Жагьилсса оьрмулуву – полковникнал чин

ЧIяйннал шяравасса аьраличув Кьурбанов МахIаммадрасул МахIаммадлул арснан вай гьантрай дуллунни полковникнал чин.

Аьраличувнал пишагу язи бувгьуну, ва ххуллий ччясса чIумул мутталий лавайсса даражалийн лавхъун ур МахIаммадрасул цала хIарачатрайну ва бюхъу-бажарданийну. Жагьилсса оьр­мулуву полковникнал чин лайкь даву – му ккалли бан бучIисса ишри. Ванан дурагу 40 шинни.

МахIаммадрасул увну ур 1984 шинал ЧIяйннал шяраву, ххюва оьрчI бусса хъунмасса кулпатраву. КIиккува школагу къуртал бувну, 2001-ку шинал увххун ур Коломенское высшее артиллерийское командное училищелувун. 2006 шинал лавайсса даражалий училищегу бувккуну, лейтенантнал чиндалувуАрхсса Востокрайн, Благовещенск шагьрулийн, увкIун ур къуллугъ буллан. 2019-ку шинайннин микку къуллугъ буллай ивкIун ур взводрал командирная бригадалул артиллериялул хъунаманайн ияннин. 2019-ку шинал, кIилчинсса ларайсса кIулшивугу ласун, магистрнал даражалийнгу иян, МахIаммадрасул увххун ур Михайловскаллал аьралуннал ва артиллериялул академиялувун. 2021 шинал вагу хьхьичIунну къуртал бувну, Москавуллал областьрай артиллериялул полкрал штабрал хъунаману къуллугъ буллан ивкIун ур.

Хасъсса аьралий операция байбишайхту, билаятрал мурадру буруччин лавгун ур. Ва полкрал командирну ивкIун ур. Щавурду дирну, кIийлва захIматсса операция бан багьну бур. ЦIана МахIаммадрасул Москавлив хъин хъанай ур. Ванан ца ттигу операция бан тIий бур.
Пишалул ххуллийсса ккаккиярттахлу МахIаммадрасул лайкь хьуну ур чIярусса паччахIлугърал ва ведомстволул наградарттан. Миннувух дур «За заслуги перед Отечеством» орден, «За отвагу» ва Суворовлул медальлу.

Ванал хIурмат хъунмасса бур архIал къуллугъ буллалиминначIа ва аьралуннал хъуниминначIа.
МахIаммадрасул кулпатраву хъунама арс ур. Бутта ахиратрал шайхту, мунал кIану бувгьуну, цала аякьалийн лавсун бур махъсса уссурссу. Ваная эбрат ларсун, аьраличувнал ххуллийх лавгун ур хъиривма уссугу. Вайннал кулпатравусса цинявппа оьрчIру ххаллилсса тарбия ларсъсса, яхI бусса, мяърипатрал бувччусса, хьхьичIун бурувгсса бур тIий, буслай бур вай кIулми. МахIаммадрасуллул бур шанма оьрчI. Щак бакъар вайннаягу буттан лайкьсса оьрчIру хьуншиврий.
ЧIа тIий буру ххаллилсса лаккучувнан, чIяйричувнан оьрмулул ва пишалул ххуллий тIайлабацIурду, хьхьичIуннай­шивуртту.

Андриана Аьбдуллаева