал. Ххал бувунни тарихийсса кIанттурду, бивунни магьирлугърал идарарттайн. Лавгунни цаппарасса шяраваллавунгу.