ШколардуцIу буккан буллай бур

Гъан хъанай дур дуккаврил шин. Мунийн бувну зунттал щархъай школарду бакьин буллай, хIадур хъанай бур дуклаки оьрчIру хьуна- бакьин.

Ккуллал шяраву Х. Мурачуевлул цIанийсса 1-мур школалий кIилчинмур корпусраву нанисса давуртту щаллу шавай дур. ЦIанасса чIумал 90% давурттал дурну дур. Ва школа Президентнал программалийну цIу буккан бан ккаккан бувну бур.

Идара бакьин буллай бур ттизаманнул технологиялий: ялтту бавкьуну бур мурчая, гъарая, дякъия, кIиришиврия буруччайсса профнастильданий, поллу, чIиртту, магъив цIу дурну дур. Дирхьуну дур цIу дагьаврия дуклаки оьрчIру буруччинсса сигнализация, бувцуну бур чани, бакьин бувну бур лагма-ялттусса кIантту. Уттигу найнна дур давуртту. Школалийсса давурттан итадаркьуну дур сайки 6 млн лирчусса къурушру. Давуртту дуллай бур «Гранд 79» ООО-лул зузалт.

Цалчинмур ЦIувкIуллал шяравугу «1-мур ЦIувкIуллал ООШ» МКОУ-рай къуртал давай дур давуртту. Вай дуллалиссар «Модернизация школьных систем образования» тIисса федерал программалул лагрулий. ХIакьинусса кьини шикку чIярусса давуртту дурну дур: даххана дурну дур поллу, магъайх ва чIирттайх даркьуну дур гипсокартон, кьатIухсса чIиртту бувщуну, сир бувккун бур, щинал ва ттукIрал дузалшинна дурну дур, цIу дагьаврия оьрчIру буруччинсса сигнализация дирхьуну дур. Вай давуртту дуллай бур «Эко-Плюс» ООО-лул зузалт. Вайннал сайки з млн лирчусса къуруширттансса кьутIи чирчуну дур.
ЧIал бакъа дуклаки оьрчIру бачин тIий бур цIу буккан бувсса чаннасса, марцIсса классирттавун. Вай давуртту дуллалиссар так ца мурадрай – оьрчIру нигьачIаву дакъасса, къулайсса школардай кIулшивуртту ласланшиврул.

Ккуллал райондалий «Ккуллал оьрчIал багъ» МК ДОУ-рай дайдирхьуну дур оьрчIал багъ цIу буккан буллалисса давуртту: къуртал бавай бур гьанулуцIунсса чIира, янна шюшайсса ва дукра дукайсса къатравух бакьлай бур керамогранит, вивсса магъив дуллай бур ттизаманнул цIушиннардай, бувавай бур гъилишиву дусса кару-чанну шюшайсса къатта. Зузалтрал бусаврийн бувну, давуртту ноябрьданул 30-ннийнин къуртал дан ккаккан бувну бур. ХIаятраву буван тIий бур оьрчIру бялахъайсса кIантту. Вай давуртту дуллалиссар региондалул «Проект инициатив муниципального образования» тIисса программалул лагрулий.

Аминат АхIмадовал