Ватандалухлу жанну дуллуминнансса «Аьпалул багъру»

Ноябрьданул 3-нний республикалул районнай ва шагьрурдай хьунни Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий ватандалул ххуллий чувшиврий жанну дуллусса дагъусттанлувтуран цIа куну «Аьпалул багъру» бугьлагьисса хъунмасса акция. Багъру цивппагу бугьлагьиссар Дагъусттаннал бакIчи Сергей Меликовлул амрулийн бувну.

КIицI бан багьлай бухьунссар, цалчин укунсса «Аьпалул багъ» республикалий бувгьушиву ларгсса шинал Буйнакскаллал райондалий Лувмур Къазанище шяраву. Шикку 90 гектар дугьайсса аьрщарай Сайкумовхъал цала арснан, МахIачлун, цIа куну бувгьуна Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллусса дагъусттаннал аьралитурал аьпалунсса багъ. ХIакьинунин ва багъраву бувгьуну бур 300 мурхь. Хьусса бакIлахъия дачIлан дакIний бур ахIвал кIюласса кулпатирттайх, пансионатирттайх.

«МахIачлул багъ» ккаккан увкIун махъ, Республикалул бакIчи Сергей Меликовлул, Сайкумовхъал кулпатрал сипта хъинчулий ккарккун, муниципалитетирттал бакIчитурайн оьвчаву дуруна «Аьпалул багъру» бугьлан гьарца райондалий.
– «Аьпалул багъру» бугьлагьиссар гьарца райондалий, чувшиврий жан дуллусса цума-цагу талаталая аьпалунсса мурхь личIаншиврул. Ми мурхьру хьун аьркинссар къучагъсса дагъусттанлувтурал аьпалул хIурматрансса гьайкаллуну», – увкуна Меликовлул.
Ва кьини «Аьпалул багъру» бувгьунни республикалул ацIния мукьра райондалий: Ккуллал, Дарбантуллал, Казбекуллал, Къаякантуллал, Къизлардал, Лаващиял, Табасараннал, Хасавюртуллал, Шамиллул, Сулайман-Стальскаллал, Сергокъалаллал, Бущихъиял, Къайтагъуллал, Хивуллал. Багъру бугьлагьисса кIанттурдай чялишсса гьурттушинна дунни «Сила матерей» ккурандалул вакилтурал.

«Буйнакскаллал райондалий бакъасса, «Аьпалул багъру» ххи хьуссар утти ацIния мукьра райондалий. Багъру бугьаврийну жува барчаллагь тIиссару ватандалул ххуллий жанну харж дурсса жула къучагъсса арсваврахь. Вайннал лайкьну биттур бувссар аьралитурал бурж. На вайнная гьарцанная пахрулий ура, ттула арсваврая куна», – увкунни Сергей Меликовлул «Аьпалул багъру» бувгьусса кьини.
Ккуллал райондалий «Аьпалул багъ» бувгьунни СунбатIуллал шяраваллил лулттучулий. Хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллусса ватанлувтурал аьпалунсса багъ бугьансса цува заллусса аьрщи дуллуну дур ва шяравасса НухI Гъазиевлул.
Акциялий гьуртту хьуна ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчув Ризван ГъазимахIаммадов, жагьилтурал иширттал министр Камил Саидов, райондалул каялу­вчитал, жяматийсса ишкка­ккулт, аьралитурал гъан-маччами, «Юнармия» ва «Движение первых» ккурандалул вакилтал. Мероприятие дайдирхьуна ватандалул ххуллий жанну дуллуми дакIнийн бичаврия: НурмахIаммад ХIажимахIаммадов, МахIмуд Чаннанов, Леонид Исупаев, Дибир Дибиров, Алик Гъазиев, ХIасан Гаргацев, Аьли ЦIимпаев, Руслан Айдаев, Мурад Магьдиев, Заурбаг Атаев, Аьду Щамххалов, Сергей Оьмаров, Асхад ХIажиев, Эльдар Сайдуев, Рамазан Бахалаев, МахIаммад ХIусайнов, Нариман Сулайманов, Арсен Аьбидов, Муртазааьли КьурбанмахIаммадов, Рашид Оьмаев, ХIадис Исмяев. Багъраву бацIан бувсса аьпалул чария пардав дукьайхту, Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазановлул кIицI лавгуна, «Аьпалул багъру» бугьаврийну жува буручлай бушиву хасъсса аьралий операциялий жанну дуллуминнал аьпалул хIурмат.
– Ватандалул ххуллий жанну хIайп къакусса язисса жагьилтурал аьпа абад бансса давуртту жура ттигу цикссагу дантIиссар. Амма жула яла хъунмур буржну хьун аьркинссар вайннал аьпалун лайкьну ялапар хъанахъаву, Аьрасатнал цашиву дуруччаврил цIаний зузаву, захIмат буллалаву. ХIакьину жува, ливтIуминнал аьпалул хьхьичI никгу ришлай, икрамрай буру ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий жард къакуну бивкIулийн лажинну бавцIусса жула ватанлувтурайн, – увкунни Шамил Рамазановлул.Ванал барчаллагь увкунни «Аьпалул багъ» бугьан аьрщи дуллусса НухI Гъазиевлухь.
КIицI лавгунни, хIакьсса патриот хIисаврай, жула райондалия хасъсса аьралий операциялий жанну дуллуминнал аьпалун ахъулссаннул мурхьру бугьлай НухI айивхьушиву инттува.
– Ва кIанттай бувгьусса гьарца мурхь хьунтIиссар чувшиврул ва къучагъшиврул лишанну, – увкунни Камил Саидовлул.
– «Аьпалул багъру» – ватандалул ххуллий жанну дуллуми, жуятува лавгнугу, абадлий жула дакIурдива къабуккантIишиврул бардултри, – увкунни Ризван ГъазимахIаммадовлул.
Хасъсса аьралий операциялий жанну дуллуминнан хас бувсса цала шеърирду бувккунни МахIмуд Аьлиловлул ва Арсен Аьбдуллаевлул.
СВО-рал цалчинсса Аьрасатнал Виричув НурмахIаммад ХIажимахIаммадовлул ниттирссу Рукьижат МахIам­мадо­вал, райондалул каялувчитурахь ва жяматрахь цала ссил кулпатрах дуллалисса къулагъасрахлу барчаллагьгу куну, кIицI лавгунни ватандалул ххуллий цала жанну хIайп къакусса вирттаврал эбратрай тарбия дуллан багьлай бушиву ялун нанисса ник.
Митинг къуртал хьуну махъ, хасъсса аьралий операциялий жанну дуллуминнал аьпалун цIа кусса мурхьру бугьансса ихтияр дуллуна вайннал гъан-маччаминнахьхьун, «Юнар­мия» ва «Первые» ккура­ннал вакилтурахьхьун. ЧIавааьралитурал ва «Первые» кьюкьравуминнал махъ буллунни къучагъсса зунттал арсваврал аьпалун бувгьусса мурхьру буручлан.