ТIаннул усттар ва тIаннуй сурат дихьу

[dropcap]Л[/dropcap]акрал инсантурал канил кушурдал чулуха мудангу пагьму бур. БувчIлай бур цала кулпатру вайннал хIалтIилухун занай бакI буккан буллай бивкIшивугу. Амма уттигу жула шяраваллаву чанну бакъар сийлия къалагайсса канил кушулул усттартал.


Уттигъанну на, Ккуллал шяравун лавгун унува, ганиннин ттуна кIулсса тIаннул усттар Шихшаев ЗакирдучIан ссалам-аьлайк буван лавгссияв.

Ттущал уссия Хъусращиял шяраваллил участокрал полициялул хIаписар ХIаммакуев Рамазангу.
Закирдул тIаннуя нузру, чIавахьултту бувайссия. Утти кIа буллай ия вайннущала лавхъшанттугу, дуллай ия, чIиллух цIувцIлай, тIаннул улттай сурат­ругу.

БучIиссар, кIаначIан лавгун, зула къатрал сий дучIан дуван, тIаннуй дирхьусса суратру ласун.
Закирдул къатри дуссар Ккул­­лал базар бикIайсса кIанттавату ялавай нанисса ххуллул ца чулий.