Жагьилтал барча бунни

ЦIуссалакрал райондалул бакIчи МаматIи ХIамзатовлул барча бунни райондалул жагьи-жугьул Жагьилтурал кьинилущал.

– Жагьилшиврул чIярусса ххуй-ххуйсса хасиятру дур. Авур­шиву, цIакь, кьудрат, гьавас. Вай хасиятру хъиннура аьркинну дикIай инсаннал хьхьичI тIивтIусса азарвахъул ххуллурдава ца, цуппагу тIайламур, язи бугьан аьркинсса чIумал.
Шиная шинайн жула жагьилтурал агьамсса кIану бугьлай бур райондалул оьрмулуву. Жула жагьилтал бур цала граждан позиция бусса, кIулшивуртту ласун гъира бусса, цала хьхьичI бивхьусса мурадру бартбигьин хIарачат буллалисса. Оьрмулуву зун эбратну хьувча жула хъунмур ник, миннал опыт ва аькьилшиву. Билаятралгу, жула агьалиналгу цIаний миннал дуллай бивкIсса ххаллилсса давуртту гихуннайгу дачин дан аьркинссар зу.
Ххуй-ххуйми пикрирду дуз­­райн буккан бансса каши-кьудрат дулуннав. Зул жагьилшиву яргсса, авадансса, дакIний личIансса хьуннав, – увкуна райондалул бакIчинал.