Ванал цIа бусалдаравун дагьну дикIайссия

Ларгсса нюжмардий МахIач­къалалив Дагъусттаннал цIанихсса волейболист Нуруллагь Оьмаровлун хас дур­сса ттуплий буккаврил турнир хьунни. ВаницIун бавхIуну ца-кIива махъ учин ччива ттула хъинсса дусная тIий, оьвкунни ттучIан Ппаласматусса ЖахIпар МахIаммадовлул.

Андриана Аьбдуллаева
Укун буслай ур ва Нуруллагь Бадруттиновичлуя.
– Ттун Нуруллагь кIулссар 1957-ку шиная шихунай. На Гъумучиял школалийн 8-мур класс­равун увкIсса чIумал, Нуруллагь школа къуртал бувну най ия.

Тай шиннардий волейбол хъинну машгьурну бикIайва, муний ххуйну буккайсса жагьилтурал сийгу хъуннасса дикIайва. Нуруллагь ия ца яла хьхьичIунма волейболист. Ванал цIа дургьуну, ва ккаккан тIий яруссаннал, даргиял районнаягума букIлан бикIайва. Ванал цIа гьарнал зумув дия. Тай шиннардий хъун хъанахъисса никиран Нуруллагь эбратну хьуссар.

Нуруллагь Шяраваллил хозяйстволул институтгу бувккуну, ветврач хьусса чIумалгу гьар кIанай увчIлан икIайва, ххарину кьамул айва. Цувагу цала машгьуршиврул дакI хъун дуллалисса, пахру- ххаралийсса акъая тачIав. Ва гьарнащал хIал бавкьусса, аьчух­сса, дакI хъинсса инсан ур.

ХIакьинусса кьинигу жу хьхьирийн лагайссару архIал. Ва цIанагу чIявуминнан увчIай, гъан хъанай, ссала-калам буллан бикIай. Нуруллагьлун лайкьсса, ххаллилсса тарбия ларсъсса хьунни ванал арсругу. ВайнначIа буттал хIурмат хъунмасса бур.

На ххари хьура ванал арсругу, дусталгу, цинявппа ва ххирамигу цачIун хьуну, ва турнир даврия. Нуруллагь кунмасса инсантурая жува уттисса никирахьгу буслан аьркинссару.
На чIа тIий ура ттула дуснан цIуллушиву. ЧIярусса шиннардий ттигу мукуна бусравну, кьадру-кьиматрай итаннав.