Щавурду дирсса аьралитал ххассал бунни

КIулсса куццуй, хIакьинусса кьини Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чялишну гьуртту хъанай бур ЦIуссалакрал райондалиясса цикссагу жагьилтал. Цивппа рязину Ватандалул мурадру буруччин хIадурну бушиву ккаккан бунни жула жагьилтурал. Аьралий бигарду къучагъну бартбигьлай, «За отвагу» медальданун лайкь хьунни вай гьантрай ва райондалиясса МахIаммад Шагьмардановгу.

Циксса бусларчангу, бизар къашайсса дур жула жагьилтурал хасъсса операциялий ду­ллалисса чувшивуртту. БацIаву дакъа къизгъинну нанисса талатавурттаву аьралитуран иш багьсса чIумал медициналул кумаг бан ва чIарав бацIан хIадурну буссар жула медикталгу.
Аьралий операциялий гьуртту хъанахъисса МахIаммад Шагьмарданов ур ВДВ-лул артиллериялул полкрал медпунктрал хIакин. 2023 шинал август зурул 8-нний МахIаммад уссия Артемовск шагьрулучIан гъансса полкрал медпунктрал санитар-инструкторнал бигарду биттур буллай.
Боевиктурал чулуха дачин дурсса артиллериялул бита-ххитавурттаву щавурду дир­сса аьралитал ванал, цала оьр­мулун нигьачIаву дунугу, нигьа къаувсун, ххассал бувну бур. БацIаву дакъа къизгъинну талатавуртту нанисса кIанттурдава аьралитал бувцуну, мюхчан­сса кIанттурдайн биян бувну, анаварсса мутталий медициналул кумаг бувну, ххассал увну ур 4 аьраличув. Къуллугърал бурж лайкьну бартбигьаврихлу, АьФ-лул Президент Владимир Путиннул ХIукмулийн бувну, МахIаммад Шагьмардановлун дуллуну дур «За отвагу» медаль.